Tefsir

Muslimani, nuk duhet ta lodhe zemren e tij me polemika te padobishme

“Muslimani, nuk duhet ta lodhe zemren e tij me polemika te padobishme. I Derguari i Allahut (alejhi selam), i ka garantuar nje shtepi ne anet e xhenetit, atij qe e lë polemiken edhe pse eshte ne te drejten. Nese vëren se shoku yt kerkon te polemizoje, thuaji: Mendoje me shume kete teme (per te cilen […]

Dhjetë netët

Allahu i Lartesuar u betua në dhjetë netët duke thënë: “Betohem për muzgun e agimit dhe për dhjetë netët (e para te dhul hixhes).” [El Fexhr 1-2]. Ato janë për qëllim në fjalën e Allahut: “Dhe të përmendin Emrin e Allahut në ditët e caktuara.” Haxhxh 28. Kështu e komenton Ibën Abasi radijAllahu anhuma. Si […]

“Ky Kuran më është shpallur…”

“Ky Kuran më është shpallur, në mënyrë që nëpërmjet tij t’ju tërheq vërejtjen juve dhe kujtdo që i përcillet.” En’ame 19. Rabij bin Enes thoshte: “Ai që vërtetë ndjek hapat e të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem duhet t’i ftojë njerëzit (tek Allahu) në mënyrën që i ftoi Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem […]

Ibn Kajimi per zemren e paster

Imam Ibn Kajimi në librin e tij “Ed-Da ue ed-Deua” (faqe: 282) thotë: “Mos mendo se fjala e Allahut të Lartësuar: “Me të vërtetë të devotshmit janë në mirësi dhe keqbërësit janë në zjarr” (Infitar: 13-14) është e veçantë vetëm për botën tjetër, por përkundrazi ata janë në mirësi në të tre vendbanimet e tyre (në dynja, varr dhe në ahiret) si dhe ata të tjerët janë në zjarr në të tri vendbanimet e tyre.

E ku ka më mirësi në dynja se sa devotshmëria e zemrës, qetësisë së shpirtit, njohjes së Zotit të Lartësuar dhe dashurisë së Tij, dhe të punosh ashtu siç donë Ai?! Dhe a ka jetë në realitet veç jetës së zemrës së pastër?!

Allahu i Lartësuar e ka lavdëruar të dashurin e Tij Ibrahimin –alejhi selam- për zemrën e pastër të tij ku thotë: “Dhe prej pasuesve të tij është Ibrahimi kur i erdhi Zotit të tij me zemër të pastër” (Safat: 83-84) si dhe ka thënë për tu kur ai tha: “Ditën që nuk bën dobi as pasuria e as fëmija veç atij që vjen me zemër të pastër” (Shuara 88-89).

Zemra e pastër është ajo zemër e cila është e pa cenuar nga shirku, smira, urrejtja, koprracia, mendjemadhësia, dashurisë së dynjasë dhe postit. Ajo është e pa cenueshme nga çdo gjë që të largon nga Allahu, si dhe është e pa cenueshëm nga çdo dyshim që kundërshton lajmin e Tij, si dhe është e pa cenueshme nga çdo epsh që kundërshton urdhrin e tij, si dhe është e pa cenueshme nga çdo dëshirë që bie ndesh me dëshirën e Tij, ajo është e pa cenueshme nga çdo ndarje që e ndan atë prej Allahut.

Shkaqet e konflikteve të shumta që hasen sot në mesin e muslimanëve

Shkaqet e konflikteve të shumta që hasen sot në mesin e muslimanëve

Cdokush i cili merr pjesë në jetën e shoqërisë islame në mënyrë aktive, vëren me keqardhje të madhe konfliktet e shumta, zënkat, msopajtimet, të cilat e bëjnë njeriun të ndjehet në siklet të madh dhe me të drejtë të pyesë me zë apo pa zë: pse vallë e gjithë kjo?

A nuk na takon neve si besimtarë muslimanë, si pasues të Librit të Allahut dhe Sunetit të Profetit, që të jemi njerëzit më parësorë për tu bashkuar rreth kushtetutës më të drejtë, normave më fisnike, afrimitetit që nuk mund të arrihet në asnjë lloj metode tjetër përvec islamit? A nuk duhet të jemi më dashamirësit për njëri-tjetrin? A nuk i kemi rrugët e zgjidhjes së gjykimit të drejtë dhe dhënies fund këtyre belave ose më së paku minimizimi i tyre në atë që kemi mundësi?

