Akide

FJALA E SINQERITETIT DHE PËRMBUSHJA E DOMETHËNIES SË SAJ

PJESË NGA LIBRI ‘’FJALA E SINQERITETIT DHE PËRMBUSHJA E DOMETHËNIES SË SAJ’’   Fjala ‘’i adhuruar’’ është përdorur edhe për epshin që ndiqet nga njeriu. Allahu i Madhëruar ka thënë: ‘’A e ke parë atë, i cili e bëri epshin e tij të adhuruar të tijin’’ (El Xhathijeh; 23) Ka thënë Katadeja(1): ‘’Ai është ai […]

EMRAT DHE ATRIBUTET E ALLAHUT TË MADHËRUAR

-Allahu i Lartmadhëruar e ka përshkruar veten e Tij nëpërmjet Kuranit Famëlartë dhe haditheve të Profetit (Paqja qoftë mbi të) me Emra dhe Atribute të shumtë. -Nëpërmjet këtyre Emrave dhe Atributeve besimtarët arrijnë të njohin Krijuesin e tyre. -Pohimi i këtyre Emrave dhe Atributeve,dhe pranimi i tyre ashtu siç janë përmendur në Kuran dhe në […]

Shembuj të bukur në hadithet e sakta Profetike (Hadithi i Parë)

Shembulli im dhe shembulli i profetëve para meje Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) përcjell se i dërguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) ka thënë: Shembulli im dhe shembulli i Profetëve para meje është njësoj si shembulli i një personi që ndërtoi një shtëpi të cilën e bëri të hijshme dhe të […]

Dobi madhore në shpjegimin e fjalës së Teuhidit

Dobi madhore në shpjegimin e fjalës së Teuhidit Falënderimet dhe lavdatat i takojnë vetëm Allahut, Zotit të botëve. Dëshmoj se nuk e meriton adhurimin askush tjetër me të drejtë përveç Allahut të vetëm pa ortak, si dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij, paqja dhe nderimet e Allahit qofshin mbi të, […]

Kush është sihariqi që i jepet besimtarit në jetën e kësaj bote?

Kush është sihariqi që i jepet besimtarit në jetën e kësaj bote? Dhe kush është sihariqi që i jepet besimtarit të devotshëm në jetën e përtejme? Allahu thotë: ”Atyre u takon sihariqi në këtë jetë dhe në jetën tjetër” D.M.TH. Për ta janë dy sihariqe, një sihariq në këtë jetë dhe një tjetër në jetën […]

Ajo ditë do jetë e vështirë për mohuesit!

Ajo ditë do jetë e vështirë për mohuesit! Falënderit dhe lavdatat i takojnë vetë Allahut, Zotit të botëve! Dëshmoj se nuk e meriton adhurimin askush me të drejtë veç Allahut, i Cili është i vetëm dhe nuk ka ortak. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij, paqja dhe nderimet e Allahut […]

Kush është më i vlefshëm durimi apo falenderimi?

Kush është më i vlefshëm durimi apo falenderimi? Dikush pyet duke thënë: Kush është më i vlefshëm durimi gjatë sprovës apo falenderimi ndaj mirësive? Kjo është çështje e diskutueshme mes dijetarëve ndërsa ibn Kajjim el xheuzije e ka shtjelluar imtësisht në librin e tij të vyer Përgatitja e njerëzve të durueshëm dhe zahireja e njerëzve […]

Lutja e profetit Jusuf alejhi selam

“Zoti im, ti më dhurove pushtet dhe më mësove komentimin e ëndrrave, ti je ai që u dhe formë qiejve dhe tokës, ti je përkrahësi im në këtë jetë dhe në tjetrën. Më bëj të vdes si musliman dhe më bashko me të mirët!” (Jusuf : 101) Dobitë: 1. “Ndërsa të mirat e Zotit tënd […]