Vlera e sures El Fatiha

January 10, 2023

Ebu Sejid ibën el Mual-la radiAllahu anhu tregon duke thënë: Ndërsa po falesha në xhami, i dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ve sel-lem më thirri por unë nuk iu përgjigja. Më pas i thashë: O i Dërguar i Allahut, unë po falesha! Ai më tha: A nuk ka thënë Allahu i Lartësuar: “Përgjigjuni Allahut (duke iu bindur Atij) dhe të Dërguarit të Tij kur ai iu thërret.”
Pastaj më tha: Para se të dalësh nga xhamia do të mësoj një sure e cila është (surja) më e madhe në Kuran. Pastaj më kapi dorën, dhe kur u nis për të dalë nga xhamia i thashë: A nuk më the se do më mësosh një sure e cila është (surja) më e madhe në Kuran? Ai tha: ‘El-hamdu lil-lahi Rabil-alemin’ (surja El Fatiha) e cila është es-sebul-methani (shtatëshja e përsëritur herë pas here, shtatë vargjet e cituara dhe të përsëritura vazhdimisht) dhe Kurani madhështor i cili më është dhënë.”
? E përcjell Buhariu me nr. 4474.

Dosje:

Loading...