Author: Shejh Muhamed Nasirudin Albani

Kush e thërret ezanin për 12 vjet…

Vlera e thirrjes së ezanit dhe vlera e muezinit! Ibn Umeri – Allahu qoftë i kënaqur prej tij –  përcjell se Pejgamberi – paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Ai i cili e thërret ezanin dymbëdhjetë vite i bëhet obligim Xheneti, dhe i shkruhet atij për ezanin – sa herë që e thërret […]

Shejh Albani mbi publikimin e kasetave dhe librave nga joselefitë

Shejh Albani mbi publikimin e kasetave dhe librave nga joselefitë
Fetawa Xhiddeh, nr.9, fundi i anës B

Pyetësi: Unë punoj me incizime islamike (audio kaseta). Kam pasur rastin të pyesja disa dijetarë rreth asaj që ka të bëjë me përgjegjësinë për publikimet e kasetave të disa prej atyre që nuk përshkojnë metodologjinë e Selefëve; ata, për shembull, u përkasin disa prej grupeve në skenë (të dawetit), si el-Ihwan el-Muslimîn apo etTeblîg, apo të ngjashme me këto. Disa prej tyre (dmth dijetarët) dhanë fetwa se unë hiç s’duhet të incizoj apo të publikoj këto kaseta, kurse disa të tjerë thanë:”Zgjidh prej tyre atë që e sheh si të përshtatshme dhe që nuk kundërshton metodologjinë e Selefëve”. Kështu, konfuzioni nuk më është larguar deri tani. E lus Allahun e madhërishëm që t’i japë fund këtij konfuzioni me atë që mendoni dhe na sugjeroni në këtë fushë. Allahu ju shpërbleftë me të mira.

Shejh Albani: Tek unë s’ka fije dyshime se qëndrimi i dytë që përmende nga dijetarët, është i sakti. “Urtësia është gjë e humbur e besimtarit. Kurdo që ai ta dëgjojë, e merr atë”. Ky hadith, ndonëse është hadith i dobët, s’është i saktë. Disa persona, të ngazëllyer me këtë (thënie), e shkruajnë në tabela dhe e varin atë si pikturë në dhoma me supozimin se ky është një hadith nga pejgamberi (salallahu alejhi ue selam), kurse kjo s’është vërtetuar…

Si duhet kuptuar toleranca me bidatçiun?

Pyetesi: Persa i takon fjales se tij, “Tolerance” a nuk eshte i mendimit shejhu yne, se kjo bie ndesh me ate qe percillet nga i Derguari i Allahut, shoket e tij dhe selefet e ketij umeti. Te cilet terhiqnin verejten nga bidati, vecanerisht ne fjalet e Berbeharit te cilat i keni permendur ne disa libra tuaj ku thote: Kini kujdes nga bidatet e vogla sepse ato kthehen e behen bidate te medha. Apo fjala e Ibn Mesudit ndaj atyre njerezve qe ishin mbledhur ne xhami per dhiker e deri ne fund te hadithit te cilin e transmeton edhe Ebu Musa el Eshari ku thote: Une i pashe ata njerez (qe ishin mbledhur per dhiker) duke na (goditur me arme) luftuar ne betejen e Nehrauanit. Pra fjala e tij “Tolerance” a perben ndonje problem?

Si duhet ta komentojmë Kuranin Fisnik

Gjëja e parë me të cilën komentohet Kurani është vetë Kurani sëbashku me Sunetin -me Sunet do kuptojmë fjalët, veprat dhe aprovimet e Profetit -paqja dhe nderimet e Allahut qofshin mbi të– pastaj komentohet me shpjegimet e dijetarëve ku të parët e tyre janë sahabët, shokët e Profetit -paqja dhe nderimet e Allahut qofshin mbi të- dhe ndër më të dalluarit e tyre (në këtë fushë) ishte Abdullah bin Mesudi, kjo sepse ai e ka shoqëruar Profetin -paqja dhe nderimet e Allahut qofshin mbi të- që herët dhe sep ai i ka kushtuar rëndësi të madhe pyetjeve që ia drejtonte Profetit -paqja dhe nderimet e Allahut qofshin mbi të- rreth Kuranit dhe shpjegimit të tij. Pastaj vjen Abdullah bin Abasi për të cilin ka thënë Ibn Mesudi: Ai është përkthyesi (komentuesi) i Kuranit. Pastaj vijnë sahabët e tjerë, çdo sahabij nga i cili është transmetuar se ka komentuar ajet nga Kurani -dhe nuk është kundërshtuar nga sahabët e tjerë në atë koment- e pranojmë atë tefsir me kënaqësi, dorëzim e pranim. Nëse nuk gjejmë koment nga sahabët e kemi detyrë të marrim nga tabiinët të cilët i kushtuan rëndësi marrjes së tefsirit nga sahabët si psh Seid bin Xhubejri, Tavusi, etj të cilët u bënë të njohur për tefsirin që morën nga disa prej sahabëve e në veçanti nga Ibn Abasi […]

"Merr nga Kurani ç'të duash për çfarë të duash" a është i saktë ky hadith?

Pyetja 1) Shejh i nderuar: Lexova në një libërth një hadith në të cilin thuhej: “Merr nga Kurani ç’të duash për çfarë të duash“[1]. A është i saktë ky hadith? Na jepni përfitim në këtë çështje Allahu ju shpërbleftë. Përgjigje: Ky hadith: “Merr nga Kurani ç’të duash për çfarë të duash” është i përhapur nëpër […]

Kjo është thirrja jonë

Ajo që duam të vëmë në dukje është fakti se bota sot, për fat të keq, është zbrazur nga dijetarët që dikur mbushnin këtë tokë të gjerë me dijen e tyre, dhe që e përhapnin atë në radhët e umetit islam.
Gjendja sot ka mbërritur në një cak të tillë që, siç thuhet në një shembull: E kur numëroheshin ishin të pakët, e sot janë bërë më të pakët se të paktit.
Ne shpresojmë prej Allahut të Madhëruar që Ai të na bëjë neve prej kërkuesve të dijes, të cilët me të vërtetë ndjekin dijetarët dhe ecin ndershmërisht në rrugën e tyre.

Kur fillohet agjërimi i Ramazanit?

  Ndryshimi i vendeve. Shejh Albani thotë: “Poshtë këtij titulli autori i librit Fikhu Suneh përmendi tri mendime medhhebesh. I pari: Mendimi i shumicës së dijetarëve që nuk e marin parasysh ndryshimin e vendeve duke u bazuar në fjalën e profetit as që thotë: “Shihni hënën dhe agjëroni dhe shihni hënën e hani.” Mutefekun Alejhi, […]