Fikh

Dobitë që ka agjërimi

Agjërimi ka shumë dobi, prej tyre: ngritja e gradave në Xhennet, fshirja e gjynaheve, dobësimin e epsheve, shtimin e shpërblimeve, zhdërvjelltësimin për adhurime, falënderim ndaj Njohësit të fshehtësive, frenim nga mendimet për mëkate. Sa i takon ngritjes së gradave, kjo bazohet mbi fjalën e Profetit – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – […]

Detyrueshmëria e agjërimit

Allahu i Lartmadhëruar ka thënë: “O ju që keni besuar, ju është bërë detyrë agjërimi ashtu siç ishte detyrë edhe për ata që ishin para jush, në mënyrë që të ruheni nga dënimi” (Bekarah: 183) Qëllimi është: nëpërmjet agjërimit të ruheni nga Xhehennemi, sepse agjërimi është shkak për faljen e gjynaheve të cilat të çojnë […]

Cilat janë kushtet e mes’hit mbi mbulesën e kokës për burrat dhe për gratë?

Cilat janë kushtet e mes’hit mbi mbulesën e kokës për burrat dhe për gratë? Pyetje drejtuar shejh Albanit -Allahu e mëshiroftë-. Pyetësi: Kjo pyetje ndoshta është përmendur shpesh, mes’hi mbi khimar (mbulesa e kokës për gratë) ose mes’hi mbi çallmë (mbulesa e kokës për burrat). Është trasnmetuar mes’hi mbi çallmë. Shejh Albani: Rri tek fjala […]

A lejohet që vendasit të falet pas udhëtarit, i cili e shkurton namazin?

A lejohet që vendasit të falet pas udhëtarit, i cili e shkurton namazin? A lejohet që vendasit të falet pas udhëtarit, i cili e shkurton namazin? Ndërsa më pas ata (vendasit) e plotësojnë pjesën tjetër të namazit pas selamit të tij (imamit udhëtar). Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Po, i lejohet udhëtarit që të […]

Rregullat e mes’hit mbi meste dhe mbi çorape

Rregullat e mes’hit mbi meste dhe mbi çorape Falenderimet i takojnë Allahut dhe gjithë përshëndetjet janë mbi Pejgamberin tonë familjen dhe shokët e tij. Ky është një përshkrim i shkurtër rreth rregullave të Mes’hit mbi meste ku kam përzgjedhur çështjet që i kanë argumentet më të sakta. Lus Allahun të më japë sukses dhe sinqeritet. […]

Fetva dhe dispozita të ndryshme rreth të xhumasë!

Nuk ka problem nëse nuk dërgon salavate gjatë hutbes Pyetje: Cili është mendimi juaj në lidhje me imamin dhe hatibin, i cili nuk përmend (dërgon) salavate për Profetin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem përgjatë hutbes? Dërgon vetëm kur fillon hutben e parë dhe të dytën. Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Nuk ka asgjë. Po ashtu […]

Për një Ramazan të pranuar! (1)

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!) përzgjedhur nga “Fetaua Nurun ala ed-derb” 1-Ky është muaj i begatë -muaji Ramazanit- në lidhje me të cilin Allahu Madhëruar thotë: “Muaji i Ramazanit është ai, në të cilin ka zbritur Kurani, që është udhërrëfyes për njerëzit, plot me shenja të qarta për rrugën e drejtë dhe dallues (i […]

Shpërblime madhore në muajin e begatë!

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu nga Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem se ka thënë: “Kush e agjëron Ramazanin me besim dhe duke llogaritur shpërblimin te Allahu, i falen atij mëkatet e kaluara. Kush falet natën e Kadrit me besim dhe duke llogaritur shpërblimin te Allahu, i falen atij mëkatet e kaluara.” Buhariu dhe Muslimi […]