Mëso rreth sures El Fatiha

March 1, 2020

Surja El Fatiha Sure e zbritur në Mekë.

Qëllimi i sures el Fatiha: Realizimi i nënshtrimit të sinqertë dhe të plotë ndaj Allahut të Lartësuar.

Komenti: Është quajtur me emrin El Fatiha (hapja) sepse me këtë sure hapet dhe fillon libri i Allahut. Gjithashtu, është quajtur “Umu el Kuran” (nëna e Kuranit) për shkak të përmbledhjes që kjo sure u bën temave kyçe të Kuranit siç është; monoteizmi, adhurimi ndaj Allahut etj. Ajo është surja më madhështore e Kuranit dhe është surja e shtatë ajeteve që përsëriten (në çdo namaz që falim).

1-“Me emrin e Allahut” filloj leximin e Kuranit, duke kërkuar ndihmën e Tij dhe duke marrë begati nga përmendja e emrit të Tij.

Bismilahi ka përmbledhur në vetvete tri emra të bukur të Allahut, që janë: 1- Allah: Që nënkupton të adhuruarin e vërtetë. Ky emër konsiderohet i përveçëm dhe nuk lejohet të emërtohet askush tjetër veç Tij. 2- Er Rrahman: I Gjithëmëshirshmi, Ai është i Gjithëmëshirshëm me Qënien e Tij. 3- Er Rrahijm: Mëshirëploti ose Ai që ka mëshirë të vazhdueshme, prandaj me mëshirën e Vet Ai mëshiron kë të dojë nga krijesat dhe në veçanti robërit besimtarë.

2-Çdo lavdërim i përket Allahut, Zotit të botëve.” Lavdërimi i plotë dhe të gjitha llojet e falënderimit që i përkasin cilësive të plota dhe të nderuara i takojnë vetëm Atij dhe askujt tjetër. Ai është zotëruesi i gjithçkaje, krijuesi dhe orientuesi i saj. Botëve: Është shumësi i fjalës botë dhe këtu përfshihet çdo send tjetër përveç Allahut të Lartësuar.

3- “… të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit”, lavdërim ndaj Allahut pas falënderimit që u përmend në ajetin e mësipërm.

4-Sunduesit të Ditës së Gjykimit.” Lavdërim ndaj Allahut duke përmendur se Ai është Sunduesi i gjithçkaje që ka për të ndodhur në ditën e gjykimit, atë ditë kur askush askujt nuk do t’i bëjë dobi. Dita e gjykimit është dita e llogarisë dhe e shpërblimit.

5- “Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë.” Ty të veçojmë me të gjitha llojet e adhurimeve dhe bindjeve. Nuk të bëjmë ortak askënd dhe vetëm prej Teje kërkojmë ndihmë në të gjitha çështjet tona. Në dorën Tënde qëndron mirësia dhe askush nuk mund të ndihmojë veç Teje.

6- “Udhëzona në rrugën e drejtë!” Na oriento në udhën e drejtë dhe na mundëso të ecim në të, na bëj të qëndrueshëm në këtë rrugë dhe na i shto udhëzimin. Rruga e drejtë është rruga e qartë që nuk ka shtrembërime. Kjo rrugë është Islami me të cilin Allahu dërgoi Pejgamberin sal-lAllahu alejhi ve sel-lem.

7- “Në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi e jo në të atyre që kanë shkaktuar zemërimin Tënd, as në të atyre që janë të humbur!” Në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi duke i udhëzuar, siç janë; Pejgamberët, të sinqertit, dëhmorët dhe njerëzit e mirë, e sa shokë të mirë janë ata! Dhe jo në rrugën e atyre që kanë shkaktuar zemërimin Tënd, të cilët e njohën të vërtetën por nuk e ndoqën atë si rasti i hebrejve. E as në rrugën e atyre që janë të humbur nga e vërteta dhe nuk u udhëzuan drejt saj për shkak të pakujdesisë së tyre në kërkimin e së vërtetës dhe udhëzimit për tek ajo, si rasti i të krishterëve.

Dobitë e ajeteve:

– Allahu e hapi librin e Tij me “bismilahin” me qëllim që t’i orjentojë robërit e Tij që punët dhe fjalët t’i fillojnë me këtë fjalë, duke kërkuar vetëm prej Tij ndihmën dhe suksesin.

– Prej udhëzimit që praktikojnë robërit e mirë të Allahut është se ata i bëjnë lutjet duke lavdëruar dhe falënderuar Allahun e Lartësuar fillimisht, pastaj shprehnin kërkesat e tyre.

– Allahu na tërheq vëmendjen nga neglizhenca në kërkimin e së vërtetës siç vepruan të krishterët e humbur, si dhe nga mosveprimi me të vërtetën pas njohjes së saj siç vepruan hebrejtë të cilët shkaktuan zemërimin e Allahut.

– Kjo sure na tregon se imani i plotë arrihet duke kryer adhurime të sinqerta ndaj Allahut dhe duke kërkuar vetëm ndihmën e Tij dhe të askujt tjetër.

Marrë nga libri: “Tefsir el Mujeser”.

Autor: Grup dijetarësh.

Përktheu: Fatjon Isufi

Dosje:

Loading...