Author: Unejs Sheme

Uji i detit është i pastër dhe e ngordhura e tij është e lejuar.

  Këto janë disa hadithe të shkëputura nga libri “Bulugul Meram”, të pajisura me shpjegim përmbledhës dhe të dobishëm nga shejh Ibn Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!) dhe Muhamed Lukman es Selefij për tu ardhur sadopak në ndihmë muslimanëve në mësimin e tyre. Transmetohet nga Ebu Hurejra – radijAllahu anhu – se ka thënë: I Dërguari […]