Tefsir

Dobi të përfituara nga surja Maide

Allahu i Madhëruar thotë: “O besimtarë! Kur të ngriheni për të falur namaz[1] lani fytyrën dhe duart deri në bërryla, fërkoni kokën me dorë të lagët dhe lani këmbët deri në nyje.[2] E nëse jeni të papastër (xhunub)[3] pastrohuni (duke u larë krejtësisht)! Në qoftë se jeni të sëmurë ose gjendeni në udhëtim, ose ndonjëri […]

Dhjetëditëshi i parë i Dhul-Hixhes në Kuranin famëlartë dhe në hadithet Profetike

Mirësia apo begatia e dhjetëditëshit të parë i Dhul-Hixhes është përmendur si në Kuran ashtu dhe në fjalët profetike. Sipas komentuesve të Kuranit mendohet se dhjetëditëshi i parë i Dhulhixhes është përmendur dy herë në Kuran. E para: Në suren El-Fexhr ku Allahu i madhëruar thotë: “Pasha agimin * pasha dhjetë netët * pasha atë […]

Nën dritën e një ajeti nga surja El-Kehf

Allahu i Madhëruar në suren El-Kehf ndër të tjera thotë: “Mbaje fort veten me ata që lusin Zotin e tyre mëngjes e mbrëmje, e që kanë për qëllim fytyrën Tij! Mos i hiq sytë e tu prej tyre për të kërkuar bukurinë e kësaj bote dhe as mos iu bind atij që ia kemi shkujdesur […]

Çfarë nënkuptojnë ajetet hyrëse të disa sureve që përbëhen nga shkronja?

Pyetja e parë nga fetvaja me nr. 6395. Pyetje: Shpresoj të më sqaroni kuptimin e disa ajeteve si p.sh. “Ha mim, Elif lam mim, Elif lam mim sad, Ajn sin kaf”. A lexohet “ajni” si i tillë sepse disa mësues thonë se ashtu lexohet? A është kjo prej mrekullisë me anë të së cilës Allahu […]

Shprehja “Nuk ka dhunë në fe” dhe përdorimi i saj i gabuar

Shprehja “Nuk ka dhunë në fe” e cila në origjinë është ajet Kurani, është një shprehje e cila na nderon para të tjerëve dhe na bën të krenohemi me të për dy arsye: E para: Kjo shprehje u jep të drejtë njerëzve për të zgjedhur atë besim që pëlqejnë edhe pse besimet sipas Kuranit janë […]

Me ajetet e agjërimit (Pjesa e parë)

Me ajetet e agjërimit Ajeti i parë: “O ju që keni besuar, ju është bërë detyrë agjërimi ashtu siç ishte për ata që ishin para jush në mënyrë që të ruheni (prej zjarrit)” Suretu El-Bekare: 183. Ky ajet përmban: 1-Allahu u thërret besimtarëve. Allahu i madhëruar u thërret besimtarëve në emër të besimit, ky emër […]

Mëso rreth sures El Kurejsh “Kurejshët”

SURJA EL-KUREJSH Mekase – 4 vargje Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm (Shkatërrimin e njerëzve të elefantit Allahu e bëri) për të mbrojtur fisin Kurejsh,[1] për t’i mbrojtur ata në udhëtimin që bëjnë dimër e verë.[2] Prandaj le të adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie (Qabes), i Cili i ushqen ata në ditë urie dhe i siguron në ditë […]

Mëso rreth sures “El Ma’un” (Nderi i vogël)

SURJA EL-M‘ÛN Mekase – 7 vargje Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm A e ke parë atë që mohon Ditën e Llogarisë? Ky është ai që i dëbon ashpër jetimët dhe nuk nxit që t’i jepet ushqim të varfrit. Mjerë për ata, të cilët kur falen, janë të pakujdesshëm për namazet, të cilët duan vetëm që të duken […]