Të Ndryshme

Gara ka filluar

Gara ka filluar, po ashtu edhe numërimi mbrapsht! Njerëzit tek Zoti i tyre janë duke shkuar. Dikush për tek Zoti i tij nxiton, e dikush çohet përpara Tij si skllav i arratisur prej zotërisë. E ti bëhu nga ata që thonë: “Ata janë pas meje, ndërsa unë shpejtova për tek Ti o Zoti im që […]

Gënjeshtra është haram

Gënjeshtra është haram! Profeti Muhamed (paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Unë premtoj dhe garantoj një shtëpi në mes të Xhenetit për atë që e lë gënjeshtrën, qoftë dhe me shaka.” Sahihu Tergib: 2927. Profeti Muhamed (paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Mjerë për atë njeri që […]

Çfarë nënkuptohet me prangosjen e shejtanëve në muajin e Ramazanit?

Çfarë nënkuptohet me prangosjen e shejtanëve në muajin e Ramazanit? Falënderimi i takon Allahut! Buhariu (1899) dhe Muslimi (1079) transmetojnë nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Kur të vijë muaji i Ramazanit, dyert e Xhenetit hapen, dyert […]

Shkrimi i librave është më i dobishëm se mësimdhënia

Shkrimi i librave është më i dobishëm se mësimdhënia. Si mendim të drejtë kam parë se dobia e shkrimeve është më e madhe se dobia e mësimdhënies me gojë. Kjo sepse unë mund t’ju flas një numri të caktuar nxënësish, por përmes shkrimeve unë flas me një numër të pallogaritshëm njerëzish që mbase edhe nuk […]

Disa nga kohët dhe shkaqet e pranimit të lutjeve

Disa nga kohët dhe shkaqet e pranimit të lutjeve janë: 1. Ditën e Mërkurë mes drekës dhe ikindisë. 2. Pas ezanit. 3. Kur bie shi. 4. Në pjesën e tretë të natës (një orë para imsakut). 5. Kur je agjërueshëm. 6. Kur je në vështirësi. 7. Kur ngre duart Allahu turpërohet të t’i kthejë ato […]

Çdo tesbih është sadaka

Përcjell imam Muslimi nga Ebu Dherri (radijAllahu anhu), e ky nga Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) se ka thënë: “Për çdo nyje që ka secili prej jush në trupin e tij kërkohet të jepet sadaka. Kështu që; çdo tesbih është sadaka, çdo tehmid është sadaka, çdo tehlil është sadaka, çdo tekbir është sadaka, urdhërimi për […]

Kompensimi i ditëve të Ramazanit

Gjykimi ndaj atij që e ka ditur se është obligim për të agjëruar, por i ka vonuar ditët deri në Ramazanin tjetër: 1- Nëse e ka vonuar me shkak të vazhdueshëm ndërmjet dy Ramazaneve, atëherë e agjëron pas Ramazanit të dytë dhe nuk kompeson gjë bashkë me agjērimin. 2- E nëse e ka vonuar kompensimin […]

Veprat që bëjnë dobi pas vdekjes

VEPRAT QË BËJNË DOBI PAS VDEKJES: 1- Lutja (namazi) për të. I dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ve sel-lem) ka thënë: “Nëse një grup muslimanësh prej njëqind vetash falin namazin mbi një të vdekur për të ndërmjetësuar për të, atëherë ndërmjetësimi i tyre (lutjet për falje dhe mëshirë) do të pranohet.” [1] Gjithashtu, i dërguari […]