Dhjetë netët

October 2, 2013

Allahu i Lartesuar u betua në dhjetë netët duke thënë: “Betohem për muzgun e agimit dhe për dhjetë netët (e para te dhul hixhes).” [El Fexhr 1-2].

Ato janë për qëllim në fjalën e Allahut: “Dhe të përmendin Emrin e Allahut në ditët e caktuara.” Haxhxh 28. Kështu e komenton Ibën Abasi radijAllahu anhuma.

Si dhe në fjalën e Allahut: “Të cilat ia shtuam edhe me dhjetë të tjera.” El A’raf 142. Kështu e komenton Muxhahidi.

Përktheu: Fatjon Isufi

udhaebesimtareve

Loading...