Tezkije

Histori e mrekullueshme pendimi – Pjesa e parë

Të nderuar vëllezër! Kur Allahu i Madhëruar flet për shokët e Profetit – sal lall llahu alejhi ue sel lem – thotë: “Pati disa burra prej besimtarëve që ishin të sinqertë në besën që i’a dhanë Allahut. Disa prej tyre e mbajtën fjalën e tyre (e çuan në vend premtimin, duruan në vështirësi dhe ranë […]

Porosi për Ramazanin – Shejh Uthejmini

Kemi hyrë në 10 ditëshin e mesit të Ramazanit. E lus Allahun të na i përmirësojë ditën e parë dhe të fundit! Në këtë natë dua të përkujtoj veten dhe juve për shfrytëzimin e kohës përpara se ajo të shkojë, sepse me të vërtetë ditët ikin me shpejtësi, sidomos në kohën tonë. Ikën një xhuma, […]

Kur të vdesësh mos u shqetëso!

Kur të vdesësh mos u shqetëso! Mos u shqetëso e as mos u brengos per trupin tënd tashmë të tretur, sepse Muslimanët do t’a kryejnë atë që u kërkohet: Rrobat do t’i zhveshin nga trupi, xhenazen tënde kanë për t’a larë, do të qefinosin dhe do të nxjerrin nga shtëpia për tek vendi yt i […]

Respekti për dijen dhe dijetarët!

Respekti për dijen dhe dijetarët! Ibn Hazmi – Allahu e mëshiroftë – ka qenë një nga dijetarët më të mëdhenj të botës islame, sa me atë shpesh krahasohet shejhu i Islamit Ibn Tejmije – Allahu e mëshiroftë . Ibn Hazmi ka jetuar në Andaluzi (Spanja e sotme) e cila në atë kohë ishte skaji më […]

Dhjetë porosi për durim në kohë sprovash

Dhjetë porosi për durim në kohë sprovash   – BISMILAHI RRAHMANI RRAHIM –  I dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) ka sjellë një shembull për të ilustruar gjendjen e besimtarit në këtë jetë. Ai ka thënë: Shembulli i besimtarit është si shembulli i një bime të cilën era vazhdimisht e përkul, e kështu besimtarin e […]

Kush është sihariqi që i jepet besimtarit në jetën e kësaj bote?

Kush është sihariqi që i jepet besimtarit në jetën e kësaj bote? Dhe kush është sihariqi që i jepet besimtarit të devotshëm në jetën e përtejme? Allahu i Madhëruar thotë: ”Atyre u takon sihariqi në këtë jetë dhe në jetën tjetër.” Pra për ta janë dy sihariqe, një sihariq në këtë jetë dhe një në […]

Secili le të shikojë çfarë ka përgatitur për të nesërmen!

Secili le të shikojë çfarë ka përgatitur për të nesërmen! Falënderimet dhe lavdatat janë vetëm për Allahun, Zotin e botëve. Dëshmoj se nuk e meriton askush tjetër adhurimin me të drejtë përveç Allahut të Vetëm e të pa shok, si dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij. Paqja dhe nderimi i […]

Ajo ditë do të jetë e vështirë për mohuesit

Ajo ditë do të jetë e vështirë për mohuesit Falënderimet dhe lavdatat i takojnë vetëm Allahut, Zotit të botëve! Dëshmoj se nuk e meriton adhurimin askush me të drejtë veç Allahut, i Cili është i Vetëm dhe nuk ka ortak. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij, paqja dhe nderimet e […]