Fetua

Dikush bën mëkate dhe thotë: “Besimi është në zemër”!

Dikush bën mëkate dhe thotë: “Besimi është në zemër”! Këto fjalë shpesh shqiptohen dhe i dëgjojmë nga disa njerëz të paditur që gabojnë. Fjalët janë të vërteta por përdoren në mënyrë të gabuar, sepse ai që e thotë këtë përpiqet të justifikojë mëkatin që po bën. Ai pohon se besimi në zemër është i mjaftueshëm […]

A prishet agjërimi nëse ha apo pi nga harresa?

Falënderimi i takon Allahut! Kur harron dhe ha diçka gjatë agjërimit kjo nuk e prish atë dhe agjërimi i tij vazhdon të jetë i vlefshëm. Në fund të sures el-Bekare Allahu i Madhëruar thotë: “Zoti ynë, mos na ndëshko për atë që harrojmë ose veprojmë pa qëllim!” El-Bekare 2:286. Është transmetuar në një hadith të […]

Çfarë nënkuptohet me prangosjen e shejtanëve në muajin e Ramazanit?

Çfarë nënkuptohet me prangosjen e shejtanëve në muajin e Ramazanit? Falënderimi i takon Allahut! Buhariu (1899) dhe Muslimi (1079) transmetojnë nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Kur të vijë muaji i Ramazanit, dyert e Xhenetit hapen, dyert […]

Si ta forcoj besimin në Allahun?

Si ta forcoj besimin në Allahun? Falënderimi i takon Allahut! Këtu do të përmendim dy këshilla nga dijetarët e mëdhenj, duke përmbledhur edhe atë që kërkoni përmes pyetjes tuaj: 1 – Lexojeni sa më shumë Kuranin, dëgjojeni recitimin e tij dhe meditoni në kuptimet e ajeteve që lexoni dhe dëgjoni sa më shumë që të […]

A është obligim mësimi i shkencave të ndryshme?

A është obligim mësimi i shkencave të ndryshme? Falënderimi i takon Allahut! Përsa i përket shkencës (përveç shkencave të Sheriatit), si p.sh. nxjerrjes së metaleve dhe mineraleve, shkencës bujqësore dhe të gjitha shkencave të dobishme, mësimi i tyre mund të jetë i detyrueshëm sidomos ato për të cilat muslimanët kanë nevojë, dhe kjo konsiderohet farz […]

Nëse një person jep sadaka për të vdekurin a merr shpërblim për sadakanë që jep?

Nëse një person jep sadaka për të vdekurin a merr shpërblim për sadakanë që jep? Falënderimi i takon Allahut! Dhënia e sadakasë për të ndjerin, sipas konsensusit të muslimanëve, i sjell dobi të vdekurit dhe shpërblimi i kësaj bamirësie arrin tek ai. Personi që e jep sadakanë (lëmoshën) edhe ai e merr shpërblimin e kësaj […]

Dobia e shembujve në Kuranin famëlartë

Dobia e shembujve në Kuranin famëlartë. Pyetje: Ne shohim shumë shembuj të treguar në Kuranin famëlartë. Cila është dobia e përmendjes së këtyre shembujve? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut! Shejh Shenkiti (Allahu e mëshiroftë) ka komentuar ajetin: “Sigurisht, në këtë Kuran Ne u kemi shpjeguar njerëzve çdo lloj shembulli, por njeriu kundërshton më tepër se […]

Cilat janë gjërat që Allahu i mësoi Ademit?

Cilat janë gjërat që Allahu i mësoi Ademit? Falënderimi i takon Allahut! Imam Ibn Kethiri (Allahu e mëshiroftë) në Tefsirin e tij (1/256), ka thënë duke komentuar ajetin: “Dhe Ai ia mësoi Ademit të gjithë emrat.” El-Bekare 31. “Mendimi më i saktë është se Ai ia mësoi atij emrat e të gjitha gjërave, çfarë janë, […]