Ndaj është e nevojshme që të njohim shkaqet e këtyre mospajtimeve dhe konflikteve ashtuqë t`u ruhemi paraprakisht dhe të pastrojmë dhe korrigjojmë vetet nëse jemi të zhytur në ndonjë prej tyre , në mënyrë që të kontribuojmë sadopak sinqerisht në shuarjen e konflikteve

Komentimi i Kur’anit Madhështor

Parathënie e Tefsirit të Ibnu Kethirit.

Autor: Hafizi Ebul Fida’ Ismail ibën Umer ibën Kethir El-Kureshij Ed-Dimeshkij

(700-774 sipas Hixhretit)

Shejkhu dhe imami i famshëm, mjeshtri që ka përvetësuar dhe mësuar përmendësh, Imadud-Dijn Ebul-Fida’ ibën khatijb Ebi Hafs Umer ibën Kethir El-Basrauij Esh-Shafi’ij (Allahu e mëshiroftë dhe qoftë i kënaqur me të) thotë:

Gjithë falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut, i Cili e çeli Librin e Tij me falënderim dhe thotë:”Gjithë falënderimet dhe lavdërimet janë për Allahun, Zotin e gjithë botëve. I Gjithëmëshirshmi, Mëshirploti. I Vetmi Zotërues dhe Sundues i Ditës së Shpërblimit.” (El-Fatiha 2-4) Ai përsëri thotë: ”Gjithë falënderimet dhe lavdërimet janë për Allahun i Cili i ka dërguar robit të Tij (Muhamed) Librin dhe nuk ka sjellë e nuk ka lejuar në të asnjë shtrembërim. (Ai e ka bërë atë) të Drejtë e të Qartë për t’u tërhequr vëmendjen (mosbesimtarëve) për ndëshkim të ashpër prej Tij dhe për të përgëzuar besimtarët që punojnë drejtësi, se ata do të kenë shpërblim të vyer (Xhenetin) . Ata do të banojnë aty përherë. Dhe për të këshilluar ata të cilët thanë:Allahu ka lindur bir (ose bij e fëmijë). Asnjë dije nuk kanë ata për një gjë të tillë, as edhe të parët e tyre. Fjalë e rëndë del nga goja e tyre. Ata nuk thonë gjë tjetër veçse gënjeshtër.” (El-Kehf 1-5) Ai e çeli krijimin e Tij me falënderim dhe lavdërim.Ai thotë: ”Gjithë falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut i Cili krijoi qiejt dhe tokën, solli errësirën dhe dritën, megjithatë ata që nuk besojnë mbajnë të tjerë si të barabartë me Zotin e tyre.” (En-Aam 1) Ai e mbylli atë me falënderim dhe lavdërim, ku thotë pasi përmendi përfundimin e banorëve të Xhenetit dhe atyre të zjarrit: ”Dhe do të shihni melaiket të rrethojnë Arshin (e Allahut) nga të gjitha anët duke lartësuar Lavditë e Zotit të tyre. Dhe ata(gjithë krijesat) do të gjykohen drejt e me të vërtetën dhe do të thuhet: Gjithë falënderimet dhe lavdërimet janë për Allahun, Zotin e gjithë botëve.” (Ez-Zumer 75)

Shpjegimi i Ajetit 115 nga Suretu Nisa

“Kushdo që e kundërshton të Dërguarin, pasi i është dhënë udhëzimi dhe ndjek rrugë tjetër nga ajo e besimtarëve, Ne e lëmë të ecë andej nga është nisur dhe do ta përcëllojmë në zjarrin e Xhehenemit; eh, sa vendbanim i keq që është ai!” Nisa: 115.
Fjala e Allahut: “Këdo që e kundërshton të Dërguarin, pasi i është dhënë udhëzimi” ka kuptimin: ai i cili ndjek rrugë tjetër pos asaj së sheriatit me të cilën erdhi me të i dërguari i Allahut -paqja dhe nderimi i Allahut qoftë mbi të-, në mënyrë që ai të jetë në një anë dhe sheriati në anën tjetër, dhe e gjithë kjo me qëllim prej tij pasi atij iu bë e qartë e vërteta […]

Njohje e Shkurtër me Tefsirin

Tefsiri në gjuhën arabe vjen nga fjala “el fesr” që do të thotë: zbulesë e diçkaje të mbuluar.
Ndërsa në termin fetar tefsiri nënkupton: Sqarimin e kuptimeve të fjalëve të Allahut.
Mësimi i tefsirit është i domosdoshëm e themi këtë duke u bazuar në fjalën e Allahut që thotë: “Ky (Kuran) është një libër i bekuar, që Ne ta kemi zbritur ty (Muhamed), për të përsiatur mbi vargjet e tij dhe për t’u këshilluar me të mendarët.” Si dhe në ajetin tjetër ku thotë: “Vallë, a nuk përsiatin ata për Kuranin apo i kanë zemrat të kyçura?!” […]