Tezkije

Respekti për dijen dhe dijetarët!

Respekti për dijen dhe dijetarët! Ibn Hazmi -Allahu e mëshiroftë- ka qenë një nga dijetarët më të mëdhenj të botës islame, sa me atë shpesh krahasohet shejhu Islamit Ibn Tejmije -Allahu e mëshiroftë-. Ibn Hazmi ka jetuar në Andaluzi (Spanja e sotme) e cila në atë kohë ishte skaji më perëndimor i botës islame e […]

DHJETË POROSI PËR DURIM NË KOHË SPROVASH DHE FATKEQËSISHË

DHJETË POROSI PËR DURIM NË KOHË FATKEQËSISH  BISMILAHI RRAHMANI RRAHIM  I dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) ka sjellë një shembull për të ilustruar gjendjen e besimtarit në këtë jetë. Ai ka thënë: Shembulli i besimtarit është si shembulli i një bime të cilën era vazhdimisht e përkul, e kështu besimtarin e godasin fatkeqësitë. […]

Kush është sihariqi që i jepet besimtarit në jetën e kësaj bote?

Kush është sihariqi që i jepet besimtarit në jetën e kësaj bote? Dhe kush është sihariqi që i jepet besimtarit të devotshëm në jetën e përtejme? Allahu thotë: ”Atyre u takon sihariqi në këtë jetë dhe në jetën tjetër” D.M.TH. Për ta janë dy sihariqe, një sihariq në këtë jetë dhe një tjetër në jetën […]

Secili le të shohë se çfarë ka përgatitur për të nesërmen!

Secili le të shohë se çfarë ka përgatitur për të nesërmen! Falënderimet dhe lavdatat janë vetëm për Allahun, Zotin e botëve. Dëshmoj se nuk e meriton askush tjetër adhurimin me të drejtë përveç Allahut të Vetëm e pa shok, si dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij, paqja dhe nderimi i […]

Ajo ditë do jetë e vështirë për mohuesit!

Ajo ditë do jetë e vështirë për mohuesit! Falënderit dhe lavdatat i takojnë vetë Allahut, Zotit të botëve! Dëshmoj se nuk e meriton adhurimin askush me të drejtë veç Allahut, i Cili është i vetëm dhe nuk ka ortak. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij, paqja dhe nderimet e Allahut […]

Çfarë dini për vdekjen?

Çfarë dini për vdekjen? Dijetarët kanë folur në lidhje me vdekjen…në lidhje me dispozitat e saj siç janë dispozitat e larjes (së xhenazes) qefinit, groposjes dhe gjërave që vijojnë pas saj. Të gjitha ato janë realitete drithëruese, të frikshme. E para nga ato është varri i cili është dhe më i llahtarshmi. Imam Ahmedi ka […]

Rëndësia e mbajtjes së lidhjeve farefisnore

Të dashur vëllezër, mbajtja e lidhjeve farefisnore nuk është thjeshtë mirësi, apo vepër e mirë vullnetare. Përkundrazi, mbajtja e lidhjeve është detyrë, obligim, ndërsa prishja e lidhjeve konsiderohet mëkat i madh. Madje prej mëkateve më të mëdha. Disave nga ne nuk i vjen shejtani ti thotë: Tymos në nargilë, kur thuhet filani po pi argilë […]

Ai që kujdeset për ty dhe të ruan është Zoti yt

Falenderimet i takojnë vetëm Allahut! Ajo që më së shumti të bën të ndihesh i qetë dhe i sigurtë është ndjesia se Allahu është Ai që të ruan ty! Allahu i Lartësuar thotë: “Për çdo njeri ka mbikëqyrës”. Prej gjërave më të bukura që të bën të ndihesh i qetë dhe i sigurtë gjatë jetës […]