Hadith

Shembuj të bukur në hadithet e sakta Profetike (Hadithi i Dytë)

Hadithi 2 Shembulli im dhe shembulli i Mesazhit me të cilin më ka dërguar Allahu Ebu Musa (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) tregon: I dërguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) ka thënë: “Shembulli im dhe shembulli i Mesazhit me të cilin më ka dërguar Alllahu, është si ai njeriu që shkoi tek një […]

Shembuj të bukur në hadithet e sakta Profetike (Hadithi i Parë)

Shembulli im dhe shembulli i profetëve para meje Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) përcjell se i dërguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) ka thënë: Shembulli im dhe shembulli i Profetëve para meje është njësoj si shembulli i një personi që ndërtoi një shtëpi të cilën e bëri të hijshme dhe të […]

Dispozita të ndryshme për vendet ku prek qeni me jargët e tij!

LIBRI BULUGUL MERAM DISPOZITA E ENËS NË TË CILËN LËPIN QENI 10-Transmetohet nga Ebu Hurejreh (Allahu qoftë I kënaqur me të) se Profeti i Zotit (Paqja qoftë mbi të)  ka thënë: ‘’Pastrimi i enës së ndonjërit prej jush kur në të lëpin qeni bëhet duke e larë atë shtatë herë, herën e parë me dhè’’. […]

DHJETË POROSI PËR DURIM NË KOHË SPROVASH DHE FATKEQËSISHË

DHJETË POROSI PËR DURIM NË KOHË FATKEQËSISH  BISMILAHI RRAHMANI RRAHIM  I dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) ka sjellë një shembull për të ilustruar gjendjen e besimtarit në këtë jetë. Ai ka thënë: Shembulli i besimtarit është si shembulli i një bime të cilën era vazhdimisht e përkul, e kështu besimtarin e godasin fatkeqësitë. […]

Bëj mirë se mirë do të gjesh.

Bëj mirë se mirë do të gjesh. “I tha Hadixhes pasi ia tregoi lajmin: ‘U frikësova për veten’. E ajo i tha: ‘Kurrsesi (mos u frikëso)! Pasha Allahun nuk të trishton ty Allahu kurrë! Sepse ti: i mban lidhjet farefisnore, e ndihmon atë që është i varur nga të tjerët, i jep atij që s’ka, […]

Një hadith shtatë dobi.

Një hadith shtatë dobi. “Dhe do të dalë ngë Zjarri ai që thotë: ‘La ilahe il lall llah’ dhe në zemrën e tij ka mirësi (apo besim) sa pesha e grimcës.” Bukhari. Disa nga dobitë e këtij hadithi: 1. Kundërshton grupin e humbur “murxhieh” të cilët thonë: “Besimi është vetëm me zemër, puna nuk është […]

Diturinë do ta mbartin në çdo brez të drejtët

Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Këtë dituri (diturinë fetare) do ta mbartin në çdo brez të drejtët. Ata largojnë prej saj ndryshimet që sjellin ekstremistët, pretendimet e njerëzve të së kotës (shpikjet në fe), dhe keqinterpretimet e injorantëve”. Hasenun li ghajrih. Hadithi është i mirë me rrugët […]

“Feja është këshillë”

“Feja është këshillë” (Muslim) Hasen el Basrij ka thënë: “Një nga shokët e Profetit – sal lall llahu alejhi ue sel lem – ka thënë: Pasha Atë në dorë të të cilit është shpirti im, nëse dëshironi do tju betohem për Allahun se prej robërve më të mirë të Allahut janë ata që e bëjnë […]