Author: Shehul-Islam Ibn Tejmie

Thënie të arta nga Ibn Tejmije

Shejhul Islam Ibn Tejmijeh ka thënë: Kur dynden dy detyrime (vaxhibe) duke mos qenë e mundur kryerja e të dyve, atëherë do t’i jepet përparësi më të rëndësishmit prej tyre, dhe në fakt nuk do konsiderohet që e ka lënë detyrimin tjetër (atë më pak të rëndësishmin). E njëjta gjë thuhet edhe kur njeriu përballet […]

Vizita e varreve dhe kërkimi i ndihmës nga i varrosuri – 4 –

(Fillimi i shfaqjes së shirkut) Thuhet, se për herë të parë në tokën e Mekës pas vdekjes së Ibrahimit khalilit, shirku është shfaqur prej Amër ibën Luhej El-Khuzaij. Ai është  personi të cilin pejgamberi (paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) e pa duke iu zvarritur zorrët në zjarr. Ai është i pari që […]

Vizita e varreve dhe kërkimi i ndihmës nga i varrosuri – 3 –

(Kërkimi i lutjes prej dikujt qoftë i gjallë apo i vdekur) Nëse ti thua: Kur ky e lut Allahun, Ai ia pranon lutjen atij më tepër se sa do ta pranonte nëse do ta lutja unë. Dhe ky është: Lloji i dytë: Që të mos kërkosh diçka prej tij dhe të mos e lutësh, por […]

Vizita e varreve dhe kërkimi i ndihmës nga i varrosuri – 2 –

(Mënyra e vizitës së varreve që përputhet me Sheriatin) Përsa i përket formës së vizitës, që përputhet me Sheriatin, ajo bëhet duke përshëndetur të vdekurin dhe duke lutur Allahun për të. Pra, si namazi i xhenazes. Pejgamberi (paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) i mësonte shokët e tij, që kur të vizitonin varret […]

Vizita e varreve dhe kërkimi i ndihmës nga i varrosuri – 1 –

Në emër të Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit (Teksti i pyetjes që iu drejtua Shejkhut të Islamit) Shejkhul-Islam Ahmed ibën Tejmijjeh (Allahu e mëshiroftë), u pyet për atë person që viziton varret dhe kërkon ndihmë nga i varrosuri. Këtë e bën ngaqë ai vetë është i sëmurë, ose i është sëmurë kali apo deveja e tij. […]