Author: Shejh Abdurrahman ibn Nasr es-Sadi

Historia e Nuhut alejhis-selam.

Nuhu, babai i dytë i njerëzimit – paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin mbi të. Njerëzimi, shumë kohë pas Ademit (alejhis selam) jetoi si një umet (popull) i pandarë,  në udhëzimin e Zotit të Lartësuar. Por më pas u kundërshtuan dhe djajtë futën mes tyre lloj-lloj të këqijash, duke ndjekur për këtë mënyra të ndryshme: […]

Libri "Gjuetia e mendimeve"?

Pyetje: Fjalët e Ibnul Xheuzit, në kapitullin e parë të librit: “Gjuetia e mendimeve”, nuk më duken të rregullta, ju lutemi na sqaroni? Përgjigje: Ibnul Xheuzi –Zoti e mëshiroftë dhe e faltë- është imam në këshillim, komentim Kurani dhe histori. Në të njëjtën kohë është një nga autorët e librave të fikhut hanbelij, por që […]