• Llojet e adhurimeve që kryhen në Qabe.

  • Dikush bën mëkate dhe thotë: “Besimi është në zemër”!

  • Shenjtërimi i Qabes dhe i gjithë Mekës

  • Si duhet të sillesh gjatë vështirësive

Llojet e adhurimeve që kryhen në Qabe.

Llojet e adhurimeve që kryhen në Qabe.   Në ajetet ku përmendet porosia e Allahut të madhëruar për mbajtjen pastër të Qabesë, përmenden edhe tre lloje adhurimesh të cilat kryhen te kjo shtëpi e Tij. I pari: Tavafi. Tavafi është një lloj adhurimi i cili përmban rrotullimin shtatë herë rreth Qabesë, duke filluar nga këndi […]

Dikush bën mëkate dhe thotë: “Besimi është në zemër”!

Dikush bën mëkate dhe thotë: “Besimi është në zemër”! Këto fjalë shpesh shqiptohen dhe i dëgjojmë nga disa njerëz të paditur që gabojnë. Fjalët janë të vërteta por përdoren në mënyrë të gabuar, sepse ai që e thotë këtë përpiqet të justifikojë mëkatin që po bën. Ai pohon se besimi në zemër është i mjaftueshëm […]

Shenjtërimi i Qabes dhe i gjithë Mekës

Shenjtërimi i Qabes dhe i gjithë Mekës.   Porosia e Allahut të Madhëruar për ta mbajtur të pastër Qaben u shoqërua gjithashtu edhe me shenjtërimin e saj dhe të gjithë Mekës, qytetin i cili e përmban atë. Qabja është quajtur në Kuran si; Shtëpia e Shenjtë, Xhamia e Shenjtë dhe Shtëpia e Shenjtëruar, çfarë tregon […]

Si duhet të sillesh gjatë vështirësive

– Rregullat si duhet të sillesh gjatë vështirësive – Rregulli i parë: Nuk je i vetëm (çdokush prej njerëzve sprovohet). Rregulli i dytë: Çdo gjë që Allahu i Madhëruar ka caktuar për ty ajo përmban urtësi, e mësove apo jo atë. Rregulli i tretë: Ai që të bën dobi dhe ta largon të keqen është […]

Porosia për mbajtjen pastër të Qabes së nderuar

Porosia për mbajtjen pastër të Qabes së nderuar. Vazhdim i temave me titull “Haxhi për në Qabe, shtëpia e lashtë e Allahut në Tokë”. Ndërtimi i Qabes për të qenë udhëzim për në besimin e drejtë ishte mirësi e madhe që iu bë familjes së Ibrahimit -alejhi selam- dhe mbarë popujve të botës. Allahu i […]

Agjërimi i gjashtë ditëve pas muajit të Ramazanit

Transmetohet nga Ebu Ejubi (radijAllahu anhu) se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Kush agjëron Ramazanin dhe e pason atë me agjërimin e gjashtë ditëve nga muaji Sheual, është njësoj sikur ka agjëruar gjithë kohën (vitin).” Ebu Ejubi e pyeti: “Çdo ditë është e barabartë me dhjetë ditë?!” Ai (sal-lAllahu alejhi […]

Ditën e Kiametit do të vijë një Profet dhe me të do jetë vetëm një njeri

Transmetohet nga Ebu Seid El-Hudrij (radijAllahu anhu) se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Ditën e Kiametit do të vijë një Profet dhe me të do jetë vetëm një njeri (që e ka besuar dhe pasuar). Do vijë një Profet tjetër dhe me të janë vetëm dy njerëz (që e kanë […]

Qëndrimet e namazliut para Zotit të Lartësuar

Qëndrimet e namazliut para Zotit të Lartësuar. Namazi ka një pozitë të shenjtë, e cila qëndron mes namazliut dhe Zotit të tij të vërtetë të Cilin e adhuron. Brenda namazit ai përsërit zotimet, detyrimet dhe pohimet që mishërohen në dëshminë e shehadetit: La ilahe il-lAllah, Muhamedun Resulullah (Nuk ka të adhuruar të vërtetë përpos Allahut […]