Tefsir

TEFSIRI (SHPJEGIMI) I KURANIT SIPAS THËNIEVE TË TABI’INËVE DHE GJUHËS ARABE

TEFSIRI (SHPJEGIMI) I KURANIT SIPAS THËNIEVE TË TABI’INËVE Tefsiri (shpjegimi) i Kuranit përmes thënieve të Tabi’inëve -Allahu i mëshiroftë- është gjithashtu shumë i rëndësishëm. Kjo për faktin se ata morën dhe përfituan nga sahabët e Profetit dhe këta të fundit (sahabët) morën dhe përfituan nga i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Shembull për […]

Shpjegimi i Kuranit përmes fjalëve të sahabëve

Tefsiri i Kuranit përmes fjalëve të sahabëve radijAllahu anhum, si; Ibën Abasi, Ibën Mesudi dhe të tjerë, është jashtëzakonisht i rëndësishëm, pasiqë ata e shoqëruan dhe mësuan prej të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Shembulli i parë Allahu i Lartësuar thotë: “I Gjithëmëshirshmi mbi Fron u ngrit (si i takon Madhërisë së Tij).” […]

Shpjegimi i Kuranit me anë të haditheve

Tefsiri (shpjegimi) i Kuranit përmes haditheve autentike është shumë i rëndësishëm. Kjo për arsye se i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem është njeriu më i ditur në lidhje me kuptimin e asaj që synon Allahu. Ai ishte ashtu siç ka thënë Allahu për të: “Ai nuk flet sipas qejfit të vet, por ajo […]

Shpjegimi i Kuranit me anë të Kuranit

Në të vërtetë, shpjegimi i Kuranit me anë të Kuranit është forma më e lartë e tefsirit, pasi një pjesë e Kuranit shpjegon një pjesë tjetër. Shembulli i parë: Allahu i Lartësuar thotë: “Për qiellin dhe për vizitorin e natës! E kush mund të ta shpjegojë ty se ç’është vizitori i natës? Ai është ylli […]

Tri gradët e zilisë dhe shërimi nga secila prej tyre

Shikoni sesi Allahu e kufizon të keqen e ziliqarit me kushtin “Kur ai ka zili”, sepse një njeri mund të ketë zili por e fsheh atë. Kështu nuk është i dëmshëm në asnjë mënyrë, qoftë me zemër, qoftë me gjuhë apo me dorë. Madje tek dikush mund të ekzistojë në zemrën e tij zili, e […]

Cilat janë gjërat që Allahu i mësoi Ademit?

Cilat janë gjërat që Allahu i mësoi Ademit? Falënderimi i takon Allahut! Imam Ibn Kethiri (Allahu e mëshiroftë) në Tefsirin e tij (1/256), ka thënë duke komentuar ajetin: “Dhe Ai ia mësoi Ademit të gjithë emrat.” El-Bekare 31. “Mendimi më i saktë është se Ai ia mësoi atij emrat e të gjitha gjërave, çfarë janë, […]

Amaneti që Allahu ua ofroi qiejve, tokës dhe maleve

Cili është amaneti që Allahu “ua ofroi qiejve dhe tokës, por ata refuzuan t’a mbajnë atë dhe u frikësuan prej tij, por njeriu e mbajti atë. Vërtet, ai ishte i padrejtë (me vetveten) dhe injorant (për rezultatet).” Falënderimi i takon Allahut! Allahu i Lartësuar ua ofroi bindjen ndaj Tij, kryerjen e obligimeve dhe qëndrimin në […]

Sa jemi të vetëdijshëm për detyrimet që kemi ndaj shokut?

Sa jemi të vetëdijshëm për detyrimet që kemi ndaj shokut? Në fenë tonë shoku gëzon të drejta. Allahu i Madhëruar thotë: “Silluni mirë me atë që keni afër.”  Nisa: 36.  Ibn Seadi, (Allahu e mëshiroftë) duke komentuar këtë ajet ka thënë: “Me atë që keni afër” thuhet  se është për qëllim: 1- Shoqëruesi në udhëtim. […]