Çfarë nënkuptojnë ajetet hyrëse të disa sureve që përbëhen nga shkronja?

July 23, 2017

Pyetja e parë nga fetvaja me nr. 6395.

Pyetje: Shpresoj të më sqaroni kuptimin e disa ajeteve si p.sh. “Ha mim. Elif lam mim. Elif lam mim sad. Ajn sin kaf.” A lexohet “ajni” si i tillë, sepse disa mësues thonë se ashtu lexohet? A është kjo prej mrekullisë me anë të së cilës Allahu dëshiron t’i sfidojë gjuhëtarët e Kurejshëve? Apo duhet të themi se nuk e di kuptimin e tyre askush veç Allahut?

Përgjigje: Në lidhje me këtë ka disa mendime nga dijetarët. Mendimi më i saktë është se këto gërma që përmenden në fillimin e disa sureve janë përmendur si pjesë e mrekullisë së Kuranit, Allahu e di më së miri. Kjo për të treguar se krijesat nuk munden të sjellin një të ngjashëm si ky (Kuran), megjithëse ai përbëhet nga këto gërma me të cilat ata i përdorin në jetën e përditshme me njëri-tjetrin. Këtë mendim e ka konsideruar të saktë edhe dijetari i Islamit Ibën Tejmije, gjithashtu e ka pëlqyer si mendim edhe Ebu Haxhaxh el Mizi.

Suksesi vjen vetëm prej Allahut! Paqja dhe nderimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tonë Muhamedin, mbi familjen dhe shokët e tij!

Komisioni i përhershëm i fetvave:

Abdulaziz ibën Baz

Abdullah ibën Gudejan

Abdurrazak Afifi

Përktheu: Ylli Rama

Dosje:

Loading...