Tezkije

Këshilla të vyera dhe porosi të dobishme

Porosia e Hatab bin El Mual-la el Muhzumit për djalin e tij. Abdurrahman bin Ebi Atijeh el Himsi përcjell nga el Hatab bin El Mual-la el Mahzumi el Kurashi, se ai e kishte këshilluar djalin e tij duke i thënë: Biri im, duhet t’i kesh frikën Zotit dhe t’i bindesh Atij! Shmangu prej ndalesave duke […]

Qëndrimet e namazliut para Zotit të Lartësuar

Qëndrimet e namazliut para Zotit të Lartësuar. Namazi ka një pozitë të shenjtë, e cila qëndron mes namazliut dhe Zotit të tij të vërtetë të Cilin e adhuron. Brenda namazit ai përsërit zotimet, detyrimet dhe pohimet që mishërohen në dëshminë e shehadetit: La ilahe il-lAllah, Muhamedun Resulullah (Nuk ka të adhuruar të vërtetë përpos Allahut […]

I vdekuri do të dëshironte t’u jepte lajmin e mirë familjarëve të tij

I dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ve sel-lem) ka thënë: Kur i vdekuri varroset, dy engjëj në blu dhe në të zezë vijnë tek ai. Njëri quhet Munker dhe tjetri quhet Nekir. Ata e pyesin: Çfarë ke për të thënë për këtë njeri? Ai do të thotë: Atë që ai thoshte për veten e tij: […]

Inkurajimi për t’i falur ata që ju dëmtojnë – Rasti i Imam Ahmedit

Is’hak bin Ahmed el Katani thotë: Në Bagdad kishim një komshi i cili njihej me sloganin ‘Mjeku i njerëzve të devotshëm’, sepse kujdesej për njerëzit e mirë dhe herë pas here i vizitonte ata. Një herë ai më tha: Një ditë hyra tek Ahmed bin Hanbel dhe e pashë të shqetësuar dhe të merakosur. Çfarë […]

Kjo botë është vendi i sprovave dhe mundimeve

Kjo botë është vendi i sprovave dhe mundimeve! Falënderimi i takon Allahut! Kjo botë është vendi i përpjekjes, ndërsa ahireti është vendi i shpërblimit ose dënimit ku besimtarët do të shpërblehen me Xhenet dhe jobesimtarët do të ndëshkohen me xhehenem. Përderisa toka e Xhenetit është e mirë, atëherë aty nuk do të hyjë askush përveç […]

Çfarë ndodh pas daljes së shpirtit?

ÇFARË NDODH PAS DALJES SË SHPIRTIT? 1– Shpirti i besimtarit del lehtësisht, ndërsa shpirti i jobesimtarit dënohet me vështirësi në daljen e tij. * 2– Shpirti i besimtarit del me erë si misku më i mirë që ekziston, ndërsa shpirti i jobesimtarit del me erën më të keqe të ndonjë ngordhësire që mund të ekzistojë. […]

Momentet para marrjes së shpirtit

ÇFARË NDODH NË MOMENTET PARA MARRJES SË SHPIRTIT? 1- Hezitimi i Allahut për t’ia marrë shpirtin besimtarit. Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) transmeton se i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ve sel-lem) ka thënë: “Allahu i Lartmadhëruar ka thënë: “Kushdo që tregon armiqësi ndaj dikujt që është i përkushtuar ndaj Meje, Unë […]

Muaji Rexheb është muaji i mbjelljes dhe hedhjes së farave

Pyetje: Në fjalët e gjeneratave të hershme (selefëve) thuhet se muaji Rexheb është muaji i mbjelljes dhe hedhjes së farave. Pyetja ime është; çfarë duhet të mbjellë muslimani në këtë muaj? Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Muaji Rexheb është një nga muajt e shenjtë për të cilin Allahu i Lartësuar thotë: “Vërtet, numri i […]