Hadith

Shami dhe besimtarët e krishterë

Shami dhe besimtarët e krishterë. (Vijim i temës: Shami është vendi i besimit)  Të krishterët janë pasuesit e Isait -alejhi selam, profetit të fundit të Beni Israilëve i cili u dërgua tek ata për rregullimin e gjendjes pas përkeqësimit të saj. Koha pas Sulejmanit -alejhi selam- dhe para dërgimit të Isait -alejhi selam- ishte kohë […]

Cila ishte porosia e parë e Profetit (paqja e Zotit qoftë mbi të!) kur mbërriti në Medine?

Cila ishte porosia e parë e Profetit (paqja e Zotit qoftë mbi të!) kur mbërriti në Medine? Përgjigje: Falenderimet i takojnë Allahut! Gjëja e parë që dihet se Profeti (paqja e Zotit qoftë mbi të) ka folur dhe ka porositur njerëzit me të mbërritur në Medine, ishin fjalët: “O njerëz! Përhapeni selamin, ushqeni nevojtarët, faluni […]

A keni dëgjuar për historinë e floktares së vajzës së Faraonit?

A keni dëgjuar për historinë e floktares së vajzës së Faraonit? Ibn Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Në natën në të cilën unë u morra në udhëtimin e Natës (Isra) ndjeva një aromë të këndshme. Unë thashë: O […]

Origjina e Teshehudit!

Falënderimi i takon Allahut! Ajo që përmendet në pyetje lidhur me ekzistimin e një historie që flet për origjinën e teshehudit dhe se ajo ka ndodhur gjatë ngritjes së Profetit tonë (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) në qiell (Miraxh), është diçka për të cilën nuk ka asnjë bazë në Islam. Dijetarët e […]

Shembuj të bukur në hadithet e sakta Profetike – Hadithi i dytë –

Hadithi i dytë:  “Shembulli im dhe shembulli i Mesazhit me të cilin më ka dërguar Allahu.” Ebu Musa (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) tregon: I dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) ka thënë: “Shembulli im dhe shembulli i Mesazhit me të cilin më ka dërguar Alllahu, është si ai njeriu që shkoi tek […]

Shembuj të bukur në hadithet e sakta Profetike – Hadithi i Parë –

Shembulli im dhe shembulli i Profetëve para meje. Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) përcjell se i dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) ka thënë: “Shembulli im dhe shembulli i Profetëve para meje është njësoj si shembulli i një personi që ndërtoi një shtëpi të cilën e bëri të hijshme dhe të […]

Dispozita për pastrimin e vendeve që preken nga qeni

LIBRI “BULUGUL MERAM” DISPOZITA E ENËS NË TË CILËN LËPIN QENI 10 – Transmetohet nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) se Profeti i Zotit (Paqja qoftë mbi të)  ka thënë: ‘’Pastrimi i enës së ndonjërit prej jush kur në të lëpin qeni bëhet duke e larë atë shtatë herë, herën e parë […]

Dhjetë porosi për durim në kohë sprovash

Dhjetë porosi për durim në kohë sprovash   – BISMILAHI RRAHMANI RRAHIM –  I dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) ka sjellë një shembull për të ilustruar gjendjen e besimtarit në këtë jetë. Ai ka thënë: Shembulli i besimtarit është si shembulli i një bime të cilën era vazhdimisht e përkul, e kështu besimtarin e […]