Hadith

Diturinë do t’a mbartin të drejtët

Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Këtë dituri (diturinë fetare) do t’a mbartin të drejtët në çdo brez. Ata largojnë prej saj ndryshimet që sjellin ekstremistët, pretendimet e njerëzve të së kotës (shpikjet në fe), dhe keqinterpretimet e injorantëve.” Hasenun li gajrih. Hadithi është i mirë me rrugët […]

Feja është këshillë

“Feja është këshillë.” (Muslimi) Hasen el Basri transmeton se një nga shokët e Profetit – sal lall llahu alejhi ue sel lem – ka thënë: “Pasha Atë në dorë të të Cilit është shpirti im! Nëse dëshironi do i’u betohem për Allahun se prej robërve më të mirë të Allahut janë ata që e bëjnë […]

Sa i mirë është shpërblimi i atyre që punojnë

“Sa i mirë është shpërblimi i atyre që punojnë!” Ali Imran: 136. Nga Ebu Umameh – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcillet se i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Kush del nga shtëpia e tij i pastruar për të falur një namaz të […]

Histori të bukura të treguara nga Profeti – Historia e shtatëmbëdhjetë

Histori të bukura të treguara nga Profeti -alejhi selam-. – Historia e shtatëmbëdhjetë – Ebu Hurejra -radiallahu anhu- tregon se Profeti -alejhi selam- ka thënë: “Dy burra nga Beni Israilët të vëllazëruar me njëri-tjetrin, njëri përpiqej shumë në adhurime kurse tjetri ishte gjynahqar. Ai që përpiqej në adhurime e shihte gjithnjë shokun e tij në […]

Çfarë lexonte Profeti në namazin e drekës?

Na ka treguar Ebu Bekr ibën Ebi Shejbeh; Na ka treguar Ebu Daud et-Tajalisi nga Shu’beh, nga Simaku, nga Xhabir bin Semurah duke thënë: Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) në namazin e drekës lexonte; “Sebbihisme Rabbike el-Eala.” [El-Eala]. Ndërsa në namazin e sabahut lexonte më gjatë sesa kjo.” Transmeton Muslimi. Shpjegimi: Shejh Abdulaziz bin Abdullah […]

Ktheje fytyrën në drejtim të Xhamisë së Shenjtë

Transmetohet nga Ibën Umeri (radijAllahu anhu) se ka thënë: Ndërsa njerëzit ishin në Kuba duke falur namazin e sabahut, erdhi dikush dhe tha: “Të Dërguarit të Allahut iu shpall sot diçka nga Kurani dhe u urdhërua të kthehej nga Kibla, prandaj kthehuni nga Kibla!” Ndërkohë fytyrat e tyre ishin të kthyera nga Shami dhe ata […]

Histori të bukura të treguara nga Profeti – Historia e pesëmbëdhjetë (2)

E gjashta: Vëllazëria që do Allahu duhet të jetë e sinqertë për Të, sepse siç e vumë re në hadith meleku e pyeti dy herë: E ke të afërt personin që e viziton? Të ka bërë ndonjë mirësi? Prandaj dhe nyja më e shtrënguar e besimit quhet siç e shpjegon hadithi: “Nyja më e shtrënguar […]

Histori të bukura të treguara nga Profeti – Historia e pesëmbëdhjetë (1)

Histori të bukura të treguara nga profeti Muhamed (Paqja e Zotit qoftë mbi të) Historia e pesëmbëdhjetë Ebu Hurejra (radijallahu anhu) tregon se Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Një burrë u nis nga fshati i tij për t’i shkuar për vizitë dikujt në një fshat tjetër. Ndërkohë që ai ishte duke ecur, Allahu i Madhëruar […]