Author: Qendra Imam Albani Jordan

Muaji i agjërimit, dobitë e tij dhe dispozitat e tij

Vëlla musliman dhe motër muslimane, kjo ishte një përmbledhje nga thëniet dhe udhëzimet e të dërguarit të Allahut (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) për këtë muaj. Aty përfshihen gjërat me të cilat duhet të pajiset muslimani, si duhet të jetë morali dhe sjellja e tij e mirë, si dhe gjërat nga të cilat duhet të ruhemi; bidatet dhe kundërshtimet e shumta. Gjëja të cilën duhet të ruajë muslimani gjatë muajit të durimit dhe të punojë me të, është gjuha; ruajtja e saj, durimi gjatë fatkeqësive, ruajtja e të fshehtave, praktimi i gjërave të padyshimta në Sheriat, dhe pasimi i traditës së Muhamedit (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!).

Vërejtjet dhe rregullat për vizitorët e shtëpisë së Allahut

Vëlla musliman, ti që ke vendosur të udhëtosh në shtëpinë e Allahut-Qaben, duke kërkuar kërkesën e babait tënd Ibrahimit -paqja dhe nderimet e Allahut qofshin mbi të-, duke marrë ritet nga ritet e Muhamedit -paqja dhe nderimet e Allahut qofshin mbi të- në kryerjen e obligimit tënd, ta madhështosh Qaben, ta shfaqesh dobësimin dhe robërimin për Allahun duke zbatuar fjalën e Allahut:
“Për hir të Allahut, vizita e shtëpisë (Qabes) është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo”. Ali imran 97.
Dhe fjalën e Muhamedit -paqja dhe nderimet e Allahut qofshin mbi të-: “O ju njerëz Allahu e bëri obligim haxhin, andaj shkoni në haxh”.[…]