Akide

Të gjitha qëniet i bëjnë sexhde Allahut por cila është natyra e kësaj sexhdeje?

Pyetje: Në suren El Haxh ajeti 18 Allahu i Lartësuar na tregon se të gjitha krijesat (qëniet) i bëjnë sexhde Allahut. Por cila është natyra e kësaj sexhdeje? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut! Ky univers dhe të gjitha qëniet e krijuara në të janë të nënshtruara ndaj Allahut, qoftë me zgjedhje apo me forcë. Besimtari […]

Cilat ishin fjalët e fundit të Pejgamberit?

Cilat ishin fjalët e fundit të Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem) para se t’i jepte lamtumirën kësaj bote? Fjalët e fundit të Profetit (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) para se t’i jepte lamtumirën kësaj bote, ishin: “O Allah, (me) shoqërinë më të lartë.” Ky është titulli që Buhariu i dha një kapitulli […]

Dikush bën mëkate dhe thotë: “Besimi është në zemër”!

Dikush bën mëkate dhe thotë: “Besimi është në zemër”! Këto fjalë shpesh shqiptohen dhe i dëgjojmë nga disa njerëz të paditur që gabojnë. Fjalët janë të vërteta por përdoren në mënyrë të gabuar, sepse ai që e thotë këtë përpiqet të justifikojë mëkatin që po bën. Ai pohon se besimi në zemër është i mjaftueshëm […]

Veprat që bëjnë dobi pas vdekjes

VEPRAT QË BËJNË DOBI PAS VDEKJES: 1- Lutja (namazi) për të. I dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ve sel-lem) ka thënë: “Nëse një grup muslimanësh prej njëqind vetash falin namazin mbi një të vdekur për të ndërmjetësuar për të, atëherë ndërmjetësimi i tyre (lutjet për falje dhe mëshirë) do të pranohet.” [1] Gjithashtu, i dërguari […]

Afrimi i Orës së Kiametit

Afrimi i Orës së Kiametit! Falënderimi i takon Allahut! Allahu i Lartësuar thotë: “Po u afrohet njerëzve dita për të dhënë llogari, por ata vazhdojnë të jenë të shkujdesur e të shmangur (nga e vërteta).” El-Enbija: 1. Ibn Kethiri në Tefsirin e tij (3/172) ka thënë: Këtu Allahu po tregon se Kijameti po afrohet dhe […]

Përgjigjet e dhëna nga besimtari në varr janë rezultat i udhëzimit të Allahut

Përgjigjet e dhëna nga besimtari në varr janë rezultat i udhëzimit të Allahut. I dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ve sel-lem) ka thënë: “Kur besimtari vendoset në varrin e tij i vjen një engjëll dhe e pyet: Çfarë ke adhuruar? Nëse Allahu e udhëzon ai thotë: “Unë e adhuroja Allahun”. Ai pyetet: Çfarë ke thënë […]

Si ta forcoj besimin në Allahun?

Si ta forcoj besimin në Allahun? Falënderimi i takon Allahut! Këtu do të përmendim dy këshilla nga dijetarët e mëdhenj, duke përmbledhur edhe atë që kërkoni përmes pyetjes tuaj: 1 – Lexojeni sa më shumë Kuranin, dëgjojeni recitimin e tij dhe meditoni në kuptimet e ajeteve që lexoni dhe dëgjoni sa më shumë që të […]

I vdekuri do të dëshironte t’u jepte lajmin e mirë familjarëve të tij

I dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ve sel-lem) ka thënë: Kur i vdekuri varroset, dy engjëj në blu dhe në të zezë vijnë tek ai. Njëri quhet Munker dhe tjetri quhet Nekir. Ata e pyesin: Çfarë ke për të thënë për këtë njeri? Ai do të thotë: Atë që ai thoshte për veten e tij: […]