Vlerat e muajit Muharrem

August 12, 2021

Vlerat e muajit Muharrem

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, bekimet dhe paqja qofshin mbi profetin tonë Muhamedin, vulën e Pejgamberëve dhe zotëriun e të dërguarve, dhe mbi të gjithë familjen dhe shokët e tij!

Muaji i Allahut Muharrem është një muaj i madh dhe i bekuar, është muaji i parë i vitit hixhri dhe një nga muajt e shenjtë për të cilët Allahu thotë:

“Vërtet, numri i muajve tek Allahu është dymbëdhjetë sipas librit të Allahut që prej ditës kur krijoi qiejt dhe Tokën. Katër prej tyre janë të shenjtë sipas besimit të drejtë. Prandaj, mos i bëni vetes dëm duke i shkelur këta muaj!” | Teube: 36 |

Transmetohet nga Ebi Bekrate se Profeti, sal-lAllahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: “… Viti është dymbëdhjetë muaj nga të cilët katër janë të shenjtë. Tre muaj vijnë njëri pas tjetrit; Dhul-Ka’deh, Dhul-Hixhe dhe Muharrem, dhe Rexhebi i Mudarit që hyn midis Xhumadës dhe Shabanit. “ Transmeton Buhariu me nr. 2958.

Është quajtur kështu (Muharrem) sepse është muaj i shenjtë (Muharrem) ku ndalohet shkelja e tij, si dhe për të theksuar shenjtërinë e tij.

Fjala e Allahut ku thotë: “Prandaj mos i bëni vetes dëm duke i shkelur këta muaj!” Kjo do të thotë (mos i bëni padrejtësi vetes) në këta muaj të shenjtë, sepse të bësh diçka të tillë është mëkat më i madh se ai që kryhet në muajt e tjerë.

Është transmetuar se Ibën Abasi në lidhje me fjalën e Allahut: “Prandaj, mos i bëni vetes dëm duke i shkelur këta muaj!” Ka thënë: (Urdhëri për të mos i bërë dëm vetes) Duhet të zbatohet në të gjithë muajt. Allahu i veçoi këto katër muaj, i bëri ata të shenjtë dhe e theksoi shenjtërinë e tyre duke e bërë mëkatin më të rëndë, ndërsa veprave të drejta u dha shpërblimin më të madh.

Katade në lidhje me fjalën e Allahut: “Prandaj mos i bëni vetes dëm duke i shkelur këta muaj!” – ka thënë: “Keqbërja gjatë muajve të shenjtë është më e rëndë dhe shkakton barrë më të madhe mëkati sesa në muajt e tjerë. Keqbërja është çështje madhore në çdo rrethanë, por Allahu bën që të rëndojë çfarë të dojë nga urdhërat e Tij.”

Gjithashtu ka thënë: “Allahu ka zgjedhur elita nga krijesat e Tij; nga engjëjt Ai zgjodhi lajmëtarët, nga njerëzimi zgjodhi Pejgamberët, nga fjalët zgjodhi përkujtimin e Tij (dhikrin), nga hapësirat e tokës zgjodhi xhamitë, nga mesi i muajve zgjodhi Ramazanin dhe muajt e shenjtë, nga ditët zgjodhi të Premten (të Xhumanë) dhe nga netët zgjodhi natën e Kadrit. Prandaj, vlerësojeni atë që është zgjedhur nga Allahu sepse njerëzit e mençur e respektojnë atë që është zgjedhur nga Ai.” Tefsiri i Ibën Kethirit, Allahu e mëshiroftë, komenti i sures Teube, ajeti 36.

Vlera e agjërimit nafile (vullnetar) gjatë muajit Muharrem.

Transmetohet nga Ebu Hurejra se i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: “Agjërimi më i mirë pas Ramazanit është agjërimi në muajin e Allahut Muharrem.” Muslimi me nr. 1982.

Fraza “muaji i Allahut” është tregues i nderimit që meriton ky muaj sepse i atribuohet Allahut.

El-Karrij ka thënë: Ajo që duket të jetë është se nënkuptohet i gjithë muaji Muharrem.

Por është vërtetuar se Profeti, sal-lAllahu alejhi ve sel-lem, nuk agjëronte asnjë muaj plotësisht përveç Ramazanit. Pra, ky hadith duhet kuptuar si diçka që inkurajon agjërimin e sa më shumë ditëve të muajit Muharrem dhe jo agjërimin e tërë muajit.

Është vërtetuar se Profeti, sal-lAllahu alejhi ve sel-lem, agjëronte shumë gjatë muajit Shaban, dhe ndoshta vlera e muajit Muharrem nuk i’u zbulua atij deri në fund të jetës para se të arrinte të agjëronte gjatë në këtë muaj. “Sherh en-Neueui ala Sahih Muslim”.

Allahu zgjedh çfarë të dojë në kohë dhe në vende.

El-Iz ibën Abdis-Selam, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: Përzgjedhja e kohëve dhe vendeve është dy llojesh. E para është në aspektin e kësaj bote, dhe e dyta është në aspektin fetar apo shpirtëror për shkak të asaj që Allahu u jep robërve të Tij prej shpërblimit për veprat në ato kohë dhe në ato vende. Siç është p.sh. përzgjedhja e agjërimit të Ramazanit mbi agjërimin në muajt e tjerë ose në ditën e Ashures. Kjo përzgjedhje vjen për shkak të bujarisë dhe mirësisë së Allahut ndaj robërve të Tij.

“Kaua‘id el-ahkam” 1/38.

Përktheu: Fatjon Isufi

Dosje:

Loading...