Tefsir

Cilat janë gjërat që Allahu i mësoi Ademit?

Cilat janë gjërat që Allahu i mësoi Ademit? Falënderimi i takon Allahut! Imam Ibn Kethiri (Allahu e mëshiroftë) në Tefsirin e tij (1/256), ka thënë duke komentuar ajetin: “Dhe Ai ia mësoi Ademit të gjithë emrat.” El-Bekare 31. “Mendimi më i saktë është se Ai ia mësoi atij emrat e të gjitha gjërave, çfarë janë, […]

Amaneti që Allahu ua ofroi qiejve, tokës dhe maleve

Cili është amaneti që Allahu “ua ofroi qiejve dhe tokës, por ata refuzuan t’a mbajnë atë dhe u frikësuan prej tij, por njeriu e mbajti atë. Vërtet, ai ishte i padrejtë (me vetveten) dhe injorant (për rezultatet).” Falënderimi i takon Allahut! Allahu i Lartësuar ua ofroi bindjen ndaj Tij, kryerjen e obligimeve dhe qëndrimin në […]

Sa jemi të vetëdijshëm për detyrimet që kemi ndaj shokut?

Sa jemi të vetëdijshëm për detyrimet që kemi ndaj shokut? Në fenë tonë shoku gëzon të drejta. Allahu i Madhëruar thotë: “Silluni mirë me atë që keni afër.”  Nisa: 36.  Ibn Seadi, (Allahu e mëshiroftë) duke komentuar këtë ajet ka thënë: “Me atë që keni afër” thuhet  se është për qëllim: 1- Shoqëruesi në udhëtim. […]

Hytbe – Në këtë ajet përmblidhet i gjithë udhëtimi ynë

“Çdo shpirt do t’a shijojë vdekjen. Shpërblimet do t’u plotësohen vetëm në Ditën e Kiametit. Kushdo që shpëton nga zjarri i Xhehenemit dhe hyn në Xhenet ai ka fituar (gjithçka që mund të dëshirohet), ndërsa jeta e kësaj bote është vetëm kënaqësi mashtruese.” Ky ajet përmban katër fjali dhe kërkohet prej nesh që të meditojmë […]

Komentimi i thjeshtuar i sures “El Bekare” – ajetet: 6-16

Allahu i Lartësuar pasi përmendi cilësitë e besimtarëve të devotshëm, atyre që e kishin përmirësuar gjendjen e tyre të jashtme dhe të brendshme, filloi të përmendë cilësitë e një kategorie femohuesish të cilët e kishin katranosur pamjen e tyre të jashtme dhe të brendshme. Allahu i Lartësuar tregon duke thënë: 6– “Sa për ata që […]

Mëso rreth pesë ajeteve të para të sures El Bekare

Surja “El- Bekare” – Sure e zbritur në Medine – Qëllimet e sures “El Bekare”: Urdhëri për të realizuar zbatimin e ligjeve të Zotit në tokë me anë të Islamit. Dorëzimi i plotë ndaj Allahut, si dhe qortimi për të mos rënë në gjendjen e Beni Israilëve. Komenti: Kjo sure u quajt me këtë emër […]

Mëso rreth sures “El Fatiha”

Surja El Fatiha – Sure e zbritur në Mekë – Qëllimi i sures el Fatiha: Realizimi i nënshtrimit të sinqertë dhe të plotë ndaj Allahut të Lartësuar. Komenti: Është quajtur me emrin El Fatiha (hapja) sepse me këtë sure hapet dhe fillon libri i Allahut. Gjithashtu, është quajtur “Umu el Kuran” (nëna e Kuranit) për […]

Vështrim mbi suren El Kehf

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Të nderuar besimtarë! Profeti ynë – sal lall llahu alejhi ue sel lem – na ka porositur që ditën e xhuma në mes të punëve të tjera që ka kjo ditë e veçantë, duhet të lexojmë edhe suretul Kehf (kapitulli i shpellës, aty ku u strehua besimi). Po […]