Akide

A mund ta arrijmë Firdeusin (xhenetin) e lartë? Cila është rruga që duhet të ndjekim?

A mund ta arrijmë Firdeusin (xhenetin) e lartë? Cila është rruga që duhet ndjekur? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Tirmidhiu (2450) transmeton se Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: I Dërguari i Allahut (bekimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Kush ka frikë se e zë […]

Mësimi i tretë: Parathënia e librit El-Akide Et-Tahauije (pjesa e dytë)

Mësimi i tretë: Parathënia e librit El-Akide Et-Tahauije (pjesa e dytë). Në parathënien e librit El-Akide Et-Tahauije shënohet: *** “Kjo (përmbledhje) është sqarim i besimit të Ehli Sunetit dhe Xhematit sipas medhhebit të fukahave të miletit: Ebu Hanife En-Numan bin Thabit El-Kufij, Ebu Jusuf Jakub bin Ibrahim El-Ensarij dhe Ebu Abdullah Muhamed bin El-Hasen Esh-Shejbanij […]

Mësimi i dytë: Parathënia e librit El-Akide Et-Tahauije (pjesa e parë).

Mësimi i dytë: Parathënia e librit El-Akide Et-Tahauije (pjesa e parë).   Në parathënien e librit El-Akide Et-Tahauije shënohet: *** “Lëvdatat i takojnë Allahut, Zotit të botëve. Ka thënë El-Alame, Huxhetul-Islam, Ebu Xhafer, El-Uerrak, Et-Tahauij në Egjipt -Allahu e mëshiroftë-:…” *** Kjo parathënie fillon me lavdërimin e Allahut të madhëruar siç është zakoni i myslimanëve […]

Shpjegimi i librit El-Akide Et-Tahauije Mësimi i parë

Shpjegimi i librit El-Akide Et-Tahauije  Mësimi i parë: Njohja me librin, autorin dhe vlerën e tij. Libri “El-Akide El-Tahauije” është një përmbledhje e hershme e besimit islam i shkruar para më shumë se njëmbëdhjetë shekujsh dhe konkretisht nga fundi i shekullit të tretë të hixhretit, apo fillimi i shekullit të katërt. Titulli i këtij libri […]

Pse nuk na e ka treguar Profeti kohën kur do të ndodhë Kijameti?

Pse nuk na e ka treguar Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) kohën kur do të ndodhë Kijameti? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut! Së pari: Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) nuk na ka treguar se kur do të ndodhë kijameti, sepse ai nuk e dinte as vetë se […]

Çfarë nënkuptojmë me besimin në Ditën e Fundit?

Çfarë nënkuptojmë me besimin në Ditën e Fundit? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut. Dije, Allahu të dhëntë sukses në bindjen ndaj Tij, se ajo që nënkuptohet me besimin në Ditën e Fundit është: Besimi me vendosmëri në gjithçka për të cilën na ka lajmëruar Allahu në Librin e Tij dhe i Dërguari (paqja dhe bekimet […]

Pse u krijua njerëzimi?

Pse u krijua njerëzimi? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Një nga atributet më të mëdha të Allahut është URTËSIA, dhe një nga emrat e Tij më të mëdhenj është emri: El-Hakim ( i Urti). Duhet theksuar se Ai asgjë nuk e ka krijuar kot; i Lartësuar dhe i pa të meta është Allahu […]

HYTBE: Sëmundja dhe Ilaçi – NIFAKU – HIPOKRIZIA (Salih Taha Ebu Islam)

NIFAKU – HIPOKRIZIA   Falënderimi i takon Allahut të Madhëruar! Atë e lavdërojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë! Me përulje i shprehim pendesën për mëkatet tona! E lusim Allahun e Madhëruar të na ruajë nga ligësia e veteve tona e të na mbrojë nga pasojat e punëve tona të këqija! Atë që Allahu […]