Hadith

Agjërimi vullnetar

Transmetohet nga Ebu Seid El-Khudriu (Allahu qoftë i kënaqur me të) se ka thënë: Ka thënë i Dërguari i Allahut sal-Allahu alejhi ue sel-lem: “Ai i cili agjëron një ditë (vullnetare – shp) në rrugën e Allahut, atëherë si shkak i saj, Allahu ka për t’ia larguar fytyrën e tij prej zjarrit për 70 vjet.” […]

Agjërimit i ditës së Ashures

Transmetohet nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) se ka thënë: Ka thënë i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhu ue sel-lem: “Agjërimi më i mirë pas atij të Ramazanit është agjërimi i muajit të Allahut, Muharr-rrem, e namazi më i mirë pas atij të detyrueshëm është namazi vullnetar.” (Transmeton Muslimi, 1163). Gjithashtu transmetohet […]

Shpjegimi i Kuranit me anë të haditheve

Tefsiri (shpjegimi) i Kuranit përmes haditheve autentike është shumë i rëndësishëm. Kjo për arsye se i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem është njeriu më i ditur në lidhje me kuptimin e asaj që synon Allahu. Ai ishte ashtu siç ka thënë Allahu për të: “Ai nuk flet sipas qejfit të vet, por ajo […]

Ndërmjetësimi i madh në ditën e llogarisë

Enesi radijAllahu anhu përcjell se i dërguari i Allahut salAllahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Në ditën e ringjalljes besimtarët do të mblidhen dhe do të thonë: Le t’i themi ndokujt të ndërmjetësojë për ne te Zoti ynë. Kështu ata do të shkojnë tek Ademi alejhi selam dhe do t’i thonë: Ti je babai i […]

Cilat ishin fjalët e fundit të Pejgamberit?

Cilat ishin fjalët e fundit të Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem) para se t’i jepte lamtumirën kësaj bote? Fjalët e fundit të Profetit (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) para se t’i jepte lamtumirën kësaj bote, ishin: “O Allah, (me) shoqërinë më të lartë.” Ky është titulli që Buhariu i dha një kapitulli […]

Çfarë nënkuptohet me prangosjen e shejtanëve në muajin e Ramazanit?

Çfarë nënkuptohet me prangosjen e shejtanëve në muajin e Ramazanit? Falënderimi i takon Allahut! Buhariu (1899) dhe Muslimi (1079) transmetojnë nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Kur të vijë muaji i Ramazanit, dyert e Xhenetit hapen, dyert […]

Histori e bukur dhe mbreslënëse e hyrjes në Islam të Selman Farisiut (Persianit)

Historia se si Selman el-Farisi (Allahu qoftë i kënaqur me të) hyri në Islam! Selmani ishte zjarrputist (Zoroastrian), pastaj u bë i krishterë dhe në fund u bë musliman. Kjo ndodhi pasi ai kishte takuar një numër murgjish të krishterë, i fundit prej të cilëve ishte njeri i drejtë dhe kishte njohuri për Profetin e […]

A e keni lexuar ndonjëherë këtë hadith madhështor?

Bera Ibën Azib (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) përcjell duke thënë: Dolëm me Profetin (salAllahu alejhi ve sel-lem) për të marrë pjesë në varrimin e njërit prej Ensarëve. Kur arritëm tek varri para se ai të varrosej, i Dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ve sel-lem) u ul (përballë Kiblës) dhe ne u ulëm rreth […]