Hadith

Një hadith shtatë dobi.

Një hadith shtatë dobi. “Dhe do të dalë ngë Zjarri ai që thotë: ‘La ilahe il lall llah’ dhe në zemrën e tij ka mirësi (apo besim) sa pesha e grimcës.” Bukhari. Disa nga dobitë e këtij hadithi: 1. Kundërshton grupin e humbur “murxhieh” të cilët thonë: “Besimi është vetëm me zemër, puna nuk është […]

Diturinë do ta mbartin në çdo brez të drejtët

Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Këtë dituri (diturinë fetare) do ta mbartin në çdo brez të drejtët. Ata largojnë prej saj ndryshimet që sjellin ekstremistët, pretendimet e njerëzve të së kotës (shpikjet në fe), dhe keqinterpretimet e injorantëve”. Hasenun li ghajrih. Hadithi është i mirë me rrugët […]

“Feja është këshillë”

“Feja është këshillë” (Muslim) Hasen el Basrij ka thënë: “Një nga shokët e Profetit – sal lall llahu alejhi ue sel lem – ka thënë: Pasha Atë në dorë të të cilit është shpirti im, nëse dëshironi do tju betohem për Allahun se prej robërve më të mirë të Allahut janë ata që e bëjnë […]

Sa i mirë është shpërblimi i punë-mirëve

“Sa i mirë është shpërblimi i punë-mirëve”! (Ali Imran: 136) Nga Ebu Umameh – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcillet se i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Kush del nga shtëpia e tij i pastruar, për të falur një namaz të detyrueshëm, shpërblimi […]

Histori të bukura të treguara nga profeti -alejhi selam-. Historia e shtatëmbëdhjetë.

Histori të bukura të treguara nga profeti -alejhi selam-. Historia e shtatëmbëdhjetë. Ebu Hurejra -radiallahu anhu- tregon se profeti -alejhi selam- ka thënë: “Dy burra nga Beni Israilët të vëllazëruar me njëri-tjetrin: njëri përpiqej shumë në adhurime kurse tjetri gjynahqar. Ai që përpiqej në adhurime e shihte gjithnjë shokun e tij në gjynahe dhe i […]

Çfarë lexonte Profeti (alejhi selam) në namazin e drekës?

Na ka treguar Ebu Bekr bin Ebi Shejbeh: Na ka treguar Ebu Daud et-Tajalisiju: Nga Shu’beh: Nga Simaku: Nga Xhabir bin Semurah se: “Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në namazin e drekës lexonte “Sebbihisme Rabbike el-Eala.” [El-Eala]. Ndërsa në namazin e sabahut lexonte më gjatë sesa kjo.” Muslimi Shpjegimi Shejh Abdulaziz bin Abdullah er-Raxh’hi (Allahu […]

Ktheje pra fytyrën tënde në drejtim të Xhamisë së Shenjtë (Kabes)!

Transmetohet nga Ibën Umeri radijAllahu anhu se ka thënë: Ndërsa njerëzit ishin në Kuba, duke falur namazin e sabahut, erdhi dikush dhe tha: “Të Dërguarit të Allahut iu shpall sot diçka nga Kurani dhe u urdhërua të kthehej nga Kibla, prandaj kthehuni nga Kibla!” Ndërkohë fytyrat e tyre ishin të kthyera nga Shami, dhe ata […]