Të Ndryshme

Profetët dhe të dërguarit u ekspozohen llojeve të ndryshmve të sprovave

Ata (profetët dhe të dërguarit) u ekspozohen llojeve të ndryshmve të sprovave, si p.sh.: -burgimit, – dëbimit nga vendet e tyre, -dhe vrasjes. Jusufi (alejhi selam) u sprovua me burgim. Allahu i Madhëruar në librin e Tij thotë: “Ai tha: O Zoti im, më shumë e dua burgun se atë ku më shtyjnë ato.” Po […]

Kurbani dhe historiku i tij – mësime dhe dobi –

Kurbani dhe historiku i tij – mësime dhe dobi – Vëllezër besimtar, Profeti (alejhi selam) thotë: “Dita më e madhe tek Allahu i madhëruar është dita e Kurbanit, pastaj dita e qëndrimit (dita pas saj kur njerëzit qëndrojnë në Mina).” Të therësh kurban për hir të Allahut është formë prej formave të adhurimit të Allahut. […]

Ato janë ditë madhështore

Ato janë ditë madhështore … Namazi i falur në këto ditë (përsa i përket shpërblimit) nuk është si namazi i falur në ditët e tjera. Sadakaja e dhënë në këto ditë nuk është si sadakaja e dhënë në ditët e tjera. Përmendja e Allahut në këto ditë nuk është si përmendja në ditët e tjera. […]

Këshilla të vyera dhe porosi të dobishme

Porosia e Hatab bin El Mual-la el Muhzumit për djalin e tij. Abdurrahman bin Ebi Atijeh el Himsi përcjell nga el Hatab bin El Mual-la el Mahzumi el Kurashi, se ai e kishte këshilluar djalin e tij duke i thënë: Biri im, duhet t’i kesh frikën Zotit dhe t’i bindesh Atij! Shmangu prej ndalesave duke […]

Rëndësia e çështjeve të vogla të fesë

Rëndësia e çështjeve të vogla të fesë. Allahu i Madhëruar kur i ka përmendur dijetarët në Kuran, për t’u treguar se si duhet të jenë në lidhje me dijen e tyre, ka thënë: “Por jini edukatorë të asaj që keni nxënë prej dijes së Librit dhe të asaj që mësonit.” Sure Al Imran: 79. Për […]

A konsiderohet jobesimtare kjo grua?

Pyetje: Nëse burri pason mendimin e atij që e konsideron pabesimtar atë që lë qoftë edhe një namaz të vetëm, ndërsa gruaja pason atë që nuk e konsideron të tillin pabesimtar. Në rast se gruaja tregohet neglizhente ndaj namazit derisa ai të dalë nga koha dhe e fal atë pas kohës pa arsye, a konsiderohet […]

Zjarri i Xhehenemit

Shejh Ebu Islami (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Zjarri i Xhehenemit: – dënimi i tij është i dhembshëm, – nxehtësia e tij është shumë e madhe, – fundi i tij është shumë i thellë. Ushqimi i banorëve të Zjarrit të Xhehenemit: – pema e Zekumit, – ferrat helmuese, – qelbi, – zjarri. Lusim Allahun të […]

Rëndësia e një buzëqeshjeje

Rëndësia e një buzëqeshjeje. Ebu Dherri thotë: Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – më tha: “Kurrsesi mos të të duket e parëndësishme asnjë e mirë (përkundrazi, çdo e mirë është e rëndësishme), qoftë dhe ta takosh vëllanë tënd me fytyrë të çelur.” (Muslim: 2626) Është e rëndësishme sepse fytyra e […]