Tefsir

Shprehja “Nuk ka dhunë në fe” dhe përdorimi i saj i gabuar

Shprehja “Nuk ka dhunë në fe” e cila në origjinë është ajet Kurani, është një shprehje e cila na nderon para të tjerëve dhe na bën të krenohemi me të për dy arsye: E para: Kjo shprehje i jep të drejtë njerëzve për të zgjedhur atë besim që pëlqejnë edhe pse besimet sipas Kuranit janë […]

Me ajetet e agjërimit (Pjesa e parë)

Me ajetet e agjërimit Ajeti i parë: “O ju që keni besuar, ju është bërë detyrë agjërimi ashtu siç ishte për ata që ishin para jush në mënyrë që të ruheni (prej zjarrit)” Suretu El-Bekare: 183. Ky ajet përmban: 1-Allahu u thërret besimtarëve. Allahu i madhëruar u thërret besimtarëve në emër të besimit, ky emër […]

Mëso rreth sures El Kurejsh “Kurejshët”

SURJA EL-KUREJSH Mekase – 4 vargje Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm (Shkatërrimin e njerëzve të elefantit Allahu e bëri) për të mbrojtur fisin Kurejsh,[1] për t’i mbrojtur ata në udhëtimin që bëjnë dimër e verë.[2] Prandaj le të adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie (Qabes), i Cili i ushqen ata në ditë urie dhe i siguron në ditë […]

Mëso rreth sures “El Ma’un” (Nderi i vogël)

SURJA EL-M‘ÛN Mekase – 7 vargje Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm A e ke parë atë që mohon Ditën e Llogarisë? Ky është ai që i dëbon ashpër jetimët dhe nuk nxit që t’i jepet ushqim të varfrit. Mjerë për ata, të cilët kur falen, janë të pakujdesshëm për namazet, të cilët duan vetëm që të duken […]

Mëso rreth sures En Nasr (Ndihma e Allahut)

SURJA EN-NASR[1] Medinase – 3 vargje Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm Kur të vijë ndihma e Allahut dhe çlirimi (i Mekës) dhe t’i shohësh njerëzit duke hyrë në fenë e Allahut grupe-grupe, atëherë madhëroje me falënderim Zotin tënd dhe kërko falje nga Ai; se Ai është vërtet Pranues i madh i pendimeve. Mesazhi kryesor që përcjell kjo […]

Mëso komentin e sures Mesed

SURJA EL-MESED Mekase – 5 vargje Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm Iu thafshin duart Ebu Lehebit[1] dhe u thaftë në gjithçka! Nuk do ta ndihmojnë atë as pasuria dhe as fitimet e tjera. Ai, me siguri, do të hidhet në zjarrin me flakë të tërbuara, po ashtu edhe gruaja e tij, që mbart drutë e zjarrit, në […]

Mëso komentin e sures Ihlas

Kuptimi i ajeteve të sures IHLAS (Kul hua Allahu) Allahu i Lartësuar, e fillon këtë sure duke thënë: “Thuaj: “Ai është Allahu, Një dhe i Vetëm! Ibn Xherir et Taberi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Thuaju o Muahmed atyre që pyesin për Zotin dhe cilësitë e Tij, se Ai është Allahu të Cilin e adhuron […]

Mëso vlerat e sures Ihlas

SURJA EL-IHLÂS Mekase – 4 vargje Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm Thuaj: “Ai është Allahu, Një dhe i Vetëm! Allahu është Absoluti, të Cilit i përgjërohet gjithçka në amshim. Ai as nuk lind, as nuk është i lindur. Dhe askush nuk është i barabartë (a i krahasueshëm) me Atë!” Shkaku i zbritjes së këtyre vargjeve Ubej bin […]