Author: Udha e Besimtarëve

Njohje me fenë Islame

Javën e kaluar kemi folur rreth dijes dhe vlerës së saj, dhe kemi thënë se e gjithë dija e dobishme e Kuranit dhe Sunetit kthehet tek tri aspekte të rëndësishme: Njohja e Allahut, njohja e fesë Islame dhe njohja e Profetit ﷺ. Çdo dije e fesë tonë është njohje me Allahun, ose njohje me Profetin […]

Ti je thjesht njeri!

Ti je thjesht njeri! “Ne u kemi krijuar prej tokës, aty do t’ju kthejmë dhe nga ajo do t’u nxjerrim edhe një herë tjetër.” Taha: 55. Ky ajet është përkujtuesi dhe shoqëruesi më i mirë për çdokënd që ka arritur diçka nga kjo jetë kalimtare prej: posteve, pozitës së lartë, famës, titujve të ndryshëm etj.  […]

Shpjegimi i Librit të Teuhidit – 22

ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال يوم خيبر: “لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كلهم يرجو أن […]

E mos vdisni ndryshe veçse duke qenë muslimanë

E mos vdisni ndryshe veçse duke qenë muslimanë Më ka mësuar i dashuri im (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem): Që përherë t’i lutem Allahut të Madhëruar për qëndrueshmëri në fe. Madje vetë i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) i lutej Allahut t’a bënte të qëndrueshëm në fe deri në vdekje. Transmetohet nga Enes bin […]

Më përmblidh të gjithë dijen!

Abdullah bin Umerit (Allahu qoftë i kënaqur me të) i ka shkruar dikush: Më përmblidh të gjithë dijen! I thotë: Dija është shumë e gjerë por nëse mundesh t’a takosh Allahun Ditën e Gjykimit me: 1. Duar të papërlyera me gjakun e muslimanëve. 2. Trup të pa ushqyer me pasurinë e tyre. 3. Gjuhë të […]

Porosi Profetike

Porosi Profetike (1) “Thuaj: Zoti im është Allahu, – dhe pastaj qëndro fortë në këtë.” Shënon Ibën Maxhe etj. E ka saktësuar Tirmidhiu, Ibën Hibani dhe Shejh Albani (Allahu i mëshiroftë). (2) “Thuaj: I besova Allahut, – dhe më pas qëndro fort në këtë rrugë.” Shënon Muslimi. (3) “Mos i shoqëro Allahut askënd në adhurime […]

– Lutja –

Lutja – Duaja Lutja është prej mjeteve të ligjshme për plotësimin e nevojave të robërve, dhe është ndër format më të qarta të përuljes dhe nënshtrimit ndaj Zotit të Gjithësisë. Ajo është burim shprese dhe optimizmi, ajo është shenjë e besimit dhe e devotshmërisë. Ajo është një prej formave të adhurimit andaj nuk lejohet që […]

Më ka mësuar Muhamedi …. (2)

Më ka mësuar i dashuri im (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) (2)  Allahu i Madhëruar në librin e Tij thotë: “Është e sigurt se kanë shpëtuar besimtarët, ata të cilët në namazin e tyre janë të përulur dhe të kujdesshëm.”[1]  Më ka mësuar i dashuri im (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem): – Që të tregoj kujdes ndaj […]