Hadith

Histori të bukura të treguara nga Profeti – Historia e katërmbëdhjetë (2)

E pesta: Frika e madhe e profetëve prej Allahut të Madhëruar dhe kjo merret nga reagimi i Jahjës -alejhi selam-, sepse sa më shumë të shtohet dija aq më shumë shtohet frika. Allahu i Madhëruar në Kuran thotë: “Me të vërtetë Allahun e kanë frikë dijetarët.” Suretu Fatir: 28. Ibn Abasi -radiallahu anhu- në komentimin […]

Histori të bukura të treguara nga Profeti – Historia e katërmbëdhjetë (1)

Histori të bukura të treguara nga Profeti -alejhi selam-  Historia e katërmbëdhjetë (1) El-Harith El-Esharij -radiallahu anhu- tregon se Profeti -alejhi selam- ka thënë: “Allahu e porositi Jahjën birin e Zekerijës -alejhi selam- që ai vet të kryej pesë punë dhe t’i urdhërojë Beni Israilët t’i kryejnë ato, mirëpo ai u vonua. Atëherë Isa -alejhi […]

Mos i detyroni të sëmurët të hanë dhe të pinë

Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Mos i detyroni të sëmurët tuaj të hanë dhe të pinë, sepse ata i ushqen Allahu dhe u jep të pijnë.” (Es Sahihah: 727) Me renditjen e shejh Mesh’hur Hasen, hadithi nr. 3325. Për këtë arsye edhe mjekët thonë: As dieta e […]

Disa veçori të Shamit – Xhamia e begatë e Aksas –

Disa veçori të Shamit.  Veçoria e katërt: Xhamia e begatë e Aksas. Në Sham ndodhet xhamia e begatë e Aksas, ose ndryshe Bejtul-Makdis. Ajo gjendet në Palestinë në qytetin e vjetër “Ilija” ose ndryshe “El-Kuds” siç i thonë myslimanët, ose ndryshe “Jerusalem” siç njihet nga bota e krishterë. Emrat e xhamisë së Aksas dhe kuptimet […]

Disa veçori të Shamit – Xhamia e begatë e Aksas (Pjesa e dytë)

Disa veçori të Shamit, Kudsit, dhe xhamisë së Aksas. Veçoria e tretë: Shami, vendi i hixhretit (emigrimit) të Ibrahimit -alejhi selam- dhe i besimtarëve të sinqertë të këtij ymeti pas tij. Hixhreti për hir të Allahut është lënia e vendit të shirkut dhe të kufrit për në një vend tjetër ku mundesh të adhurosh Allahun […]

Merreni këtë porosi Profetike

Hadithi i gjashtë: Transmetohet nga Abdullah ibn Mesudi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) se i dërguari i Allahut (paqja dhe nderimi i Allahut qoftë mbi të) ka thënë: “O rini! Ai i cili ka mundësi prej jush që të martohet le të martohet, sepse martesa është ndihmësi më i mirë për të ruajtur shikimin […]

Largimi i dijes është prej shenjave të Kiametit

Transmetohet nga Enesi (radijAllahu anhu) se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Prej shenjave të Kiametit janë; ngritja (humbja) e dijes, përhapja e injorancës, konsumimi i alkoolit dhe përhapja (shfaqja) e imoralitetit.” Shejh Zejd el-Medkhalij (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka sqaruar se dituria fetare do […]

Cilat janë shkaqet e shtimit të furnizimit?

Të nderuar besimtarë! Predikimi i sotëm do të jetë rreth shkaqeve që ndihmojnë njeriun për të fituar rizkun. Cilat janë shkaqet e shtimit të furnizimit? Së pari: Muslimani e ka besim të tijin se Ai që furnizon çdo krijesë është Allahu i Lartësuar. Për këtë i Madhëruari thotë: “E nuk ka ndonjë gjallesë në tokë […]