Nata e Kadrit

Botues: Prof. Dr. Abdurrazak Ibën Abdul-Muhsin El Bedr,

Falënderimi i takon Allahut të Madhëruar! Atë e lavdërojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë! Me përulje i shprehim pendesën për mëkatet tona!E lusim Allahun e Madhëruar të na ruajë nga e keqja e veteve tona e të na mbrojë nga pasojat
e punëve tona të këqija! Atë që Allahu e udhëzon në udhën e drejtë, s’ka kush ta humbasë, e kush e humbet rrugën
drejtë, askush përveç Allahut nuk mund ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush dhe asgjë përveç Allahut, Një dhe i Vetëm; pa ortak e as të ngjashëm. Dëshmoj se Muhamedi është rob i Allahut dhe i Dërguar i Tij. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, familjen e tij të ndershme dhe shokët e tij fisnikë!

E në vijim: Shejhu i nderuar Abdurrazak El Bedër (Allahu
e ruajttë!) ka thënë:

Dosje:

Loading...