LIBRA PDF

Rezultati i diturisë është vepra. Shkarko librin pdf

Titulli i librit: “Rezultati i diturisë është vepra.” Autor: Dr AbduRrezak bin Abdulmuhsin el Bedr Përktheu nga arabishtja: Jeton Bozhlani Shkarko librin pdf: Rezultati i diturisë

Kodi i durimit – Libër pdf

Titulli: Kodi i durimit Autori: Shejhul Islam Tekijudin Ahmed bin Tejmije: 661 – 728 h (1263 – 1328) Përshtati në shqip: Edmond Ajdini SHKARKO LIBRIN PDF Kodi i durimit

Porosi të çmuara djalit – Libër pdf

Titulli: Porosi të çmuara djalit. Autori: Imam el Hafidh Ebu el Ferexh ibn Xheuzi: (551-630 h). Përshtati në shqip: Fatjon Isufi. Shkarko në celularin apo kompiuterin tuaj: Porosi të çmuara djalit pdf

FLLADI I NJË MUAJI TË BEGATË

SHKARKO librin pdf për celular apo kompiuter. Kliko në linkun e mëposhtëm. FLLADI I NJË MUAJI TË BEGATË