Fikh

PASTRIMI I TOKËS SË NDOTUR (jurisprudencë)

PASTRIMI I TOKËS SË NDOTUR (Hadithi 12 nga Libri Bulugul Meram)   12-Transmetohet nga Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të), se një beduin erdhi dhe urinoi në një pjesë të xhamisë. Menjëherë njerëzit nisën ta qortonin. Por Profeti i Zotit(Paqja qoftë mbi të) i ndaloi ata. Kur mbaroi së urinuari ,Profeti i Zotit (Paqja […]

Dispozita të ndryshme për vendet ku prek qeni me jargët e tij!

LIBRI BULUGUL MERAM DISPOZITA E ENËS NË TË CILËN LËPIN QENI 10-Transmetohet nga Ebu Hurejreh (Allahu qoftë I kënaqur me të) se Profeti i Zotit (Paqja qoftë mbi të)  ka thënë: ‘’Pastrimi i enës së ndonjërit prej jush kur në të lëpin qeni bëhet duke e larë atë shtatë herë, herën e parë me dhè’’. […]

DISPOZITAT E UJËRAVE TË PËRFITUARA NGA LIBRI: Bulugul Meram

HADITHI 2, 3,4,5, MBI DISPOZITAT E UJËRAVE (Libri:Bulugul Meram)  2- Përcillet nga Ebu Seid el Khudri r.a. se I Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: ((Padyshim, uji është pastrues, asgjë nuk e ndot atë)) Burimet e Hadithit: Këtë Hadith e ka transmetuar: Ahmedi:3/31. Ebu Davudi:66. Nesaiu:174. Tirmidhiu:66. Grada e Hadithit: Këtë Hadith e ka saktësuar: […]

KAPITULLI I PASTËRTISË, DISPOZITAT E UJËRAVE

LIBRI: BULUGUL MERAM MIN EDIL-LETIL AHKAM (Arritja e qëllimit lidhur me argumentat e dispozitave) Autori: Ibn Haxher El Askelani KAPITULLI I PASTËRTISË DISPOZITAT E UJËRAVE 1-Ebu Hurejreh -Allahu qoftë i kënaqur me të- ka transmetuar se Profeti a.s. në lidhje me detin ka thënë: ‘’Uji i tij është pastrues, ngordhësira e tij është hallall (e […]

Ajo ditë do jetë e vështirë për mohuesit!

Ajo ditë do jetë e vështirë për mohuesit! Falënderit dhe lavdatat i takojnë vetë Allahut, Zotit të botëve! Dëshmoj se nuk e meriton adhurimin askush me të drejtë veç Allahut, i Cili është i vetëm dhe nuk ka ortak. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij, paqja dhe nderimet e Allahut […]

Edukata e agjërimit

Edukatat e tij E ato janë gjashtë: E para: ruajtja e gjuhës dhe e gjymtyrëve prej mëkateve, për shkak të fjalës së tij saus: “Kush nuk e le fjalën e rrejshme dhe punën me të Allahu nuk ka nevojë që ai të lerë ushqimin dhe pijen e tij”[1] Dhe ka thënë Profeti saus: “Ndoshta ndonjë […]

Dobitë që ka agjërimi

Agjërimi ka shumë dobi, prej tyre: ngritja e gradave në Xhennet, fshirja e gjynaheve, dobësimin e epsheve, shtimin e shpërblimeve, zhdërvjelltësimin për adhurime, falënderim ndaj Njohësit të fshehtësive, frenim nga mendimet për mëkate. Sa i takon ngritjes së gradave, kjo bazohet mbi fjalën e Profetit – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – […]