Akide

Rëndësia e besimit të Ehli Sunetit dhe disa veçori të tij

Besimi i Ehlu Sunetit dhe Xhematit është besimi i paraardhësve tanë të mirë. Ai është besimi i saktë që duhet të ketë secili musliman sepse ai është besimi i të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem dhe i shokëve të tij të nderuar. Ai që i kundërshton në këtë besim e ka ekspozuar vehten […]

Cilësitë e popullit prijës

Të nderuar besimtarë, robër të Allahut! Allahu i Madhëruar u ka bërë një premtim në Kuran robërve të Tij të bindur se do t’ju japë pozitë në tokë. Ai thotë: “… me të vërtetë premtimi i Allahut është i vërtetë.” | Fatir: 5 | Gjithashtu thotë: “… e kush flet fjalë më të vërteta se […]

Ndërmjetësimi i madh në ditën e llogarisë

Enesi radijAllahu anhu përcjell se i dërguari i Allahut salAllahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Në ditën e ringjalljes besimtarët do të mblidhen dhe do të thonë: Le t’i themi ndokujt të ndërmjetësojë për ne te Zoti ynë. Kështu ata do të shkojnë tek Ademi alejhi selam dhe do t’i thonë: Ti je babai i […]

Sinqeriteti dhe qëllimi i pastër

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Kush ka për qëllim jetën e kësaj bote dhe të mirat e saj Ne do t’ua plotësojmë atyre shpërblimin e veprave të tyre në të, dhe atyre nuk do t’ju mungojë gjë. Të këtillëve në botën tjetër u përket vetëm xhehenemi. Ajo që punuan dhe vepruan ka dështuar dhe është […]

Mirësia e udhëzimit

Mirësia e udhëzimit! Allahu i Lartësuar na ka dhënë begati të shumta. Që kur erdhëm në këtë botë Allahu i Lartësuar caktoi për ne mirësi nga më të ndryshmet. Nëse do mundohemi t’i numërojmë këto mirësi nuk do mundemi t’i numërojmë sepse janë të shumta, siç na tregon edhe Allahu i Lartësuar në ajetin Kuranor […]

Tregimi për Zejd Ibën Nufejl

Tregimi për Zejd Ibën Nufejl 1- Abdullah Ibën Umeri radiAllahu anhuma tregon: Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem e takoi Zejdin në fund të luginës Baldah përpara se t’i vinte shpallja hyjnore. Pejgamberit salAllahu alejhi ve sel-lem i sollën ushqim por ai nuk pranoi të hante prej tij. Pastaj ja ofruan Zejdit i cili tha: Unë […]

Disa shkaqe që shërbejnë për faljen e mëkateve

Allahu e krijoi njeriun dhe e dinte shumë mirë dobësinë e tij. Ai i tregoi rrugën e të mirës dhe të keqes dhe e la të zgjidhte:  (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) “Dhe ia kemi bërë të qarta të dyja rrugët.”[1] Në natyrën e robit, në natyrën e qënies së tij njerëzore ai bie në gabime dhe harresë […]

Tri gradët e zilisë dhe shërimi nga secila prej tyre

Shikoni sesi Allahu e kufizon të keqen e ziliqarit me kushtin “Kur ai ka zili”, sepse një njeri mund të ketë zili por e fsheh atë. Kështu nuk është i dëmshëm në asnjë mënyrë, qoftë me zemër, qoftë me gjuhë apo me dorë. Madje tek dikush mund të ekzistojë në zemrën e tij zili, e […]