A është Suneti shpallje prej Zotit?

August 13, 2017

Pyetje: A është Suneti (tradita) shpallje prej Zotit apo jo?

Përgjigje: Suneti (tradita) është shpallje nga Allahu i Lartësuar tek i dërguari i Tij -salAllahu alejhi ue sel-lem-, ndërsa fjalët që e përshkruajnë janë fjalët e të dërguarit -sal-Allahu alejhi ue sel-lem-. Ashtu sikurse është vërtetuar nga i dërguari -sal-Allahu alejhi ue sel-lem- ku ka thënë: “Mua më është dhënë Kurani dhe një i ngjashëm me të.”

Allahu jep sukses! Paqja e Zotit qoftë mbi profetin Muhamed, mbi familjen dhe shokët e tij të nderuar!

Komisioni i përhershëm për studime dhe fetva:

Kryetar: AbdulAziz bin Baz
Zv.Kryetar: Abdurrezak Afifi
Lektor: Abdullah bin Kaud

Përktheu: Gentian Rushiti

Loading...