Author: Ibn Kethir

Shpjegimi i Ajetit 115 nga Suretu Nisa

“Kushdo që e kundërshton të Dërguarin, pasi i është dhënë udhëzimi dhe ndjek rrugë tjetër nga ajo e besimtarëve, Ne e lëmë të ecë andej nga është nisur dhe do ta përcëllojmë në zjarrin e Xhehenemit; eh, sa vendbanim i keq që është ai!” Nisa: 115.
Fjala e Allahut: “Këdo që e kundërshton të Dërguarin, pasi i është dhënë udhëzimi” ka kuptimin: ai i cili ndjek rrugë tjetër pos asaj së sheriatit me të cilën erdhi me të i dërguari i Allahut -paqja dhe nderimi i Allahut qoftë mbi të-, në mënyrë që ai të jetë në një anë dhe sheriati në anën tjetër, dhe e gjithë kjo me qëllim prej tij pasi atij iu bë e qartë e vërteta […]