Author: Salim Et-Tauijl

Dhe erdhi rrezikshmëria e tebdi'it -2-

Falënderimi i takon vetëm Allahut, të vetëm, paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi Pejgamberin e fundit, mbi familjen e tij, gratë e tij dhe shokët e tij. Në vazhdim . . . Jemi në vazhdimësi të refuzimit dhe kundërshtimit të disa vëllezërve tanë të cilët janë treguar të padrejtë ndaj nesh e ndaj të […]

Dhe erdhi rrezikshmëria e tebdi’it (bërjes së njerëzve bidatçi) – 1 –

Falënderimi i takon vetëm Allahut të vetëm, paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi pejgamberin e Tij që nuk ka pejgamber më pas tij, mbi familjen e tij, gratë e tij, shokët e tij dhe në vazhdim: Muslimanët janë munaduar shumë prej tekfirëve (personave që i konsiderojnë njerëzit mohuesa) si p.sh: havarixhëve, mu’tezilëve dhe të […]