Author: Shejh Salih el-Feuzan

Rregullat e gjykimit ndaj njerëzve – 3 التكفير و ضوابطه

Pyetje e përgjigje Pyetja 1: “Es-selamu alejkum ue rahmetullahi ue berekatuhu. Shejh i nderuar; kemi dëgjuar se ju nuk bëni shtjellim të Fjalës së Allahut “E kush nuk gjykon me atë që ka zbritur Allahu atëherë, ata janë qafira”[1] Shpresojmë të na i vërtetoni këtë, Allahu ju dhëntë begati!” Përgjigje: “Duhet medoemos që kur dëgjoni […]

Rregullat e gjykimit ndaj njerëzve – 2 التكفير و ضوابطه

Ata të cilët bëjnë shpërthime, kanë dalë kundër  gjykimeve të Islamit Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe lavdërimet e Tij qofshin mbi Profetin tonë, mbi familjen dhe shokët e tij. Ekzistenca e qetësisë është kërkesë e domosdoshme, madje njerëzit kanë më shumë nevojë për të sesa për ngrënie-pirjen. Për këtë shkak edhe Ibrahimi (Paqja dhe […]

Rregullat e gjykimit ndaj njerëzve – 1 التكفير و ضوابطه

Falënderimet i takojnë Allahut, Zotit të botëve, paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të Dërguarin e Tij Muhamedin, me familjen e shokët e tij dhe me këdo që ndjek rrugën e tyre deri në Ditën e Shpërblimit. Kjo temë është e rëndësisë së veçantë. Në të janë zhytur njerëzit në të kaluarën dhe në […]

Shpjegimi i Gjashtë Parimeve (Parimi i Gjashtë)

Autori: Parimi i gjashtë: Refuzimi i dyshimit që hedh shejtani tek njerëzit për ti shtyrë drejt braktisjes së Kuranit dhe Sunetit duke ndjekur mendimet dhe tekat e ndryshme që përcajnë. Ky dyshim është pretendimi se: Kuranin dhe Sunetin nuk e kupton vetëm se ai i cili është Muxhtehid.

Shpjeguesi:Ky është parimi i fundit por njëkohësisht mjaft i rëndësishëm. Ata thonë: Ne nuk i dimë domethëniet e Kuranit dhe Sunetit dhe nuk mund ti dimë, atë e kuptojnë vetëm dijetarët e mëdhenj (Muxhtehidët).

Pyetje e Përgjigje per Çështjen e Tekfirit – 3

Pyetje : Çfarë mendimi keni për namazin pas një imami të një xhamie që quan qafire qeverinë e këtij vendi, a lejohet namazi pas tij? Përgjigje : Nëse ajo çka thua është e vërtetë dhe është e sigurt se ai i quan qafira udhëheqësit tanë në këtë shtet, atëherë nuk duhet të falemi pas tij. […]

Pyetje e Përgjigje per Çështjen e Tekfirit – 2

Pyetje : “Shejh i nderuar, çfarë mendimi keni për ata që gjykojnë me kufër ndaj shtetit tonë (Saudisë) dhe akuzojnë dijetarët për servilizëm? Përgjigje : Ata janë që quajnë qafira udhëheqësit e muslimanëve, bëjnë qafira muslimanët në përgjithësi, madje kështu bëjnë edhe me më të mirët e muslimanëve, me dijetarët,  këta njerëz janë prej hauarixhëve. […]

Pyetje e Përgjigje per Çështjen e Tekfirit – 1

Pyetje : “Es-selamu alejkum ue rahmetullahi ue berekatuhu. Shejh i nderuar ; kemi dëgjuar se ju nuk bëni shtjellim të Fjalës së Allahut “E kush nuk gjykon me atë që ka zbritur Allahu atëherë, ata janë qafira”[1] Shpresojmë të na i vërtetoni këtë, Allahu ju dhëntë begati!” Përgjigje : “Duhet medoemos që kur dëgjoni për […]

Shpjegimi i Gjashtë Parimeve(Parimi i Pestë)

Autori: Parimi i pestë: Sqarimi që Allahu ka bërë rreth evlijave (robërit që i do), dallimi mes tyre dhe atyre që mundohen tu përngjajnë e që në të vërtetë janë armiq të Allahut, dyfytyrësh dhe mëkatarë. Për këtë mjafton një ajet i vetëm në suren Al Imran, fjala e Allahut ku thotë: “Thuaj: Nëse e doni All-llahun, atëherë ejani pas meje që All-llahu t’u dojë, t’u falë mëkatet tuaja, se All-llahu është që fal shumë, mëshiron shumë.” Al Imran 31.

Shpjeguesi:Po, ky është një parim i madh, dallimi mes evlijave të Allahut dhe evlijave të shejtanit. Kjo sepse njerëzit e të kotës filluan ti quajnë evlijatë e shejtanit, evlija të Allahut dhe kjo ceshtje u bë e paqartë tek njerëzit. Për këtë arsye Shejhul Islam ibn Tejmije shkroi një libër të dobishëm të cilin e titulloi: “Dallimi mes evlijave të Rrahmanit dhe evlijave të shejtanit”.

Allahu i Madhëruar thotë: “Ta keni të ditur se të dashurit e All-llahut (evliatë) nuk kanë frikë (në botën tjetër) e as kurrfarë brengosje”