Hadith

Histori të bukura të treguara nga profeti Muhamed alejhi selam -Historia 15- (Pjesa e parë)

Histori të bukura të treguara nga profeti Muhamed alejhi selam (Paqja e Zotit qoftë mbi të) Historia e pesëmbëdhjetë Ebu Hurejra radijallahu anhu – Zoti qoftë i kënaqur prej tij, tregon se Profeti alejhi selam ka thënë: “Një burrë u nis nga fshati i tij për t’i shkuar për vizitë dikujt në një fshat tjetër. […]

Histori të bukura të treguara nga Profeti -alejhi selam- Historia e katërmbëdhjetë (Pjesa 3)

E njëmbëdhjeta: Marrja e shembujve është mënyrë profetike në qartësimin e vlerave të porosive të Allahut. Këtë e gjejmë në këtë hadith por e gjejmë edhe shumë qartë edhe në Kuran siç thuhet në ajetin: “Shembulli i atyre që marrin kujdestarë të tjerë veç Allahut janë si shembulli i merimangës e cila ka ndërtuar një […]

Histori të bukura të treguara nga Profeti -alejhi selam- Historia e katërmbëdhjetë (Pjesa 2)

E pesta: Frika e madhe e profetëve prej Allahut të madhëruar dhe kjo merret nga reagimi i Jahjës -alejhi selam- sepse sa më shumë të shtohet dija aq shumë shtohet frika. Allahu i madhëruar në Kuran thotë: “Me të vërtetë frikë Allahun e kanë dijetarët” suretu Fatir: 28. Ibn Abasi -radiallahu anhu- në komentimin e […]

Histori të bukura të treguara nga Profeti -alejhi selam- Historia e katërmbëdhjetë

Histori të bukura të treguara nga Profeti -alejhi selam-. Historia e katërmbëdhjetë. El-Harith El-Esharij -radiallahu anhu- tregon se Profeti -alejhi selam- ka thënë: “Allahu e porositi Jahjën birin e Zekerijës -alejhi selam- për pesë punë që ti bëjë ai vet dhe ti urdhërojë Beni Israilët ti bëjnë ato, mirëpo ai u vonua. Atëherë Isa -alejhi […]

“Mos i detyroni të sëmurët tuaj të hanë dhe të pinë”

Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Mos i detyroni të sëmurët tuaj të hanë dhe të pinë, sepse ata i ushqen Allahu dhe u jep të pijnë” (Es sahihah: 727) Me renditjen e shejkh Mesh’hur Hasen hadithi: 3325. Për këtë arsye edhe mjekët thonë: As dieta e as […]

Disa veçori të Shamit “Xhamia e begatë e Aksasë”

Disa veçori të Shamit.   Veçoria e katërt: Xhamia e begatë e Aksasë. Në Sham bie xhamia e begatë e Aksasëose ndrysheBejtul-Makdis. Ajo gjendet në Palestinë në qytetin e vjetër “Ilija” ose ndryshe “El-Kuds”siç i thonë myslimanët ose ndryshe “Jerusalem” siç njihet nga bota e krishterë.   Emrat e xhamisë së Aksasë dhe kuptimet e […]

Disa veçori të Shamit, Kudsit dhe xhamisë së Aksasë (Pjesa e dytë)

Disa veçori të Shamit, Kudsit dhe xhamisë së Aksasë. Veçoria e tretë: Shami, vendi i hixhretit (emigrimit) të Ibrahimit -alejhi selam- dhe i besimtarëve të sinqertë të këtij ymeti pas tij. Hixhreti për hir të Allahut është lënia e vendit të shirkut dhe të kufrit për në një vend tjetër ku mundesh të adhurosh Allahun […]

O ju të rinj! Merreni këtë porosi Profetike!

Hadithi i gjashtë Transmetohet nga AbdullahibnMesudi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) se ka thënë: i dërguari i Allahut (paqja dhe nderimi i Allahut qoftë mbi të) ka thënë: “O rini! Ai i cili ka mundësi prej jush që të martohet le të martohet. Sepse martesa është ndihmësi më i mirë për të ruajtur shikimin […]