Fetua

Libër i thjeshtë dhe i përshtatshëm në lidhje me zekatin

Shejhu ynë, vëllai im në Amerikë pyet për titullin e një libri të thjeshtë dhe përmbledhës rreth zekatit? Përgjigje: Libri “Fikhus Sunneh” i autorit Sejjid Sabik shoqëruar me librin “Temamul Minneh” të shejhut tonë El-Albanit (Allahu e mëshiroftë!) janë dy libra të mirë. Libri i shejhut tonë Albanit “Temamul Minneh” ka ndryshuar disa gjëra nga […]

Dispozitat e kryerjes së Umres (vizitës së Qabes)

Falenderimi i takon vetëm Allahut. Ky material tregon shkurtimisht veprat e ritualit të umres: Kur mbërrihet në mi’kat (vendi prej ku bën nijetin e umres – shp) është e pëlqyeshme të lahesh e të pastrohesh. Të njëjtën gjë si burri, e bën edhe femra, edhe nëqoftëse është me menstruacione ose lehonë. E vetmja gjë që […]

Cilat ishin fjalët e fundit të Pejgamberit?

Cilat ishin fjalët e fundit të Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem) para se t’i jepte lamtumirën kësaj bote? Fjalët e fundit të Profetit (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) para se t’i jepte lamtumirën kësaj bote, ishin: “O Allah, (me) shoqërinë më të lartë.” Ky është titulli që Buhariu i dha një kapitulli […]

Dikush bën mëkate dhe thotë: “Besimi është në zemër”!

Dikush bën mëkate dhe thotë: “Besimi është në zemër”! Këto fjalë shpesh shqiptohen dhe i dëgjojmë nga disa njerëz të paditur që gabojnë. Fjalët janë të vërteta por përdoren në mënyrë të gabuar, sepse ai që e thotë këtë përpiqet të justifikojë mëkatin që po bën. Ai pohon se besimi në zemër është i mjaftueshëm […]

A prishet agjërimi nëse ha apo pi nga harresa?

Falënderimi i takon Allahut! Kur harron dhe ha diçka gjatë agjërimit kjo nuk e prish atë dhe agjërimi i tij vazhdon të jetë i vlefshëm. Në fund të sures el-Bekare Allahu i Madhëruar thotë: “Zoti ynë, mos na ndëshko për atë që harrojmë ose veprojmë pa qëllim!” El-Bekare 2:286. Është transmetuar në një hadith të […]

Çfarë nënkuptohet me prangosjen e shejtanëve në muajin e Ramazanit?

Çfarë nënkuptohet me prangosjen e shejtanëve në muajin e Ramazanit? Falënderimi i takon Allahut! Buhariu (1899) dhe Muslimi (1079) transmetojnë nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Kur të vijë muaji i Ramazanit, dyert e Xhenetit hapen, dyert […]

Si ta forcoj besimin në Allahun?

Si ta forcoj besimin në Allahun? Falënderimi i takon Allahut! Këtu do të përmendim dy këshilla nga dijetarët e mëdhenj, duke përmbledhur edhe atë që kërkoni përmes pyetjes tuaj: 1 – Lexojeni sa më shumë Kuranin, dëgjojeni recitimin e tij dhe meditoni në kuptimet e ajeteve që lexoni dhe dëgjoni sa më shumë që të […]

A është obligim mësimi i shkencave të ndryshme?

A është obligim mësimi i shkencave të ndryshme? Falënderimi i takon Allahut! Përsa i përket shkencës (përveç shkencave të Sheriatit), si p.sh. nxjerrjes së metaleve dhe mineraleve, shkencës bujqësore dhe të gjitha shkencave të dobishme, mësimi i tyre mund të jetë i detyrueshëm sidomos ato për të cilat muslimanët kanë nevojë, dhe kjo konsiderohet farz […]