Agjërimi i ditës së Ashures

February 1, 2023

Transmetohet nga Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, se i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhu ue sel-lem ka thënë:

“Agjërimi më i mirë pas atij të Ramazanit është agjërimi i muajit të Allahut Muharrem, dhe namazi më i mirë pas atij të detyrueshëm është namazi vullnetar.” Transmeton Muslimi me nr. 1163.

Gjithashtu transmetohet nga Ibën Abasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka thënë: “Kur i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem erdhi në Medine, i gjeti hebrenjtë duke agjëruar ditën e Ashures, dhe u tha: Çfarë është kjo ditë të cilën po e agjëroni? Ata ia kthyen: Në këtë ditë Allahu e ka shpëtuar Musain dhe popullin e tij dhe përmbyti Faraonin dhe pasuesit e tij. Musai e agjëroi këtë ditë si falënderim ndaj Allahut ndaj dhe ne e agjërojmë. Atëherë i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, iu përgjigj: Ne jemi më parësorë ndaj Musait sesa ju. Ai e agjëroi atë ditë dhe urdhëroi të tjerët që ta agjëronin.” Transmeton Buhariu 4/244 (2004), dhe Muslimi me nr. 1130.

Transmetohet nga Ebu Katadeh, Allahu qoftë i kënaqur me të, se i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem u pyet për agjërimin e ditës së Ashures, dhe ai u përgjigj: “Agjërimi i saj shlyen mëkatet e vitit të kaluar.” Transmeton Muslimi me nr. 1162.

Transmetohet nga Ibën Abasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë:

“Nëse do të jem gjallë deri vitin e ardhshëm do të agjëroj edhe ditën e nëntë (ditën para asaj të Ashures, sepse Ashurja është në ditën e dhjetë të muajit hënor Muharrem e kjo si kundërshtim dhe dallim nga hebrenjtë sh.p.).” Transmeton Muslimi me nr. 1134.

Shpjegimi i hadithit:

Agjërimi i ditës së Ashures (e cila është dita e dhjetë e muajit Muharrem dhe dita në të cilën Allahu e shpëtoi Musain prej Faraonit) është vepër e pëlqyer të cilën e legjitimoi i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Me anë të kësaj vepre Allahu me mëshirën dhe mirësinë e Tij i fal mëkatet e vitit të kaluar (përveç mëkateve të mëdha).

Dobitë:

  • Vlera e agjërimit në muajin Muharrem.
  • Konsiderohet e pëlqyeshme të agjërohet dita e dhjetë e këtij muaji sepse në këtë ditë Allahu e shpëtoi Musain prej Faraonit.
  • Agjërimi i kësaj dite shlyen mëkatet e vitit të kaluar përveç mëkateve të mëdha.
  • Pëlqehet të agjërohet së bashku me të edhe dita e nëntë e muajit si kundërshtim i hebrenjve (të cilët e agjëronin atë ditë sh.p.).

 

Shkëputur nga libri: “Mësimet e përditshme”.

Shkroi: Rashid El-AbdulKerijm

Përktheu: Ardit Ulqinaku

Dosje:

Loading...