Nëse dikush betohet dhe në fund thotë ‘Në dashtë Zoti’

Fetvaja nr: 13519.

Pyetje: Cili është kuptimi i hadithit ku Pejgamberi (paqja dhe nderimi i Allahut qoftë mbi të) ka thënë: “Ai i cili betohet për diçka dhe thotë (pas betimit) ‘Në dashtë Allahu’ – ai nuk e ka thyer betimin.”

Përgjigje: Transmetojnë Sunenet nga Ibn Umeri (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) se i dërguari i Allahut (paqja e nderimi i Allahut qoftë mbi të) ka thënë: “Ai i cili betohet për diçka dhe thotë (pas betimit ‘Në dashtë Allahu’ – ai nuk e ka thyer betimin.”
Kuptimi i hadithit është se aì i cili e mbyll betimin e tij me fjalën ‘In sha Allah – nëse do Allahu’, atëherë kjo fjalë e pengon betimin që të marrë dispozitat e tij. Nëse dikush betohet që të kryej një vepër duke përmendur në betim “nëse do Allahu” e nuk e kryen atë vepër, atëherë nuk ka nevojë që ta shpaguaj betimin e tij. E njëjta gjë ndodh edhe nëse betohet për të lënë një vepër dhe thotë “nëse do Allahu” e më pas e kryen atë vepër, atëherë ai nuk detyrohet për shpagim.
Suksesi vjen vetëm prej Allahut! Paqja dhe nderimi i Allahut qoftë mbi të dërguarin e Tij, familjen dhe pasuesit e tij!

Komisioni i përhershëm i kërkimeve akademike dhe fetvave:

Kryetar: Abdulaziz ibn Baz
Nënkryetar: Abdurazak Afifi
Antarë: Abdullah ibn Gudejan

Përktheu: Ylli Rama