Author: Udha e Besimtarëve

Surja El-Fatiha përmbledh dituritë më madhështore

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë) thotë: Kjo sure -surja El-Fatiha- përmbledh dituritë madhështore, ku e para është se në të gjenden të treja llojet e teuhidit; -teuhidi er-rububijeh, -teuhidi el-uluhijeh, -dhe teuhidi esma ue sifat. Teuhidi er-rububijeh gjendet tek fjala e Tij; “Zotit të botëve, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit, Sunduesit të Ditës së Gjykimit”. Këto […]

Besimi ynë në lidhje me të dërguarit

Besimi ynë në lidhje me gjithë të dërguarit është se ata: -e përcollën mesazhin me të cilin u dërguan, -e përmbushën amanetin me të cilin u ngarkuan, -e këshilluan popullin e tyre, -i larguan errësirat e shirkut, -dhe u përpoqën në maksimum në rrugën e përcjelljes së fesë derisa u erdhi vdekja. Allahu i dërgoi […]

Vlera e sabrit dhe rëndësia e tij

Vlera e sabrit dhe rëndësia e tij. Sabri ndaj sprovave dhe caktimit të Allahut është prej teuhidit dhe imanit, ndërsa të mos bësh sabër është prej pakënaqësisë ndaj caktimit të Allahut dhe prej kufrit të vogël. Allahu i Lartësuar thotë: “Ai i cili beson Allahun (beson se sprovat dhe fatkeqësitë vijnë prej Allahut dhe me […]

Profetët dhe të dërguarit u ekspozohen llojeve të ndryshmve të sprovave

Ata (profetët dhe të dërguarit) u ekspozohen llojeve të ndryshmve të sprovave, si p.sh.: -burgimit, – dëbimit nga vendet e tyre, -dhe vrasjes. Jusufi (alejhi selam) u sprovua me burgim. Allahu i Madhëruar në librin e Tij thotë: “Ai tha: O Zoti im, më shumë e dua burgun se atë ku më shtyjnë ato.” Po […]

Kurbani dhe historiku i tij – mësime dhe dobi –

Kurbani dhe historiku i tij – mësime dhe dobi – Vëllezër besimtar, Profeti (alejhi selam) thotë: “Dita më e madhe tek Allahu i madhëruar është dita e Kurbanit, pastaj dita e qëndrimit (dita pas saj kur njerëzit qëndrojnë në Mina).” Të therësh kurban për hir të Allahut është formë prej formave të adhurimit të Allahut. […]

Ato janë ditë madhështore

Ato janë ditë madhështore … Namazi i falur në këto ditë (përsa i përket shpërblimit) nuk është si namazi i falur në ditët e tjera. Sadakaja e dhënë në këto ditë nuk është si sadakaja e dhënë në ditët e tjera. Përmendja e Allahut në këto ditë nuk është si përmendja në ditët e tjera. […]

Këshilla të vyera dhe porosi të dobishme

Porosia e Hatab bin El Mual-la el Muhzumit për djalin e tij. Abdurrahman bin Ebi Atijeh el Himsi përcjell nga el Hatab bin El Mual-la el Mahzumi el Kurashi, se ai e kishte këshilluar djalin e tij duke i thënë: Biri im, duhet t’i kesh frikën Zotit dhe t’i bindesh Atij! Shmangu prej ndalesave duke […]

Rëndësia e çështjeve të vogla të fesë

Rëndësia e çështjeve të vogla të fesë. Allahu i Madhëruar kur i ka përmendur dijetarët në Kuran, për t’u treguar se si duhet të jenë në lidhje me dijen e tyre, ka thënë: “Por jini edukatorë të asaj që keni nxënë prej dijes së Librit dhe të asaj që mësonit.” Sure Al Imran: 79. Për […]