• Këshilla të vyera dhe porosi të dobishme

  • Rëndësia e çështjeve të vogla të fesë

  • A konsiderohet jobesimtare kjo grua?

  • Zjarri i Xhehenemit

Këshilla të vyera dhe porosi të dobishme

Porosia e Hatab bin El Mual-la el Muhzumit për djalin e tij. Abdurrahman bin Ebi Atijeh el Himsi përcjell nga el Hatab bin El Mual-la el Mahzumi el Kurashi, se ai e kishte këshilluar djalin e tij duke i thënë: Biri im, duhet t’i kesh frikën Zotit dhe t’i bindesh Atij! Shmangu prej ndalesave duke […]

Rëndësia e çështjeve të vogla të fesë

Rëndësia e çështjeve të vogla të fesë. Allahu i Madhëruar kur i ka përmendur dijetarët në Kuran, për t’u treguar se si duhet të jenë në lidhje me dijen e tyre, ka thënë: “Por jini edukatorë të asaj që keni nxënë prej dijes së Librit dhe të asaj që mësonit.” Sure Al Imran: 79. Për […]

A konsiderohet jobesimtare kjo grua?

Pyetje: Nëse burri pason mendimin e atij që e konsideron pabesimtar atë që lë qoftë edhe një namaz të vetëm, ndërsa gruaja pason atë që nuk e konsideron të tillin pabesimtar. Në rast se gruaja tregohet neglizhente ndaj namazit derisa ai të dalë nga koha dhe e fal atë pas kohës pa arsye, a konsiderohet […]

Zjarri i Xhehenemit

Shejh Ebu Islami (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Zjarri i Xhehenemit: – dënimi i tij është i dhembshëm, – nxehtësia e tij është shumë e madhe, – fundi i tij është shumë i thellë. Ushqimi i banorëve të Zjarrit të Xhehenemit: – pema e Zekumit, – ferrat helmuese, – qelbi, – zjarri. Lusim Allahun të […]

Rëndësia e një buzëqeshjeje

Rëndësia e një buzëqeshjeje. Ebu Dherri thotë: Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – më tha: “Kurrsesi mos të të duket e parëndësishme asnjë e mirë (përkundrazi, çdo e mirë është e rëndësishme), qoftë dhe ta takosh vëllanë tënd me fytyrë të çelur.” (Muslim: 2626) Është e rëndësishme sepse fytyra e […]

Duaja që duhet të bësh kur hyn në xhami

I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Kur ndonjëri nga ju hyn në xhami, le të thotë ‘Allahumme ftahli ebuabe rahmetike – O Allah, m’i hap dyert e mëshirës Tënde’. Dhe kur të dalë prej saj le të thotë ‘Allahumme inni es’eluke min fadlike – O Allah, unë të kërkoj (lutem) të […]

Me çfarë blihet jeta e përhershme

Me çfarë blihet jeta e përhershme? Ai që hedh shikimin nga dynjaja vëren se ka qenë një kohë shumë e gjatë para se ajo të ekzistonte. Kur e mendon largimin, përsëri e vëren diçka të tillë dhe bindet se qëndrimi në varre është akoma më i gjatë. Kur e mendon ditën e gjykimit vë re […]

Të gjithë ju jeni barinj dhe secili prej jush është përgjegjës për tufën e tij

Ibën UmerI (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) transmeton se i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ve sel-lem) ka thënë: “Të gjithë ju jeni barinj dhe secili prej jush është përgjegjës për tufën e tij. Prijësi i një populli është bari dhe ai është përgjegjës për tufën e tij. Burri është bariu i njerëzve të […]