Fetua

A nuk e di se pranimi i Islamit i asgjëson mëkatet që janë bërë para tij?

Prej mirësisë dhe mëshirës së Allahut xh.sh. është se e ka bërë që Islami ti asgjësojë mëkatet që njeriu ka bërë më përpara. Kur një jobesimtar bëhet musliman, Allahu ja fal gjithçka që ka bërë kur ishte jomusliman dhe pastrohet nga mëkatet. Muslimi në hadithin me nr 121 transmeton se Amr ibn el-As (Allahu qoftë […]

Dispozita të ndryshme për vendet ku prek qeni me jargët e tij!

LIBRI BULUGUL MERAM DISPOZITA E ENËS NË TË CILËN LËPIN QENI 10-Transmetohet nga Ebu Hurejreh (Allahu qoftë I kënaqur me të) se Profeti i Zotit (Paqja qoftë mbi të)  ka thënë: ‘’Pastrimi i enës së ndonjërit prej jush kur në të lëpin qeni bëhet duke e larë atë shtatë herë, herën e parë me dhè’’. […]

Përse këndohen 3 suret e fundit të Kuranit për mbrojtje apo për shërim?

Përse këndohen 3 suret e fundit të Kuranit për mbrojtje apo për shërim? “(1) Sureja ‘Ikhlas’ përmban kulmin e njësimit në aspektin e diturisë dhe të besimit, dhe pohimin e njëshmërisë së Allahut, e cila nënkupton mohimin e çdo ortaku prej Tij… (2) Ndërsa dy mbrojtëset (Felek, Nas) të ruajnë nga çdo gjë e keqe […]

DISPOZITAT E UJËRAVE TË PËRFITUARA NGA LIBRI: Bulugul Meram

HADITHI 2, 3,4,5, MBI DISPOZITAT E UJËRAVE (Libri:Bulugul Meram)  2- Përcillet nga Ebu Seid el Khudri r.a. se I Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: ((Padyshim, uji është pastrues, asgjë nuk e ndot atë)) Burimet e Hadithit: Këtë Hadith e ka transmetuar: Ahmedi:3/31. Ebu Davudi:66. Nesaiu:174. Tirmidhiu:66. Grada e Hadithit: Këtë Hadith e ka saktësuar: […]

Kush është më i vlefshëm durimi apo falenderimi?

Kush është më i vlefshëm durimi apo falenderimi? Dikush pyet duke thënë: Kush është më i vlefshëm durimi gjatë sprovës apo falenderimi ndaj mirësive? Kjo është çështje e diskutueshme mes dijetarëve ndërsa ibn Kajjim el xheuzije e ka shtjelluar imtësisht në librin e tij të vyer Përgatitja e njerëzve të durueshëm dhe zahireja e njerëzve […]

Sa rekate duhet te fal kur imami harron te fali nje rekat?

Pyetje: Një imam në namazin e ikindisë harroi dhe fali tre rekate dhe pastaj dha selam. Ne i thamë qe ke falur tre rekate dhe të plotësojmë atë me një rekat tjetër dhe pastaj te bëjmë sehvi sexhde. Ai na tha: do ta falim nga e para se është prishur si namaz dhe ka argumente […]

A mjafton drejtimi i Qabes apo duhet gjetur vendndodhja e saj në mënyrë preçize?

“Xhamitë e muslimanëve sot a janë të drejtuara fiks drejt Qabes apo janë në drejtim të saj? E nëse janë fiks në drejtim të Qabes, a është kështu edhe safi apo vetëm një pjesë e tij? Së pari Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Çka mes lindjes dhe […]