Author: Shejh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz

Gjykimi i Islamit për 8 marsin, “festën e nënës”.

Dëgjova atë që kishte shpërndarë gazeta “En-Nedueh” në numrin e saj me datë 30/11/1384 hixhri me titull: “Nderimi i nënës . . . dhe nderimi i familjes” dhe vura re se autori kishte marrë disa gjëra nga gjërat që i kanë shpikur perëndimorët të cilët i kanë veçuar një ditë prej vitit për të festuar për nënën, si dhe përmendi diçka që e kanë anashkaluar atë mendimtarët të cilët e kanë shpikur këtë festë e cila është: gjendja e fëmijëve të cilët nuk e kanë nënën e tyre, mjerimin e tyre dhe mërzitjen kur shikojnë se si fëmijët e tjerë e festojnë festën e nënës së tyre ndaj dhe solli si ide që të festonte e gjithë familja dhe e arsyetojë se përse Islami nuk e ka bërë këtë festë; sepse Islami e ka bërë të obligueshme nderimin e nënës dhe mirësjelljen ndaj saj në çdo kohë ndaj nuk është e nevojshme që të veçohet një ditë e vitit ku të nderohej nëna.

Autori e qëllojë kur u arsyetua me këtë ndaj Islamit, si dhe kur tregoj të këqijat që ka ky festim, të këqija që i kanë anashkaluar ata të cilët e kanë shpikur këtë festë, porse ai nuk tregoj se në këtë risi ka kundërshtim të qartë ndaj argumenteve që kanë ardhur nga i dërguari i Allahut –salallahu alejhi ue selem-, si dhe nuk ka përmendur dëmet, përngjasimin me idhujtarët e mohuesit. Ndaj dëshiroj që me këtë shkrim të shkurtër t’i tërheq vërejtjen autorit dhe të tjerëve për gjërat e shpikura që ka kjo festë dhe festat e tjera të ngjashme me të, prej festave që i kanë shpikur armiqtë e Islamit dhe ata që nuk kanë njohuri rreth tij, derisa e prishën imazhin e saj dhe i larguan njerëzit prej saj. E për shkak të kësaj pati dëme dhe përçarje që i din vetëm Allahu i Lartësuar.

Është vërtetuar në hadithet e sakta nga i dërguari i Allahut –salallahua lejhi ue selem- se ka tërhequr vërejtjen prej risive në Fe, si dhe prej përngjasimit me armiqtë e Allahut prej çifutëve, krishterëve dhe armiqtë e tjerë prej idhujtarëve.

I dërguari i Allahut –salallahu alejhi ue selem- ka thënë: “Ai i cili shpik diçka në çështjen tonë e cila nuk është prej saj ajo është e refuzuar” transmeton Buhariu dhe Muslimi, kurse në tekstin e Muslimit: “Ai i cili vepron diçka që nuk është prej çështjes sonë është e refuzuar” kuptimi i kësaj është: se ajo vepër është e refuzuar personit që e shpiku atë.

I dërguari i Allahut –salallahu alejhi ue selem- thoshte në fjalimin e xhumasë: “Më pas: Fjala më e mirë është fjala e Allahut, e udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit –salallahu alejhi ue selem-, punët më të këqija janë risitë në fe, e çdo bidat është humbje” transmeton imam Muslimi në sahihun e tij.

Nuk ka dyshim se veçimi i një dite të vitit për të festuar në të nderimin e nënës apo të familjes është prej risive të cilën nuk e ka vepruar i dërguari i Allahut –salallahu alejhi ue selem- e as shokët e tij ndaj të cilëve është kënaqur Allahu, ndaj është e obliguar që mos ta kryejmë atë festim si dhe tua tërheqim vërejtjen njerëzve prej saj, e të mjaftohemi me atë që ka lejuar Allahu dhe i dërguari i Tij.

E përmendëm më parë se autori përmendi se legjislacioni Islam e ka nderuar nënën si dhe ka nxitur që të sillet mirë ndaj saj në çdo kohë, dhe ai të vërtetën ka thënë për këtë. Është obligim që muslimanët të mjaftohen me atë që e ka lejuar Allahu atyre prej mirësjelljes ndaj nënës si dhe ta madhërojnë atë, të sillen mirë me të, si dhe t’i binden asaj në çdo kohë, por duhet që të ruhen nga gjërat e shpikura për të cilën Allahu ua ka tërhequr vërejtjen, e të cilat të shpien në përngjasimin me armiqtë e Allahut, duke i pasuar ato e duke konsideruar të mirë atë që ata e konsiderojnë të mirë prej gjerave të shpikura. Si dhe kjo nuk duhet të jetë e veçantë vetëm për nënën sepse Islami e ka obliguar mirësjelljen ndaj të dy prindërve, nderimin e tyre dhe bamirësinë ndaj tyre si dhe mbajtjen e lidhjeve me të gjithë të afërmit. Ai i Lartësuari i ka ndaluar ata që të tregojnë mosbindje ndaj tyre apo t’i shkëpusin lidhjet me të afërmit e tyre. Por i ka dhënë nënës më shumë vëmendje dhe mirësjellje sepse kujdesia e saj me fëmijën është më e madhe si dhe ajo ka më shumë mundim në barrën e saj, gji dhënien dhe edukimin e tij.

Gjykimi i Islamit per faljen e namazit të drekës pas namazit te xhumasë

Pyetja: Ne nje vend ka rreth tridhjete e pese xhami ne te cilat falet namazi i xhumase dhe pas perfundimit te tij namazfalesit falin namazin e drekes. A eshte e lejuar kjo apo jo? Pergjigjja: Ajo qe dihet nga feja (nga gjerat qe duhet ti dije cdo musliman) dhe nga dija sipas argumenteve eshte se […]

Si ta ndryshojmë të keqen me zemër?

