Tefsir

Mëso rreth sures “En Nas” (njerëzit)

SURJA EN-NÂS Mekase – 6 vargje Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i njerëzve, 2. Sundimtari i njerëzve, 3. i Adhuruari (i vetëm me të drejtë) i njerëzve, 4. nga sherri i djallit cytës që fshihet (pasi cyt)  5. e që hedh dyshime në gjokset e njerëzve,  6. (qoftë ai djall) prej xhindeve […]

Mëso rreth sures El Felek (agimi)

SURJA EL-FELEK Mekase – 5 vargje Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i agimit, 2. që të më mbrojë nga sherri i gjithçkaje që Ai ka krijuar 3. dhe nga sherri i natës, kur kaplon terri 4. dhe nga sherri i falltarëve, që fryjnë në nyje (duke bërë magji) 5. dhe nga sherri […]

Dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Nuhut (alejhi selam)

Të gjithë Pejgamberët duke filluar me Nuhun e deri tek Muhamedi (alejhis salatu ues selam) ishin në unanimitet për thirrjen (e njerëzve) në monoteizmin e pastër dhe ndalimin e tyre nga shirku (idhujtaria). Nuhu (alejhis selam) ashtu sikurse edhe Pejgamberët e tjerë, të parën gjë që u thonin njerëzve ishin këto fjalë: “O populli im! […]

Bereqeti i Ramazanit

Profeti ynë i dashur – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – e ka quajtur Ramazanin muaj të begatë. Nga Ebu Hurejrah – radijallahu anhu – përcillet se i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Ju erdhi Ramazani. Një muaj i begatë. Allahu i […]

Çfarë kuptimi ka fjala e Allahut: “Të mirët janë për të mirat”?

Përgjigje: Ky është ligji i Allahut! Ai që është i mirë dhe martohet me një grua që nuk është e mirë, ose ajo do të bëhet e mirë (do të përmirësohet), ose ai do të bëhet i pistë (si gruaja), ose do të ndahen. Ky është ligj i Allahut të Madhëruar në Lartësi. Ai që […]

Allahu e ruan Kuranit famëlartë!

Prej fakteve që pohojnë vërtetësinë e profetësisë së Muhamedit (alejhi salatu ues selam) është ruajtjta e librit (Kuranit) të cilin Allahu e shpalli tek njerëzit. Ky libër është ruajtur në atë formë që nuk është parë ndonjëherë më parë të ketë ndodhur tek librat qiellorë. Kjo për faktin se vetë Allahu e mori përsipër ruajtjen […]

Tefsir: “Thuaj: ‘Kush i ndaloi stolitë që Allahu krijoi për robërit e Tij, dhe furnizimin e mirë (të pastër)?!”

“Thuaj: ‘Kush i ndaloi stolitë që Allahu krijoi për robërit e Tij, dhe furnizimin e mirë (të pastër)?!’ Thuaj: ‘Ato janë për besimtarët në dynja, dhe të posaçme (vetëm) për ta në Botën Tjetër’. Kështu i shtjellojmë ajetet për njerëzit që dinë.” (Araf: 32) Thotë Imam Kurtubiu: Në këtë ajet ka katër çështje. E para: […]

Atij që Allahu i jep, e do dhe atë që e privon nuk e do, apo…?

Më poshtë është përgjigjia e pyetjes madhore që lind here pas here: “Atij që Allahu i jep e do, dhe atë që e privon nuk e do, apo…? Ibnul Kajjimi – Allahu e mëshiroftë – duke shpjeguar se njerëzit në lidhje me adhurimin dhe kërkimin e ndihmës prej Allahut janë katër lloje thotë: “Lloji i dytë: […]