Author: Muhamed El Imam

Kur konsiderohet personi Suni dhe kur del prej Sunetit?

Përkufizimi i çështjes se si bëhet muslimani suni apo bidatçi është prej çështjeve shumë të rëndësishme, sepse nxjerrja e tij prej sunetit pa pasur argument është shumë e rëndë, si dhe konsiderimi i tij si Suni dhe pasues i tij duke mos qenë i tillë është diçka e trubull! Ndaj të ecësh me rregullat e […]