Mrekullia e Kuranit

February 7, 2023

Fetvaja nr. 6193, pyetja nr.5.

Me çfarë i sfidoi Allahu i plotfuqishëm ata që dyshojnë në shpalljen e Kuranit tek i Dërguari, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të?

Allahu i Lartësuar i sfidoi ata të sillnin të njëjtën gjë si Kurani, ose dhjetë sure, ose një sure si ato në Kuran, dhe ata nuk mundën ta bënin këtë. Allahu i Lartësuar e ka përshkruar këtë duke thënë: “Thuaj: Sikur njerëzit dhe xhinët të tuboheshin për të sjellë një Kuran të ngjashëm me këtë, ata nuk do arrinin ta bënin këtë edhe sikur ta ndihmonin njëri-tjetrin.” | Isra: 88 |

Gjithashtu, i Lartësuari ka thënë: “A po thonë: Ai e ka trilluar atë? Thuaj: Atëherë sillni dhjetë sure (kapituj) ashtu si dhjetë sure që ka ai, dhe thirrni në ndihmë për këtë kë të mundeni përveç Allahut nëse jeni të sinqertë.” | Hud: 13 |

Po ashtu i Lartmadhëruari ka thënë: “A po thonë: Ai e trilloi atë? Thuaj: Silleni atëherë një sure të ngjashme (me një prej sureve të tij), dhe thirrni kë të mundeni përveç Allahut nëse jeni të sinqertë.” | Junus: 38 |

Suksesi është vetëm prej Allahut! Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi  profetin tonë Muhamedin, familjen dhe shokët e tij!

 

Komisioni i përhershëm për kërkime shkencore dhe për fetva

Anëtar: Abdullah bin Kuud          

Anëtar: Abdullah bin Gudejan            

Zëvendëskryetar i komisionit: Abdurrazak Afifi      

Kryetar: Abdulaziz bin Baz

Përshtati: Bashkim Selmani

Dosje: , ,

Loading...