Author: Emin Bilali

Gjynahu më i madh: Të flasësh në fenë e Allahut pa dije!

Vlera e dijes fetare është e madhe. I Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – thotë: “Kush nis një rrugë për të kërkuar dituri, Allahu do t’i lehtësojë atij një rrugë për në Xhennet. Dhe me të vërtetë melaiket i shtrijnë krahët e tyre nga kënaqësia që kanë nga […]

Nga ligjet e mjekësisë në Islam

Nga Amr ibn Shuajb, ky nga babai i tij, e ky nga gjyshi i tij përcillet se: I Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Kush merret me mjekësi (me shërimin e njerëzve) pa pasur dije për mjekësinë, ai është garantues (mban përgjegjësi)” Transmeton Ebu Daudi dhe […]

Bereqeti i kohës, i pasurisë dhe të mbjellave

Thotë Ibn Haxheri: “Ka thënë Ibn ebu Xhemrah: Ka mundësi që kuptimi i afrimit të kohës të jetë shkurtimi i saj, siç ka ardhur në hadithin: “Nuk do të ndodhë Kijameti derisa viti të jetë sa një muaj muaji si një javë dhe një javë sa një ditë dhe një ditë sa një çast…”, në […]

Vlera e nderit dhe durimit  

Nga Ebu Seid el Khudrij – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcillet se disa njerëz nga ensarët i kërkuan të Dërguarit të Allahut dhe ai u dha, pastaj i kërkuan dhe ai përsëri u dha, derisa mbaruan ato që kishte dhe pastaj u tha: “Çfarë të mirash kam, unë nuk do tua mbaj, […]

Shakaja sipas sunetit.

Nga Ibn Abbasi – radijallahu anhu – përcillet se Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Mos debato me vëllanë tënd dhe mos bëj shaka me të” (Tirmidhi “Esh shemail”) Ka thënë shejkh El Xhezerij: Isnadi (zinxhiri) i tij është i mirë. Dhe ka thënë Alij ibn Sultan: Ky […]

Namazi i taravive 11, 13 rekate, apo më shumë?

Falenderimi i takon Allahut, paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin mbi Profetin tonë të dashur! Kjo çështje është shumë e qartë, por megjithatë po sjellim argumentet për atë se përse nuk bën të shtohet në namazin e natës më shumë se 11 ose 13 rekate, ndërsa për më pak se kaq nuk ka dyshim që […]

Bereqeti i Ramazanit

Profeti ynë i dashur – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – e ka quajtur Ramazanin muaj të begatë. Nga Ebu Hurejrah – radijallahu anhu – përcillet se i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Ju erdhi Ramazani. Një muaj i begatë. Allahu i […]

Gruaja u bindet prindërve apo burrit? Nga Shejkhul Islam, Ibn Tejmijeh.

Kapitull [Fjala e Allahut – të Lartësuar[1]: “(Gratë) e devotshme (që janë të udhëzuara ashtu siç duhet në fenë e tyre), janë ato që bëjnë vepra të mira dhe janë të bindura (ndaj Allahut pastaj ndaj burrave të tyre) dhe që ruajnë në fshehtësi çfarë Allahu i ka urdhëruar ato të ruajnë  (nderin dhe pasurinë […]