Fetua

Gjykimi fetar për shorteun dhe dhuratat

Është pyetur shejh Uthejmini – Allahu e mëshiroftë: Tregtari nxjerr në treg mallin e tij dhe shpërndan disa kupona për blerësit sipas vlerës së produkteve që kanë blerë secili. Pastaj këta kupona bëhen pjesë e një shorteu ku fituesit marrin dhurata dhe zgjidhen me short, e kështu disa njerëz fitojnë dhurata që ua shpërndan tregtari. […]

Mënyrat e faljes së namazit të teravisë

Mënyrat e faljes së namazit të teravisë.  Shejh Husejn El Auajshe (Allahu e ruajt), nxënës i shejh Albanit, në lidhje me këtë çështje në librin e tij “Enciklopedia e thjeshtuar e Fikhut”, thotë:  “Një shpjegim për këtë namaz ka kaluar kur përmendëm namazin e vitrit dhe namazin e natës, ndaj tani po përmend shkurtimisht atë […]

Cili është gjykimi për ilaçet që përmbajnë përqindje alkooli?

Pyetje: Cili është gjykimi për ilaçet që përmbajnë përqindje alkooli? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut! Së pari: Nuk lejohet përzierja e ilaçeve me alkool, sepse alkooli duhet të hidhet dhe të derdhet. Transmetohet se Ebu Seid el-Hudri ka thënë: Ne kishim pak verë që i përkiste një jetimi, dhe kur zbriti surja Maideh (ajeti që […]

A i lejohet gruas të japë zekatin në vend të burrit të saj kur ai nuk e jep atë?

A i lejohet gruas të japë zekatin në vend të burrit të saj kur ai nuk e jep atë?  Pyetje: Një grua e ka bashkëshortin e pasur. Pasuria e tij ka arritur nisabin (masën e caktuar nga sheriati), i ka kaluar viti dhe ka ardhur koha të nxjerrë zekatin. Gruaja e ka këshilluar dhe i […]

A është i saktë hadithi: “Kush fal namazin me xhemat dyzetë ditë?”

Pyetje: A është i saktë hadithi: “Kush fal namazin me xhemat dyzet ditë pa i ikur tekbiri fillestar, Allahu i shkruan atij dy distancime; nga hipokrizia dhe nga zjarri?” Përgjigje: Po, hadithin e kanë konsideruar të mirë një grup dijetarësh, prej tyre shejhu ynë Albani (Allahu e mëshiroftë). Ky hadith ka ardhur në Sunenin e […]

Heqja e aparaturave të vdekurit klinik!

Heqja e aparaturave të vdekurit klinik! Nëse i sëmuri mbahet gjallë me aparatura, ndërkohë që të gjitha funksionet e trurit të tij janë ndërprerë përfundimisht, merr frymë në mënyrë artificiale dhe rrahjet e zemrës janë artificiale, në këtë rast heqja e aparaturave është e ligjshme. Këtë fetva ka dhënë komisioni i jurisprudencës Islame dhe komisioni […]

A mund të shfaqet xhindi në formë njeriu? A kanë xhindët një formë reale?

Pyetje: A mund të shfaqet xhindi në formë njeriu? A kanë xhindët një formë reale? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut. Pyetja është e përbërë nga dy pjesë. 1 – A shfaqen xhindët në formën e njeriut? 2 – A kanë xhindët një formë reale? Në lidhje me pyetjen e parë, mund të thuhet: Së pari […]

MJEKIMI NUK BIE NDESH ME KADERIN

MJEKIMI NUK BIE NDESH ME KADERIN Ibën Kajimi (Allahu e pastë mëshiruar!) ka thënë: ‘’Në hadithet e sakta përcillet urdhëri për marrjen e mjekimit, dhe se një gjë e tillë nuk bie ndesh me mbështetjen që duhet të ketë besimtari tek Allahu. Njësoj si plotësimi i nevojës së urisë dhe etjes që nuk bien ndesh […]