• Tregëtarët e pandershëm.

  • Analizë e mahnitshme nga Ibën Kajim el Xheuzije

  • Sekreti i bereqetit në punën kolektive

  • Pesë cilësi të fëmijëve karshi Zotit

Tregëtarët e pandershëm.

Tregëtarët e pandershëm. Bera’ bin Azib radiAllahu anhu transmeton se Profeti salAllahu alejhi ue selam ka thënë: ”Padyshim që tregëtarët në ringjallje do të konsiderohen njerëz të pandershëm e të prishur, përveç atyre që e kanë pasur frikë Zotin, kanë qenë bujarë dhe të sinqertë” Tirmidhiu 1210. Silsile sahiha 1458. Mubarekfuri (Allahu e mëshiroftë) në […]

Analizë e mahnitshme nga Ibën Kajim el Xheuzije

Ibën Kajim el Xheuzije, Allahu e mëshiroftë, në librin “Miftah Dar es Seadeh” pohon se ndryshimi dhe përmirësimi lidhet në një formë të panegociueshme me gjendjen në të cilën jeton shpirti. Ai thotë: “Dituria e Zotit, të Fuqishmit dhe të Urtit, e kërkonte që shtypësi dhe zullumqari të ushqehet dhe të kënaqet në garancinë e […]

Sekreti i bereqetit në punën kolektive

Puna kolektive është e bereqetshme sepse Profeti -alejhi selam- thotë: “Dora e Allahut është me xhematin.” d.m.th. me angazhimin e përbashkët të tyre. Duke vëzhguar me kujdes natyrën njerëzore dhe mënyrën se si është ndërtuar jeta e njerëzve në këtë botë, shohim se begatia e punës kolektive vjen për shkak të dy rregullave të Zotit. […]

Pesë cilësi të fëmijëve karshi Zotit

Sujuti (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Pesë cilësi ekzistojnë tek fëmijët, të cilat po të gjendeshin tek të rriturit karshi Zotit do të bëheshin prej të dashurve të Tij: 1- Nuk merakosen për rrizkun. 2- Nuk i ankohen Zotit kur sëmuren. 3- Ushqimin e hanë bashkë në grup. 4- Kur kanë frikë u mbushen sytë […]

Kur falet namazi i eklipsit?

Kur falet namazi i eklipsit? Shejhu i Shamit, Ali Hasen El-Halebij -Allahu e mëshiroftë- përgjigjet: Mendimi që më qetësohet zemra ndaj tij është: Eklipsi për të cilin bën të falet namazi është ai eklips i cili lë ndikim dhe e dallon atë syri i njeriut. Pra jo ai i cili kapet me mjete astronomike, vëzhgimet […]

Allahu i Madhëruar u shfaq njerëzve shenjat e fuqisë së Tij

Pse Allahu i Madhëruar u shfaq njerëzve shenjat e fuqisë së Tij? Dukuritë natyrore si: eklipset, tërmetet, vullkanet, stuhitë, furtunat, përmbytjet etj. janë shenja të fuqisë së Allahut të madhëruar. Shfaqja e tyre bëhet për qortim dhe frikësim që robërit të ruajnë rregullin e Tij në Tokë. Allahu i madhëruar në Kuran thotë: “Ne nuk […]

Shtatë karakteristikat e Shiitëve

SHTATË KARAKTERISTIKAT E SHIITËVE Karakteristika e parë: Tradhëtia! Kjo është karakteristika më kryesore e shiitëve rafiditë. Tradhëtia është ngulitur aq shumë në entitetin shiit, saqë është bërë një gjë e shenjtë që shiitët nuk mund ta lënë kurrë edhe nëse përpiqen të çlirohen prej tij. Shiitët tradhtuan imam Aliun siç e kemi lexuar në një […]

Si e vlerësonin dijetarët dijen e hadithit?

Si e vlerësonin dijetarët dijen e hadithit? Dijetari Andaluzian Humeid El-Kurtubi, i vdekur në vitin 652 sipas hixhretit -Allahu e mëshiroftë- thoshte për dijen e hadithit: Drita e hadithit, qartë vezullon, prandaj afroju se ajo të ndriçon. Shpejt ngiti devetë atje për të shkuar, të arrish nëpërmjet saj lumturinë e çmuar. Dija e hadithit është […]