• Adhurime të tjera që i përkasin vetëm Allahut  

  • Veprat e mira

  • A mund ta arrijmë Firdeusin (xhenetin) e lartë? Cila është rruga që duhet të ndjekim?

  • Mekatet jane zjarr qe i shuan namazi

Adhurime të tjera që i përkasin vetëm Allahut  

Adhurime të tjera që i përkasin vetëm Allahut  Pyetja e 7-të: A mund të kërkojmë shpëtim prej të vdekurve apo prej atyre që nuk janë prezent? Përgjigjja: Jo, kurrsesi nuk lejohet kërkimi i shpëtimit prej tyre. Në lidhje me këtë Allahu i Lartësuar ka thënë: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ  وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [النحل: 20-21] {(Le ta dinë) ata që lusin të […]

Veprat e mira

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem u pyet: Cilat janë veprat më të mira? Tha: “Besimi në Allahun.” Tha (pyetësi): Pastaj cila? Tha: “Përpjekja në rrugë të Allahut.” Tha: Pastaj cila? Tha: “Haxhi i pranuar.” Në një transmetim tjetër të Muhamed bin Xhaferr, ai […]

A mund ta arrijmë Firdeusin (xhenetin) e lartë? Cila është rruga që duhet të ndjekim?

A mund ta arrijmë Firdeusin (xhenetin) e lartë? Cila është rruga që duhet ndjekur? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Tirmidhiu (2450) transmeton se Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: I Dërguari i Allahut (bekimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Kush ka frikë se e zë […]

Mekatet jane zjarr qe i shuan namazi

Mekatet jane zjarr qe i shuan namazi Transmetohet nga Enes bin Maliku radijAllahu anhu se i Derguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem thene: “Allahu ka caktuar nje engjell i cili therret ne çdo namaz: O bijte e Ademit! Ngrihuni per te zjarri juaj qe keni ndezur dhe shuheni ate”. Sahihu Et-Tergib (358), hadithi eshte […]

Ata e njihnin Profetin (Paqja qoftë mbi të!) ashtu siç njihnin bijtë e tyre

Ata e njihnin Profetin (Paqja qoftë mbi të!) ashtu siç njihnin bijtë e tyre Muhamed ibën Is’haku (rahimehullah) ka thënë: “Priftërinjtë hebrenj, murgjërit e krishterë, si dhe fallxhorët e gadishullit arabik thoshin se ishin shfaqur shenjat e ardhjes së Profetit të fundit. Priftërinjtë hebrenj dhe murgjërit e krishterë i njihnin ato shenja pasi gjendeshin në […]

Respekti për dijen dhe dijetarët!

Respekti për dijen dhe dijetarët! Ibn Hazmi -Allahu e mëshiroftë- ka qenë një nga dijetarët më të mëdhenj të botës islame, sa me atë shpesh krahasohet shejhu Islamit Ibn Tejmije -Allahu e mëshiroftë-. Ibn Hazmi ka jetuar në Andaluzi (Spanja e sotme) e cila në atë kohë ishte skaji më perëndimor i botës islame e […]

Mësimi i tretë: Parathënia e librit El-Akide Et-Tahauije (pjesa e dytë)

Mësimi i tretë: Parathënia e librit El-Akide Et-Tahauije (pjesa e dytë). Në parathënien e librit El-Akide Et-Tahauije shënohet: *** “Kjo (përmbledhje) është sqarim i besimit të Ehli Sunetit dhe Xhematit sipas medhhebit të fukahave të miletit: Ebu Hanife En-Numan bin Thabit El-Kufij, Ebu Jusuf Jakub bin Ibrahim El-Ensarij dhe Ebu Abdullah Muhamed bin El-Hasen Esh-Shejbanij […]