Cilat janë gjërat që Allahu i mësoi Ademit?

March 1, 2022

Falënderimi i takon Allahut!

Imam Ibën Kethiri në tefsirin e tij 1/256 ka thënë duke komentuar ajetin: “Dhe Ai ia mësoi Ademit të gjithë emrat.” | El-Bekare: 31.

Mendimi më i saktë është se Ai ia mësoi atij emrat e të gjitha gjërave, çfarë janë, cilësitë e tyre dhe punën që kryejnë,  d.m.th. emrat dhe cilësitë e të gjitha gjërave, të mëdha apo të vogla qofshin.

Për këtë arsye Buhariu në komentin e këtij ajeti në “Kitab et-tefsir” në Sahihun e tij, madje edhe Ibën Kethiri e përmendi zinxhirin e Buhariut nga Enesi, se Profeti sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Besimtarët do mblidhen në ditën e kijametit dhe do të thonë: Sikur të kërkonim dikë që të ndërmjetësojë për ne tek Zoti ynë. Kështu ata do shkojnë tek Ademi dhe do t’i thonë: Ti je babai i të gjithë njerëzve. Allahu të krijoi me dorën e Tij, i urdhëroi engjëjt të të bëjnë sexhde dhe të mësoi emrat e të gjitha sendeve.”

Kjo tregon se Allahu ia mësoi atij emrat e të gjitha gjërave të krijuara, prandaj Ai më pas tha: “Pastaj ua tregoi engjëjve.” | El-Bekare: 31. D.m.th. emrat e sendeve që ia kishte mësuar Ademit.

El Hafidh ibën Haxheri i renditi mendimet e ndryshme në këtë temë në librin e tij “El Fet’h” 8/10, duke thënë: “Janë kundërshtuar përsa i përket kuptimit të emrave. Disa thanë se kjo u referohet emrave të pasardhësve të tij. Disa kanë thënë: Janë emrat e engjëjve, – ose kanë thënë: Janë emrat e llojeve të ndryshme pa hyrë në detaje, ose emrat e gjithçkaje që gjendet në tokë, ose emrat e të gjitha sendeve madje edhe pjatës.”

Imam Sheukani në librin “Fet’hul Kadir” 1/64 ka thënë: Emrat janë fraza ose shprehje, dhe ajo që nënkuptohet janë emrat e objekteve emrat e të cilave Allahu ia mësoi Ademit. Ky është mendimi i shumicës së dijetarëve dhe ky është kuptimi i vërtetë i fjalës ism (emër). Këtë e vërteton fjala “të gjithë” (të gjithë emrat), që tregon se Ai ia mësoi të gjitha emrat dhe nuk la asgjë pavarësisht se çfarë ishin.

Allahu e di më së miri!

Përktheu: Fatjon Isufi

Dosje:

Loading...