Të Ndryshme

Përgëzime për agjëruesin

O agjërues! Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) të ka përgëzuar me disa përgëzime që janë më të mira për ty sesa dynjaja dhe çfarë ka në të. Përgëzimi i parë: Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) thotë: “Kush e agjëron Ramazanin me besim dhe duke llogaritur shpërblimin, atij i falen mëkatet që ka bërë më herët.” […]

Njerëzit në Ramazan ndahen në katër grupe

Njerëzit në Ramazan mund t’i ndajmë në katër grupe. Grupi i parë: Hyn Ramazani dhe del (përfundon), ai vazhdon në gjendjen e tij (siç thuhet në gjuhën e popullit ‘as mish as peshk’). Grupi i dytë: E shton gjumin gjatë ditëve të agjërimit (pjesa më e madhe e ditës i kalon në gjumë) dhe qëndrimin […]

A prishet agjërimi nëse ha apo pi nga harresa?

Falënderimi i takon Allahut! Kur harron dhe ha diçka gjatë agjërimit kjo nuk e prish atë dhe agjërimi i tij vazhdon të jetë i vlefshëm. Në fund të sures el-Bekare Allahu i Madhëruar thotë: “Zoti ynë, mos na ndëshko për atë që harrojmë ose veprojmë pa qëllim!” El-Bekare 2:286. Është transmetuar në një hadith të […]

Në Kuran është bërë ndarja e të vërtetës nga e kota

Në Kuran është bërë ndarja e të vërtetës nga e kota.  Allahu i Madhëruar thotë në vazhdim të ajeteve të agjërimit, duke treguar për qëllimin e zbritjes së Kuranit: هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ “Ai zbriti udhëzim për njerëzit dhe argumente udhëzimi e ndarjeje.” Sure El-Bekare: 185. Në këtë pjesë të ajetit tregohet se […]

Gara ka filluar

Gara ka filluar, po ashtu edhe numërimi mbrapsht! Njerëzit tek Zoti i tyre janë duke shkuar. Dikush për tek Zoti i tij nxiton, e dikush çohet përpara Tij si skllav i arratisur prej zotërisë. E ti bëhu nga ata që thonë: “Ata janë pas meje, ndërsa unë shpejtova për tek Ti o Zoti im që […]

Gënjeshtra është haram

Gënjeshtra është haram! Profeti Muhamed (paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Unë premtoj dhe garantoj një shtëpi në mes të Xhenetit për atë që e lë gënjeshtrën, qoftë dhe me shaka.” Sahihu Tergib: 2927. Profeti Muhamed (paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Mjerë për atë njeri që […]

Çfarë nënkuptohet me prangosjen e shejtanëve në muajin e Ramazanit?

Çfarë nënkuptohet me prangosjen e shejtanëve në muajin e Ramazanit? Falënderimi i takon Allahut! Buhariu (1899) dhe Muslimi (1079) transmetojnë nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Kur të vijë muaji i Ramazanit, dyert e Xhenetit hapen, dyert […]

Shkrimi i librave është më i dobishëm se mësimdhënia

Shkrimi i librave është më i dobishëm se mësimdhënia. Si mendim të drejtë kam parë se dobia e shkrimeve është më e madhe se dobia e mësimdhënies me gojë. Kjo sepse unë mund t’ju flas një numri të caktuar nxënësish, por përmes shkrimeve unë flas me një numër të pallogaritshëm njerëzish që mbase edhe nuk […]