Tefsir

Çfarë kuptimi ka fjala e Allahut: “Të mirët janë për të mirat”?

Përgjigje: Ky është ligji i Allahut! Ai që është i mirë dhe martohet me një grua që nuk është e mirë, ose ajo do të bëhet e mirë (do të përmirësohet), ose ai do të bëhet i pistë (si gruaja), ose do të ndahen. Ky është ligj i Allahut të Madhëruar në Lartësi. Ai që […]

Allahu e ruan Kuranit famëlartë!

Prej fakteve që pohojnë vërtetësinë e profetësisë së Muhamedit (alejhi salatu ues selam) është ruajtjta e librit (Kuranit) të cilin Allahu e shpalli tek njerëzit. Ky libër është ruajtur në atë formë që nuk është parë ndonjëherë më parë të ketë ndodhur tek librat qiellorë. Kjo për faktin se vetë Allahu e mori përsipër ruajtjen […]

Tefsir: “Thuaj: ‘Kush i ndaloi stolitë që Allahu krijoi për robërit e Tij, dhe furnizimin e mirë (të pastër)?!”

“Thuaj: ‘Kush i ndaloi stolitë që Allahu krijoi për robërit e Tij, dhe furnizimin e mirë (të pastër)?!’ Thuaj: ‘Ato janë për besimtarët në dynja, dhe të posaçme (vetëm) për ta në Botën Tjetër’. Kështu i shtjellojmë ajetet për njerëzit që dinë.” (Araf: 32) Thotë Imam Kurtubiu: Në këtë ajet ka katër çështje. E para: […]

Atij që Allahu i jep, e do dhe atë që e privon nuk e do, apo…?

Më poshtë është përgjigjia e pyetjes madhore që lind here pas here: “Atij që Allahu i jep e do, dhe atë që e privon nuk e do, apo…? Ibnul Kajjimi – Allahu e mëshiroftë – duke shpjeguar se njerëzit në lidhje me adhurimin dhe kërkimin e ndihmës prej Allahut janë katër lloje thotë: “Lloji i dytë: […]

Muslimani, nuk duhet ta lodhe zemren e tij me polemika te padobishme

“Muslimani, nuk duhet ta lodhe zemren e tij me polemika te padobishme. I Derguari i Allahut (alejhi selam), i ka garantuar nje shtepi ne anet e xhenetit, atij qe e lë polemiken edhe pse eshte ne te drejten. Nese vëren se shoku yt kerkon te polemizoje, thuaji: Mendoje me shume kete teme (per te cilen […]

Dhjetë netët

Allahu i Lartesuar u betua në dhjetë netët duke thënë: “Betohem për muzgun e agimit dhe për dhjetë netët (e para te dhul hixhes).” [El Fexhr 1-2]. Ato janë për qëllim në fjalën e Allahut: “Dhe të përmendin Emrin e Allahut në ditët e caktuara.” Haxhxh 28. Kështu e komenton Ibën Abasi radijAllahu anhuma. Si […]

“Ky Kuran më është shpallur…”

“Ky Kuran më është shpallur, në mënyrë që nëpërmjet tij t’ju tërheq vërejtjen juve dhe kujtdo që i përcillet.” En’ame 19. Rabij bin Enes thoshte: “Ai që vërtetë ndjek hapat e të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem duhet t’i ftojë njerëzit (tek Allahu) në mënyrën që i ftoi Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem […]

Ibn Kajimi per zemren e paster

Imam Ibn Kajimi në librin e tij “Ed-Da ue ed-Deua” (faqe: 282) thotë: “Mos mendo se fjala e Allahut të Lartësuar: “Me të vërtetë të devotshmit janë në mirësi dhe keqbërësit janë në zjarr” (Infitar: 13-14) është e veçantë vetëm për botën tjetër, por përkundrazi ata janë në mirësi në të tre vendbanimet e tyre (në dynja, varr dhe në ahiret) si dhe ata të tjerët janë në zjarr në të tri vendbanimet e tyre.

E ku ka më mirësi në dynja se sa devotshmëria e zemrës, qetësisë së shpirtit, njohjes së Zotit të Lartësuar dhe dashurisë së Tij, dhe të punosh ashtu siç donë Ai?! Dhe a ka jetë në realitet veç jetës së zemrës së pastër?!

Allahu i Lartësuar e ka lavdëruar të dashurin e Tij Ibrahimin –alejhi selam- për zemrën e pastër të tij ku thotë: “Dhe prej pasuesve të tij është Ibrahimi kur i erdhi Zotit të tij me zemër të pastër” (Safat: 83-84) si dhe ka thënë për tu kur ai tha: “Ditën që nuk bën dobi as pasuria e as fëmija veç atij që vjen me zemër të pastër” (Shuara 88-89).

Zemra e pastër është ajo zemër e cila është e pa cenuar nga shirku, smira, urrejtja, koprracia, mendjemadhësia, dashurisë së dynjasë dhe postit. Ajo është e pa cenueshme nga çdo gjë që të largon nga Allahu, si dhe është e pa cenueshëm nga çdo dyshim që kundërshton lajmin e Tij, si dhe është e pa cenueshme nga çdo epsh që kundërshton urdhrin e tij, si dhe është e pa cenueshme nga çdo dëshirë që bie ndesh me dëshirën e Tij, ajo është e pa cenueshme nga çdo ndarje që e ndan atë prej Allahut.