Tefsir

Komentimi i thjeshtuar i sures “El Bekare” – ajetet: 6-16

Allahu i Lartësuar pasi përmendi cilësitë e besimtarëve të devotshëm, atyre që e kishin përmirësuar gjendjen e tyre të jashtme dhe të brendshme, filloi të përmendë cilësitë e një kategorie femohuesish të cilët e kishin katranosur pamjen e tyre të jashtme dhe të brendshme. Allahu i Lartësuar tregon duke thënë: 6– “Sa për ata që […]

Mëso rreth pesë ajeteve të para të sures El Bekare

Surja “El- Bekare” – Sure e zbritur në Medine – Qëllimet e sures “El Bekare”: Urdhëri për të realizuar zbatimin e ligjeve të Zotit në tokë me anë të Islamit. Dorëzimi i plotë ndaj Allahut, si dhe qortimi për të mos rënë në gjendjen e Beni Israilëve. Komenti: Kjo sure u quajt me këtë emër […]

Mëso rreth sures “El Fatiha”

Surja El Fatiha – Sure e zbritur në Mekë – Qëllimi i sures el Fatiha: Realizimi i nënshtrimit të sinqertë dhe të plotë ndaj Allahut të Lartësuar. Komenti: Është quajtur me emrin El Fatiha (hapja) sepse me këtë sure hapet dhe fillon libri i Allahut. Gjithashtu, është quajtur “Umu el Kuran” (nëna e Kuranit) për […]

Vështrim mbi suren El Kehf

Me emrin e Allahut të Gjithëmëshirshmit Mëshirëplotit Të nderuar besimtarë! Profeti ynë – sal lall llahu alejhi ue sel lem – na ka porositur që ditën e xhuma – në mes të punëve të tjera që ka kjo ditë e veçantë – duhet të lexojmë edhe suretul Kehf (kapitulli i shpellës, aty ku u strehua […]

Dobi të përfituara nga surja El Maide

Allahu Madhëruar thotë: “O besimtarë! Kur të ngriheni për të falur namaz,[1] lani fytyrën dhe duart deri në bërryla, fërkoni kokën me dorë të lagët dhe lani këmbët deri në nyje.[2] E nëse jeni të papastër (xhunub),[3] pastrohuni (duke u larë krejtësisht)! Por, në qoftë se jeni të sëmurë ose gjendeni në udhëtim, ose ndonjëri […]

Dhjetëditëshi i parë i Dhul-Hixhes në Kuranin famëlartë dhe në hadithet Profetike

Mirësia apo begatia e dhjetëditëshit të parë i Dhul-Hixhes është përmendur si në Kuran ashtu dhe në fjalët profetike. Sipas komentuesve të Kuranit mendohet se dhjetëditëshi i parë i Dhulhixhes është përmendur dy herë në Kuran. E para: Në suren El-Fexhr ku Allahu i madhëruar thotë: “Pasha agimin * pasha dhjetë netët * pasha atë […]

Nën dritën e një ajeti të sures El-Kehf

Allahu i Madhëruar në suren El-Kehf ndër të tjera thotë: “Mbaje fort veten tënde me ata që lusin Zotin e tyre mëngjes e mbrëmje, e që kanë për qëllim fytyrën Tij! Mos i hiq sytë e tu prej tyre për të kërkuar bukurinë e kësaj bote dhe as mos iu bind atij që ia kemi […]