Pastrimi

Pastërtia e ujit dhe çfarë e ndot atë

Hadithi 2[1] Transmetohet nga Ebu Seid el Hudrij radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Uji është i pastër (pastrues) dhe asgjë nuk e ndot atë.” Grada e hadithit: Autentik. Studimi i hadithit: Ebu Daudi (1/55 me nr. 67), Et Tirmidhij (1/95 me nr. 66) dhe ka thënë: “Hadith hasen”, […]

Si duhet të pastrohet i sëmuri

1. Është detyrë për personin e sëmurë që të pastrohet me ujë dhe të marrë abdes prej papastërtisë së vogël (ujit të hollë dhe ujit të trashë, gazrave) dhe të lahet (marrë gusul) prej papastërtisë së madhe (nga xhunubllëkut, kryerja e marrëdhënieve intime, etj.). 2. Nëse i sëmuri nuk ka mundësi të pastrohet me ujë […]

Dispozitat e gjakrave te natyrshme tek grate

PARATHENIE

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirë-bërësit! Falenderimi i qoftë Allahut, paqja e shpëtimi qofshin mbi të dërguarin e Allahut, Muhamedin, birin e Abdullahut, familjen e tij, shokët e të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit!

Motra muslimane!

Duke pasur parasysh pyetjet e shumta që u bëhen dijetarëve rreth ciklit të menstruacioneve gjatë adhurimeve, menduam të bëjmë një përmb-ledhje të pyetjeve që përsëriten vazhdimisht, pa u zgjatur shumë dhe shkurt.

Motra muslimane!

Jemi nisur nga dëshira për të përmbledhur këto pyetje e përgjigje me qëllimin që të jenë gjith-monë në dorën tuaj të qarta për vetë rëndësinë që ka shkenca e jurisprudencës në fenë islame dhe që ju, motra të dashura, ta adhuroni Allahun me dije e qartësi.

Vini re!

Ndoshta, kur ta shfletoni këtë material për herë të parë, do të mendoni se disa pyetje përsëriten, por, pasi ta lexoni plotësisht atë, do të shikoni se tek çdo përgjigje mund të gjeni njohuri e dobi të ndryshme.

Paqja dhe shpëtimi qoftë mbi profetin Muhamed, familjen e tij e gjithë muslimanët besimtarë!

Pastërtia – Uji dhe llojet e tij

Transmetohet nga ebu hurejra Allahu qoftë i kënaqur prej tij se ka thënë: I dërguari i Allahut e kishte zakon që të heshte ndërmjet tekbirit dhe leximit të kuranit heshtje të shkurtër. Unë të dërguarit të Allahut i thashë: të kam në vend të nënës dhe babait tim o i dërguari i Allahut në heshtjen që bën ndërmjet tekbirit dhe leximit të kuranit çfarë thua? Tha : them: o zoti im më largo nga mëkatet e mia aq sa ke larguar lindjen nga perëndimi. O zoti im më pastor nga mëkatet e mia ashtu sic pastrohet rroba e bardhë nga njollat. O zoti im më pastor nga mëkatet e mia me ujë dëborë dhe breshër.