Tefsir

Mëso rreth sures En Nasr (Ndihma e Allahut)

SURJA EN-NASR[1] Medinase – 3 vargje Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm Kur të vijë ndihma e Allahut dhe çlirimi (i Mekës) dhe t’i shohësh njerëzit duke hyrë në fenë e Allahut grupe-grupe, atëherë madhëroje me falënderim Zotin tënd dhe kërko falje nga Ai; se Ai është vërtet Pranues i madh i pendimeve. Mesazhi kryesor që përcjell kjo […]

Mëso komentin e sures Mesed

SURJA EL-MESED Mekase – 5 vargje Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm Iu thafshin duart Ebu Lehebit[1] dhe u thaftë në gjithçka! Nuk do ta ndihmojnë atë as pasuria dhe as fitimet e tjera. Ai, me siguri, do të hidhet në zjarrin me flakë të tërbuara, po ashtu edhe gruaja e tij, që mbart drutë e zjarrit, në […]

Mëso komentin e sures Ihlas

Kuptimi i ajeteve të sures IHLAS (Kul hua Allahu) Allahu i Lartësuar, e fillon këtë sure duke thënë: “Thuaj: “Ai është Allahu, Një dhe i Vetëm! Ibn Xherir et Taberi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Thuaju o Muahmed atyre që pyesin për Zotin dhe cilësitë e Tij, se Ai është Allahu të Cilin e adhuron […]

Mëso vlerat e sures Ihlas

SURJA EL-IHLÂS Mekase – 4 vargje Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm Thuaj: “Ai është Allahu, Një dhe i Vetëm! Allahu është Absoluti, të Cilit i përgjërohet gjithçka në amshim. Ai as nuk lind, as nuk është i lindur. Dhe askush nuk është i barabartë (a i krahasueshëm) me Atë!” Shkaku i zbritjes së këtyre vargjeve Ubej bin […]

Mëso rreth sures “En Nas” (njerëzit)

SURJA EN-NÂS Mekase – 6 vargje Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i njerëzve, 2. Sundimtari i njerëzve, 3. i Adhuruari (i vetëm me të drejtë) i njerëzve, 4. nga sherri i djallit cytës që fshihet (pasi cyt)  5. e që hedh dyshime në gjokset e njerëzve,  6. (qoftë ai djall) prej xhindeve […]

Mëso rreth sures El Felek (agimi)

SURJA EL-FELEK Mekase – 5 vargje Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i agimit, 2. që të më mbrojë nga sherri i gjithçkaje që Ai ka krijuar 3. dhe nga sherri i natës, kur kaplon terri 4. dhe nga sherri i falltarëve, që fryjnë në nyje (duke bërë magji) 5. dhe nga sherri […]

Dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Nuhut (alejhi selam)

Të gjithë Pejgamberët duke filluar me Nuhun e deri tek Muhamedi (alejhis salatu ues selam) ishin në unanimitet për thirrjen (e njerëzve) në monoteizmin e pastër dhe ndalimin e tyre nga shirku (idhujtaria). Nuhu (alejhis selam) ashtu sikurse edhe Pejgamberët e tjerë, të parën gjë që u thonin njerëzve ishin këto fjalë: “O populli im! […]

Bereqeti i Ramazanit

Profeti ynë i dashur – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – e ka quajtur Ramazanin muaj të begatë. Nga Ebu Hurejrah – radijallahu anhu – përcillet se i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Ju erdhi Ramazani. Një muaj i begatë. Allahu i […]