Agjërimi

Edukata e agjërimit

Edukatat e tij E ato janë gjashtë: E para: ruajtja e gjuhës dhe e gjymtyrëve prej mëkateve, për shkak të fjalës së tij saus: “Kush nuk e le fjalën e rrejshme dhe punën me të Allahu nuk ka nevojë që ai të lerë ushqimin dhe pijen e tij”[1] Dhe ka thënë Profeti saus: “Ndoshta ndonjë […]

Dobitë që ka agjërimi

Agjërimi ka shumë dobi, prej tyre: ngritja e gradave në Xhennet, fshirja e gjynaheve, dobësimin e epsheve, shtimin e shpërblimeve, zhdërvjelltësimin për adhurime, falënderim ndaj Njohësit të fshehtësive, frenim nga mendimet për mëkate. Sa i takon ngritjes së gradave, kjo bazohet mbi fjalën e Profetit – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – […]

Detyrueshmëria e agjërimit

Allahu i Lartmadhëruar ka thënë: “O ju që keni besuar, ju është bërë detyrë agjërimi ashtu siç ishte detyrë edhe për ata që ishin para jush, në mënyrë që të ruheni nga dënimi” (Bekarah: 183) Qëllimi është: nëpërmjet agjërimit të ruheni nga Xhehennemi, sepse agjërimi është shkak për faljen e gjynaheve të cilat të çojnë […]

Për një Ramazan të pranuar! (1)

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!) përzgjedhur nga “Fetaua Nurun ala ed-derb” 1-Ky është muaj i begatë -muaji Ramazanit- në lidhje me të cilin Allahu Madhëruar thotë: “Muaji i Ramazanit është ai, në të cilin ka zbritur Kurani, që është udhërrëfyes për njerëzit, plot me shenja të qarta për rrugën e drejtë dhe dallues (i […]

Shpërblime madhore në muajin e begatë!

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu nga Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem se ka thënë: “Kush e agjëron Ramazanin me besim dhe duke llogaritur shpërblimin te Allahu, i falen atij mëkatet e kaluara. Kush falet natën e Kadrit me besim dhe duke llogaritur shpërblimin te Allahu, i falen atij mëkatet e kaluara.” Buhariu dhe Muslimi […]

Kur vjen Ramazani hapen dyert e xhenetit!

Transmetohet nga Ebu Suhejl; nga babai i tij; nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kur vjen Ramazani hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e zjarrit, ndërsa shejtanët lidhen.” Muslimi Shpjegimi Shejh Abdulaziz bin Abdullah er-Raxh’hi (Allahu e ruajttë!): Agjërim nga ana gjuhësore do të […]

Urimi me ardhjen e Ramazanit!

Transmetohet nga Ebu Hurjera radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem i përgëzonte shokët e tij radijAllahu anhum me ardhjen e Ramazanit, duke thënë: “Ju ka ardhur muaji Ramazanit, muaji i begatë në të cilin Allahu e ka bërë obligim agjërimin e tij. Në këtë muaj hapen dyert e […]

Gjashtë pika të rëndësishme në lidhje me muajin Shaban!

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): O muslimanë! Ne gjendemi në muajin Shaban, prandaj do të flasim rreth këtij muaji duke e përmbledhur fjalën tonë në gjashtë pika. Në mënyrë që të sqarojmë atë që kemi për detyrë të sqarojmë. Lusim Allahun e Lartësuar që të na furnizojë neve dhe juve me dije të dobishme […]