Akide

Iblisi (shejtani) në origjinë është xhind apo engjëll?

Iblisi në origjinë është xhind apo engjëll? Falënderimi i takon Allahut! Iblisi – Allahu e mallkoftë – është prej xhinve. Ai nuk ka qenë ndonjëherë engjëll as edhe për një çast të vetëm. Engjëjt u krijuan fisnikë; ata kurrë nuk e kundërshtojnë Allahun kur Ai i urdhëron të bëjnë diçka, dhe gjithmonë bëjnë atë që […]

Kjo botë është vendi i sprovave dhe mundimeve

Kjo botë është vendi i sprovave dhe mundimeve! Falënderimi i takon Allahut! Kjo botë është vendi i përpjekjes, ndërsa ahireti është vendi i shpërblimit ose dënimit ku besimtarët do të shpërblehen me Xhenet dhe jobesimtarët do të ndëshkohen me xhehenem. Përderisa toka e Xhenetit është e mirë, atëherë aty nuk do të hyjë askush përveç […]

A e keni lexuar ndonjëherë këtë hadith madhështor?

Bera Ibën Azib (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) përcjell duke thënë: Dolëm me Profetin (salAllahu alejhi ve sel-lem) për të marrë pjesë në varrimin e njërit prej Ensarëve. Kur arritëm tek varri para se ai të varrosej, i Dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ve sel-lem) u ul (përballë Kiblës) dhe ne u ulëm rreth […]

Çfarë ndodh pas daljes së shpirtit?

ÇFARË NDODH PAS DALJES SË SHPIRTIT? 1– Shpirti i besimtarit del lehtësisht, ndërsa shpirti i jobesimtarit dënohet me vështirësi në daljen e tij. * 2– Shpirti i besimtarit del me erë si misku më i mirë që ekziston, ndërsa shpirti i jobesimtarit del me erën më të keqe të ndonjë ngordhësire që mund të ekzistojë. […]

Momentet para marrjes së shpirtit

ÇFARË NDODH NË MOMENTET PARA MARRJES SË SHPIRTIT? 1- Hezitimi i Allahut për t’ia marrë shpirtin besimtarit. Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) transmeton se i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ve sel-lem) ka thënë: “Allahu i Lartmadhëruar ka thënë: “Kushdo që tregon armiqësi ndaj dikujt që është i përkushtuar ndaj Meje, Unë […]

Çfarë i ndalon njerëzit nga e keqja?

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Me të vërtetë falënderimet i përkasin vetëm Allahut të Madhëruar, Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë! I lutemi Allahut të na ruajë nga të këqijat e vetes dhe veprave që bëjmë! Këdo që udhëzon Allahu nuk mundet askush ta humbasë, dhe këdo që […]

Amaneti që Allahu ua ofroi qiejve, tokës dhe maleve

Cili është amaneti që Allahu “ua ofroi qiejve dhe tokës, por ata refuzuan t’a mbajnë atë dhe u frikësuan prej tij, por njeriu e mbajti atë. Vërtet, ai ishte i padrejtë (me vetveten) dhe injorant (për rezultatet).” Falënderimi i takon Allahut! Allahu i Lartësuar ua ofroi bindjen ndaj Tij, kryerjen e obligimeve dhe qëndrimin në […]

Kohët dhe vendet kur duhet të thuhet fjala ‘La ilahe il-Allah’

Kohët dhe vendet kur është mirë të thuhet fjala: La ilahe il-Allah Falënderimi i takon Allahut! Fjala e Teuhidit (fjala La ilahe il-Allah – nuk ka të adhuruar të vërtetë përveç Allahut), është fjala më e madhe që ekziston. Për këtë u krijua gjithçka, u dërguan të dërguarit dhe zbritën Librat. Ajo është fjala e […]