Fikh

A duhet të jem i përgatitur me diçka të veçantë nga ana fetare kur më lind një foshnje?

Si duhet të veproj dhe a duhet të jem i përgatitur me diçka të veçantë kur më lind një foshnje? A ekzistojnë sunete (nga tradita Profetike) që duhet ti ndjek? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: I lutemi Allahua që ta bekojë foshnjën tuaj që do të lindë dhe ta bëjë atë prej njerëzve […]

A nuk e di se pranimi i Islamit i asgjëson mëkatet që janë bërë para tij?

Prej mirësisë dhe mëshirës së Allahut xh.sh. është se e ka bërë që Islami ti asgjësojë mëkatet që njeriu ka bërë më përpara. Kur një jobesimtar bëhet musliman, Allahu ja fal gjithçka që ka bërë kur ishte jomusliman dhe pastrohet nga mëkatet. Muslimi në hadithin me nr 121 transmeton se Amr ibn el-As (Allahu qoftë […]

PASTRIMI I TOKËS SË NDOTUR (jurisprudencë)

PASTRIMI I TOKËS SË NDOTUR (Hadithi 12 nga Libri Bulugul Meram)   12-Transmetohet nga Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të), se një beduin erdhi dhe urinoi në një pjesë të xhamisë. Menjëherë njerëzit nisën ta qortonin. Por Profeti i Zotit(Paqja qoftë mbi të) i ndaloi ata. Kur mbaroi së urinuari ,Profeti i Zotit (Paqja […]

Dispozita të ndryshme për vendet ku prek qeni me jargët e tij!

LIBRI BULUGUL MERAM DISPOZITA E ENËS NË TË CILËN LËPIN QENI 10-Transmetohet nga Ebu Hurejreh (Allahu qoftë I kënaqur me të) se Profeti i Zotit (Paqja qoftë mbi të)  ka thënë: ‘’Pastrimi i enës së ndonjërit prej jush kur në të lëpin qeni bëhet duke e larë atë shtatë herë, herën e parë me dhè’’. […]

DISPOZITAT E UJËRAVE TË PËRFITUARA NGA LIBRI: Bulugul Meram

HADITHI 2, 3,4,5, MBI DISPOZITAT E UJËRAVE (Libri:Bulugul Meram)  2- Përcillet nga Ebu Seid el Khudri r.a. se I Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: ((Padyshim, uji është pastrues, asgjë nuk e ndot atë)) Burimet e Hadithit: Këtë Hadith e ka transmetuar: Ahmedi:3/31. Ebu Davudi:66. Nesaiu:174. Tirmidhiu:66. Grada e Hadithit: Këtë Hadith e ka saktësuar: […]

KAPITULLI I PASTËRTISË, DISPOZITAT E UJËRAVE

LIBRI: BULUGUL MERAM MIN EDIL-LETIL AHKAM (Arritja e qëllimit lidhur me argumentat e dispozitave) Autori: Ibn Haxher El Askelani KAPITULLI I PASTËRTISË DISPOZITAT E UJËRAVE 1-Ebu Hurejreh -Allahu qoftë i kënaqur me të- ka transmetuar se Profeti a.s. në lidhje me detin ka thënë: ‘’Uji i tij është pastrues, ngordhësira e tij është hallall (e […]