Tezkije

Gjuha dhe dëmet e saj!

Ka thënë Allahu i Madhëruar: “Dhe mos ndiq (mos fol, mos bëj) atë gjë për të cilën s’ke dijeni. Me të vërtetë që të dëgjuarit, të shikuarit dhe zemra, secila prej tyre do të pyetet (nga Allahu në Ditën e Llogarisë).” |Isra: ajeti 36| Transmetohet nga Ebu Musa El-Esh’arij (Allahu qoftë i kënaqur me të) […]

Rreziku i lëshimit të gjuhës

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Nuk ka fjalë që ai (njeriu) e nxjerr nga goja veçse për të është një vëzhgues pranë tij i gatshëm (për ta shënuar atë).” |Kaf: 18| Transmetohet nga Sehl ibën Sad se i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kush më siguron që do të ruajë gjuhën […]

Vlera e kohës

Transmetohet nga Ibën Abasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Shumë prej njerëzve mashtrohen në dy mirësi që ju janë dhënë: shëndeti dhe koha e lirë.” Transmeton Buhariu 11/229, 6412. Transmetohet nga Aishja, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka thënë: “Kur fillonin […]

Cilësitë e popullit prijës

Të nderuar besimtarë, robër të Allahut! Allahu i Madhëruar u ka bërë një premtim në Kuran robërve të Tij të bindur se do t’ju japë pozitë në tokë. Ai thotë: “… me të vërtetë premtimi i Allahut është i vërtetë.” | Fatir: 5 | Gjithashtu thotë: “… e kush flet fjalë më të vërteta se […]

Pasojat e mëkateve

Privimi nga dituria. Dituria është dritë që Allahu e hedh në zemrën e njeriut dhe mëkati e shuan atë. Imam Shafiu ka thënë: “Iu ankova Uekiut për kujtesën time të dobët, ai më porositi që të ruhem nga mëkatet. Më tha se dija është dritë, e drita e Allahut nuk i jepet mëkatarit.” Privimi nga […]

Qëndrimi aty ku nuk përmendet Allahu

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Nuk ka fjalë që ai (njeriu) të nxjerrë nga goja veçse për të është një vëzhgues pranë tij i gatshëm (për ta shënuar atë).” | Surja Kaf: 18 | Transmetohet nga Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, se i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: […]

Bota e përtejme para dynjasë

Ka thënë i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Me të vërtetë që nëse e lë diçka për hir të Allahut Ai do ta zëvendësojë me një tjetër më të mirë se ajo.” Transmeton imam Ahmedi në “Musnedin” e tij me nr. 20738 dhe 23073, dhe e ka saktësuar zinxhirin e transmetimit shejh Albani […]

Edukimi i brezave

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Është Ai që u solli të analfabetëve një të dërguar nga gjiri i tyre, për t’u lexuar atyre shpalljet e Tij, për t’i pastruar e për t’u mësuar librin dhe urtësinë, ndonëse ata më parë ishin vërtet në humbje të plotë.” | Surja Xhumuah: 2 | Gjithashtu ka thënë: “Ju […]