Diturinë do ta mbartin në çdo brez të drejtët

Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë:
“Këtë dituri (diturinë fetare) do ta mbartin në çdo brez të drejtët. Ata largojnë prej saj ndryshimet që sjellin ekstremistët, pretendimet e njerëzve të së kotës (shpikjet në fe), dhe keqinterpretimet e injorantëve”.

Hasenun li ghajrih. Hadithi është i mirë me rrugët e tij të shumta të transmetimit.
(Shiko: “Irshadul fuhul ila tas’hihi hadithil udul”)

Ibnul Mulekkin dhe Sujutij kanë thënë se
ky hadith është urdhër për të besueshmit dhe të drejtët që ta mbartin këtë dituri, sepse dituria prej tyre pranohet. (Vetëm prej tyre duhet të merret). Dhe këtë e përforcon ardhja e tij në një transmetim në formë urdhri: “Le ta mbartin këtë dituri…”
Ndërsa Imam Neueuij thotë se ky hadith është lajm, që d.m.th.: se kështu do të ndodhë patjetër. Këtë dituri e mbartin dhe e përçojnë ata që kanë këto cilësi. Dhe ky është një prej mrekullive profetike. Dhe këtë nuk e hedh poshtë fakti se dikush prej të prishurve (në fe apo moral) mund të dijë diçka nga kjo dituri. Sepse hadithi lajmëron se të drejtët janë ata që e mbartin dhe ia përçojnë brezit pasardhës dhe jo se të tjerët veç tyre nuk njohin asgjë prej saj.”

Përmbledhtas nga burimi i mësipërm: fq. 71-72.