Pyetje: Ne hadith thuhet: ‘Kush prej jush sheh nje te keqe le ta ndryshoje ate me doren e tij e nese nuk mundet atehere me gjuhen e tij e nese nuk mundet atehere me zemren e tij, por ky eshte besimi me i dobet”. Si duhet ta kuptojme ndrsyhimin e te keqes me zemer? Pergjigje: […]

Gjykimi i Islamit per dreken e te vdekurit, te shtatat, te dyzetat.

Pyetja: Nje musliman ka vdekur dhe ka pasur shume femije dhe ata kane pasuri, a i lejohet atyre te presin ndonje bageti per te vdekurin apo te japin buke, diten e shtate apo te dyzete, si dhurate per te dhe te mblidhen muslimanet per buke?

Pergjigje: Sadakaja(lemosha) per te vdekurin eshte e ligjeruar ne Islam, gjithashtu ushqyerja e fukarenjve dhe shperndarja e ushqimit dhe keshillimi me komshinjte dhe nderimi i muslimaneve ne veprat e mira te cilat na inkurajon Islami por prerja e dhenve, lopeve, deveve, shpendeve ose te tjera si keto per te vdekurin diten e vdekjes ose ne nje dite te caktuar si psh: dita e shtate apo e dyzete ose dite enjte ose dite xhuma ose naten e xhumase si lemoshe per te vdekurin eshte prej bidateve dhe shpikjeve qe nuk kane qene ne kohen e Paraardhesve tane te mire –Allahu qofte i kenaqur prej tyre!-. Eshte detyre heqja dore prej ketyre bidateve me argument fjalen e Pejgamberit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Kush shpik ne Fene tone dicka qe nuk eshte prej saj, ajo i nuk i pranohet” dhe “Ruhuni nga shpikjet (ne fe)! Cdo shpikje eshte bidat dhe cdo bidat eshte humbje.” Transmeton Bukhariu dhe Muslimi.

Kuptimi: “Aty do të jenë sa të jenë qiejt dhe toka përvecse aq sa të dojë Zoti yt”

Pyetje: Kërkoj shpjegimin e këtij ajeti dhe sqarimin e mendimit të saktë në lidhje me të, Allahu thotë: “Për sa u përket atyre që ishin fatzinj, do jenë në zjarr, ku do kenë dihatje dhe frymëmarrje të vështirë.Aty do të jenë përjetë sa të jenë qiejt dhe toka përvecse aq sa të dojë Zoti yt,vërtetë […]

Telegrami i shejh Abdulaziz bin Bazit drejtuar udhëheqësit Sirian

Në fillim të vitit 1980 g shejh Ibn Bazi në statusin e Kryetarit të Bordit të Lartë drejtues të Universitetit Islamik në Medineh i drejtoi këtë mesazh udhëheqësit të sistemit sirian të asaj kohe, i cili ishte pjellësi i birit të tij biologjik dhe ideologjik. Në të thuhej:
Bordi i Lartë drejtues i Universitetit Islamik, i mbledhur në Medineh, me praninë e dijetarëve të Botës Islame,elita e mendimtarëve të kësaj bote, po ndjek me shqetësimin më të madh atë që ka ndodhur dhe po ngjet në Sirinë muslimane:Ekzekutime, torturime, përndjekje e muslimanëve të cilët kërkojnë gjykimin me ligjin e Allahut në shoqërinë ku jetojnë. E gjithë kjo në kuadrin e ngjarjeve të ndodhura në qytetin Haleb e cila u përcoll nga kanalet mediatike dhe mediat e shkruara arabe apo botërore, nën mbulimin e rreptë të partisë në pushtet.Këto ngjarje të cilat vijnë si pasojë e vuajtjeve dhe vështirësive që vuajnë pjesa dërrmuese e popullsisë, si pasojë e përdhosjes së vlerave në të gjitha fushat e jetës, në mënyrë të vazhdueshme cdo ditë

Gjykimi i magjisë dhe fallit. Mënyra e shërimit prej saj.

Hamdi i përket vetëm Allahut, salavatet dhe selamet qofshin mbi atë, pas të cilit nuk ka më profet. E më pas:

Duke marrë shkas nga shtimi i fallxhorëve kohëve të fundit, të cilët pretendojnë se janë në gjendje të shërojnë, por që në të vërtetë kurojnë nëpërmjet magjisë, ndaj duke pasur parasysh përhapjen që po njeh kjo dukuri në disa vende, duke shfrytëzuar naivitetin e atyre njerëzve të cilët i ka pushtuar injoranca, e pashë të nevojshme të bëj të qartë rrezikun e madh që ka kjo çështje për Islamin dhe muslimanët, për vetë faktin që kjo vepër mbart në vetvete lidhjen e zemrës me dikë tjetër përveç Allahut, duke i varur shpresat dhe duke kërkuar derman tek krijesa, po ashtu përmban dhe kundërshtimin e fesë së Allahut dhe udhëzimit të Profetit, salallahu alejhi ue selem. Po e bëj diçka të tillë për hir të Allahut në formë këshille për robërit e Tij.

Bërja e aktit të martesës nëpërmjet telefonit

Pyetja: Kam deshire qe te bej aktin e marteses me nje vajze, porse babai i saj eshte ne nje shtet tjeter, dhe une nuk i kam mundesite qe te shkoj atje qe te takohem me te per te kryer aktin e marteses per shkaqe financiare apo per shkaqe te tjera. Une jam ne nje vend te […]