• Nje punë e cila të fut në Xhenet dhe të largon nga zjarri

  • Pasuroje fjalorin tënd me urtësi dhe fjalë të mençura

  • Të gjitha qëniet i bëjnë sexhde Allahut por cila është natyra e kësaj sexhdeje?

  • Cilat ishin fjalët e fundit të Pejgamberit?

Nje punë e cila të fut në Xhenet dhe të largon nga zjarri

Transmetohet nga Muadh bin Xhebel (radijAllahu anhu) se ka thënë: “I thashë Profetit (alejhi selam): O i Dërguari i Allahut! Më trego për një punë e cila më fut në Xhenet dhe më largon nga zjarri. Ai më tha: Ke pyetur për diçka madhështore e cila është e lehtë për atë që Allahu ia lehtëson: […]

Pasuroje fjalorin tënd me urtësi dhe fjalë të mençura

Është shumë e nevojshme ta pasurojmë fjalorin tonë me urtësi dhe fjalë të mençura. Ka shumë prej dijetarëve që e kanë patur këtë aftësi, si p.sh. Ibn Tejmije -Allahu e mëshiroftë- i cili ka shkruar mbi 100 vargje poezie në një mexhlis në mbrojtje të besimit të pastër Islam. Nëse dikush nuk e ka këtë […]

Të gjitha qëniet i bëjnë sexhde Allahut por cila është natyra e kësaj sexhdeje?

Pyetje: Në suren El Haxh ajeti 18 Allahu i Lartësuar na tregon se të gjitha krijesat (qëniet) i bëjnë sexhde Allahut. Por cila është natyra e kësaj sexhdeje? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut! Ky univers dhe të gjitha qëniet e krijuara në të janë të nënshtruara ndaj Allahut, qoftë me zgjedhje apo me forcë. Besimtari […]

Cilat ishin fjalët e fundit të Pejgamberit?

Cilat ishin fjalët e fundit të Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem) para se t’i jepte lamtumirën kësaj bote? Fjalët e fundit të Profetit (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) para se t’i jepte lamtumirën kësaj bote, ishin: “O Allah, (me) shoqërinë më të lartë.” Ky është titulli që Buhariu i dha një kapitulli […]

Cila është mënyra për të lënë përgojimin?

🔸 Dijetari pyetet: Cila është mënyra për të lënë përgojimin? Përgjigje: Sillni ndërmend fjalët e Allahut të Plotfuqishëm: {… A dëshiron ndonjëri prej jush të hajë mishin e vëllait të tij të vdekur, e këtë ju e urreni…} [El-Huxhurat: 12] Zoti i Lartmadhëruar e krahasoi përgojuesin me dikë që ha mish, dhe ky mish të […]

Shenjat e lumturisë tek njeriu

Shenjat e lumturisë tek njeriu! Hasen bin Ali el Xheuzexhaniju (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Prej shenjave të lumturisë tek njeriu janë: 1. Adhurimet t’i ketë të lehta. 2. Përputhshmëria me sunetin (udhëzimin profetik) në vepra. 3. Shoqërimi me njerëz të mirë e të rregullt. 4. Sjellje me etikë dhe të mirë me vëllezërit. 5. […]

Hatërmbetjet mes muslimanëve

El hafidh Ibn Rexheb sikur të ishte duke përshkruar në detaj gjendjen e disave prej nesh kur thotë: Kur u shtuan kundërshtimet mes njerëzve në çështjet e fesë dhe u shtuan përçarjet mes tyre, u shtua për shkak të kësaj edhe urrejtja dhe mallkimi mes tyre. Dhe çdonjëri prej tyre shfaqet se po urren për […]

A duhet të marrim mes`h vetëm në dimër apo lejohet edhe në verë?

Pyetje: Shpesh shoh adhurues që fshijnë mbi çorapet e veta [u japin mes’h] kur marrin abdes, madje edhe gjatë verës. Shpresoj që mund ta shpjegoni deri në çfarë mase është kjo vepër e lejueshme. Cila është më mirë për atë që nuk udhëton: të marrë abdes duke larë këmbët, apo t’u japë mes’h atyre? Ju […]