Lexoje Kuranin, librin e Allahut

March 18, 2023

Kurani është fjala e Allahut e zbritur në muajin e Ramazanit, në natën e Kadrit e cila është në dhjetë netët e fundit të Ramazanit. Allahu i Madhëruar thotë: “Muaji Ramazan është ai në të cilin ka zbritur Kurani.” |Bekare: 185|

Gjithashtu ka thënë: “Ne e kemi zbritur (Kuranin) në natën e Kadrit.” |Kadr: 1|

Çdo herë në muajin e Ramazanit profeti Muhamed e përsëriste Kuranin famëmadh dhe e studionte atë së bashku me engjëllin Xhibril, ndërsa në vitin e fundit të jetës së tij ata e përsëritën Kuranin dy herë.

Për të përfituar sa më shumë nga bereqeti i këtij muaji kërkohet një përkushtim i veçantë ndaj Kuranit. Agjëruesi duhet të lexojë sa më shumë Kuran duke ndërthurur ndërmjet agjërimit dhe leximit të Kuranit, këtyre dy adhurimeve madhështore të cilat ia gjallërojnë atij jetën shpirtërore.

Kurani gjatë muajit të Ramazanit është kënaqësi dhe freski për shpirtin dhe bëhet shkak për rritjen e besimit. Leximi i Kuranit gjatë muajit të Ramazanit shpërblehet me sevape të shumta. I Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ka thënë: “Kush lexon një shkronjë nga libri i Allahut fiton një sevap (shpërblim) dhe ky sevap i shumëfishohet dhjetë fish.” E transmeton Tirmidhiu me nr. 2910. Albani e ka vlerësuar si hadith të mirë në “Silsiletu es Sahiha” 2/267.

Në ditën e gjykimit Kurani do ndërmjetësojë për lexuesin e tij. I Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ka thënë: “Lexojeni Kuranin, sepse në ditën e gjykimit ai vjen si ndërmjetësues për ata që e lexojnë atë.” E transmeton Muslimi me nr. 1343.

Gjithashtu ai ka thënë: “Agjërimi dhe Kurani do ndërmjetësojnë për njeriun në ditën e gjykimit. Agjërimi do thotë: O Zot! E kam privuar nga ushqimi dhe pija, prandaj më lejo që të ndërmjetësoj për të! Ndërsa Kurani do thotë: E kam privuar nga gjumi i natës, prandaj më lejo që të ndërmjetësoj për të! Kështu që ata të dy do ndërmjetësojnë.” E transmeton Ahmedi me nr. 6589. Albani e ka vlerësuar si hadith të saktë në “Sahihul Xhami” me nr. 7329.

Loading...