Author: Asim el Karjuti

Të Dhënit Fetva pa Dije

Ka thënë Ibn Kajjim el Xheuzijeh – Allahu e mëshiroftë: “Kush u jep fetva njerëzve duke mos qenë i aftë për fetva është gjynahqar, kundërshtues i Allahut. Dhe ai që e miraton atë prej pushtetarëve (përgjegjësve) është gjithashtu gjynahqar, kundërshtues i Allahut.” Ka thënë Ebul Ferexh ibnul Xheuzij Allahu e mëshiroftë: “Është detyrë për pushtetarin që […]