Çfarë përfitojmë nga shembujt që përmenden në Kuran?

October 14, 2023

Shembujt e përmendur në Kuran dhe çfarë përfitohet prej tyre.

Pyetje: Shpeshherë vërejmë se në Kuranin Famëlartë përmenden shembuj, por në thelb të këtij fenomeni çfarë nxjerrin si dobi?

Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut!

Shejhu i nderuar Shenkiti –Allahu e mëshiroftë- ka komentuar Fjalën e Allahut:

“Dhe në këtë Kuran Ne kemi sjellë për njerëzit nga çdo shembull, por njeriu shpeshherë ngel duke polemizuar.”

.. Në brendësi të këtyre shembujve përfitohen mësime, përkujtime dhe qortime të shumta ku në to gjendet e vërteta.

Kuptimin thelbësor të këtyre shejmbujve e arrijnë vetëm ata që kanë logjikë të shëndoshë, siç e përshkruan Allahu me Fjalën e Tij: “Dhe këto janë shembuj të cilat nuk arrin t’i kuptojë vetëm të dijshmit.”

Prej urtësive kryesore të shembujve në Kuran është fakti që njeriu duhet të marrë mësim prej tyre, siç e përmend Allahu: “Dhe këto janë shembujt të cilat u sjellim njerëzve në mënyrë që ata të meditojnë.”

Gjithashtu Allahu azze ue xhe-le ka sqaruar në Kuran në vende të ndryshme se me anë të disa shembujve të qartë, udhëzon me anën e tyre disa njerëz dhe me anë të tyre gjithashtu mund të devijojë disa të tjerë.

Siç është përmendur në Flajën e Tij: “Allahu kurrësesi nuk druhet të sjellë shembuj si puna e mushkonjës apo më lart saj. Ata që besuan e kuptojnë (se këto shembuj) janë pjesë e së vërtetës nga Zoti i tyre. Kurse për sa i përket atyre që mohuan, pyesin: Çfarë ka patur Allahu për qëllim? Me anë (të këtyre shembujve) Allahu devijon shumë prej tyre dhe po me anën e tyre udhëzon plot të tjerë. Pa dyshim nuk devijojnë vetëmse të shturrurit.”

Pa dyshim! Ata të cilët iu përgjigjën Zotit të tyre janë të logjikshëm dhe i kuptuan më së miri shembujt që ka sjellë Ai dhe përfituan thelbin e tyre. Nga ana tjetër; ata të cilët refuzuan besimin, ata nuk kuptuan thelbin e atyre shembujve të cilat mbartin plot të vërteta.

Pra, grupi i parë ishin ata të cilët Allahu i përshkruan si “udhëzon me anë të shembujve plot njerëz” dhe grupi i dytë janë ata të cilët për ta tha: “Devijon me anë të tyre plot njerëz” “dhe s’ka mundësi të devijojnë vetëmse të shthurrurit”.

“Edvaul Bejan” Muhamed Emin esh Shenkijti (Allahu e mëshiroftë).

Përktheu: Edison Dukaj

 

 

 

Dosje: ,

Loading...