Author: Shejh Salih bin Sead Es-Suhejmi

Të vësh në provë njerëzit dhe t’i bojkotosh për shkak të Ebul Hasen el Maribiut

Të vësh në provë njerëzit dhe t’i bojkotosh për shkak të Ebul Hasen el Maribiut
madeenah.com :: Testing people and boycotting them because of Abul-Hasan al-Ma’ribi

Pyetësi: Si jeni shejhu ynë? A jeni mirë?

Shejkhu: Allahu ju begatoftë.

Pyetësi: Allahu ju bekoftë. UAllahi o Shejkh kam një pyetje dhe dua që ju të na e sqaroni.

Shejkhu: Në rregull.

Pyetësi: Siç e dini, Shjekh, fitnia e Ebul Hasenit…

Shejkhu: Lëre këtë! Çfarë ke te bësh ti me këtë?! Shmangi këto fitne dhe të tjera gjëra që të angazhojnë (pa përfitim). Angazhoje veten më marrjen e dijes dhe braktisi ato gjëra të cilat të çojnë jashtë kësaj rruge. Bojkotimi në këtë çështje është gabim, sepse këto fitne janë të pa qarta për disa persona. Në vendet tuaja ka shumë njerëz të cilët bëjnë bojkotin, por ata nuk e dijnë kuptimin e bojkotit, as nuk e njohin metodologjinë e Selefëve. Ata nuk dijnë të falen, ata nuk dijnë të dallojnë bidatin nga Sunneti, apo Teuhidin nga Shirku, e më pas shkojnë e bojkotojnë vëllezërit e tyre! Madje kjo çështje nuk është e qartë as për disa Shujukhë këtu tek ne! Për mua, kjo çështje është e qartë dhe e di se ai është bidatçi, por nuk i bojkotoj vëllezërit e mi për shkakun e tij, apo se çështja e tij nuk është e qartë për ta.

Pyetësi: Kjo është ajo që ka ndoshur, Allahu ju bekoftë.

Shejkhu: Çfarë lidhje ka bojkotimi me ju? Mos bojkotoni! Këta njerëz që bojkotojnë, në rradhë të parë nuk kuptojnë fenë! Lexoje librin e Ibrahim er-Ruhejlit të titulluar “Këshillë…”[1]. Lexojeni atë. Ky është një libër shumë i mirë në lidhje me rregullat e bojkotit, dmth. kur duhet dhe kur nuk duhet të bojkotohet dikush.

Shkaqet kryesore që të shpien në humbje

Ekstremizmi është shumë i spikatur tek të krishterët, sepse ata e tepruan me Isain duke e nxjerrë nga rrethi i profetësisë dhe duke e shndërruar në zot që adhurohet, pra e adhurojnë ashtu si adhurojnë Zotin. Madje ata i quajnë pasuesit e Isait njerëz të pagabueshëm dhe i pasojnë në çdo gjë, qoftë e vërtetë apo e kotë.
Në anën tjetër, qëndrojnë çifutët të cilët i tejkaluan kufijtë në lidhje me Isain duke e poshtëruar atë dhe duke e quajtur fëmijë të lindur nga imoraliteti.
Shejhul islam Ibën Tejmije ka thënë: Ai njeri nga ky umet (popull) që vepron si çifutët dhe të krishterët, duke e tepruar në fe, apo duke bërë lëshime, ai u ka përngjarë atyre. P.sh.: Hauarixhët bënë kryengritje gjatë sundimit të Aliut i cili i luftoi ata kur dolën kundër muslimanëve. Lufta ndaj tyre u bë me urdhrin e Profetit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) siç është saktësuar në dhjetë rrugë në librat e sakta të hadithit, musnede etj. Në këtë grup hyjnë edhe Rafidat (Shijat) të cilët e tepruan dhe i kaluan kufijtë, gjithashtu edhe Kaderitë , Xhehmitë dhe Mutezilitë. […]