Largimi i dijes është prej shenjave të Kiametit

November 15, 2017

Transmetohet nga Enesi radijAllahu anhu se i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Prej shenjave të Kiametit janë; ngritja (humbja) e dijes, përhapja e injorancës, konsumimi i alkoolit dhe përhapja (shfaqja) e imoralitetit.

Shejh Zejd el-Medkhalij, Allahu e mëshiroftë ka thënë: Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka sqaruar se dituria fetare do të ngrihet në kohën e fundit. Kur të ngrihet (largohet) dituria fetare atëherë vendin e saj do ta zërë injoranca. Kur të largohet drita e dijes atëherë vendin e saj do ta zërë errësira e injorancës dhe humbjes. Pra, nuk ndriçohen mendjet, as zemrat dhe as toka me gjatësinë dhe gjerësinë e saj vetëm se me dituri fetare. E kur të ngrihet dituria fetare kjo do të ndodhë me marrjen (vdekjen) e dijetarëve, siç ka thënë Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në sqarimin e ngritjes së diturisë: “Me të vërtetë, Allahu i Lartësuar nuk e merr diturinë duke e tërhequr atë nga njerëzit, por e merr duke marrë dijetarët derisa të mos lërë më asnjë dijetar. Atëherë njerëzit do marrin (për dijetarë dhe drejtues) disa injorantë. Ata pyeten e përgjigjen (japin fetva) pa dije dhe kështu humbasin veten dhe i humbasin edhe të tjerët.” E kjo patjetër që do të ndodhë sepse hadithi është prej mrekullive të Profetit, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem.

Marrë nga libri: “Nuz’hetu el-karij fi sherhi kitabil-ilmi min sahihil-Buharij”.

Përktheu: Unejs Sheme

Dosje:

Loading...